spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhDownload mẫu hợp đồng liên doanh/liên kết kinh doanh - mới

Download mẫu hợp đồng liên doanh/liên kết kinh doanh – mới

Tìm hiểu & tải hợp đồng liên danh, hợp đồng hợp tác liên doanh… Hướng dẫn cách viết hợp đồng liên kết kinh doanh, trường hợp được ký hợp đồng liên doanh.

Thế nào là hợp đồng liên danh?

Hợp đồng liên doanh hay hợp đồng liên danh được hiểu đơn giản là mẫu hợp đồng được các chủ đầu tư, cá nhân có quyết định hợp tác với nhau tạo lập nên một công ty mới và đồng chủ sở hữu lập thành như một bản cam kết về sự hợp tác của các bên tham gia đó.

Hợp đồng liên doanh được lập nên nhờ thỏa thuận của các bên hợp tác đầu tư với nhau, nếu như chủ đầu tư mà là nhà đầu tư nước ngoài thì để hợp đồng liên doanh có hiệu lực thì phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết và có giấy đăng ký đầu tư thì hợp đồng liên doanh được lập thành và có hiệu lực theo đó thì công ty liên doanh cũng sẽ được lập thành.

Tai-mau-hop-dong-lien-doanh

Tải ngay mẫu hợp đồng liên doanh được sử dụng phổ biến

Sau khi ký kết hợp đồng liên doanh và được lập thành doanh nghiệp, công ty liên doanh mới sẽ được lập thành tách biệt hoàn toàn với công ty cũ của các chủ đầu tư, đảm bảo tốt tính độc lập của công ty đó và thuận lợi trong việc kinh doanh sau này.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

 

Số: …../HĐLD

- Căn cứ .............................................................

- Căn cứ [CÁC VĂN BẢN CỦA CÁC NGÀNH NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG].

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp thỏa thuận giữa các bên liên doanh ngày [NGAY THANG NAM]

Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] Tại [DIA DIEM KY KET]

Chúng tôi gồm có:

Bên A:

- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]

- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [GIAM DOC HAY TONG GIAM DOC] ký (nếu có).

Bên B:

- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]

- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký (nếu có).

Bên C:

- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]

- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [GIAM DOC HAY TONG GIAM DOC] ký (nếu có).

Bên D:

- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]

- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký (nếu có).

Các bên thống nhất lập hợp đồng liên doanh với nội dung như sau:

Điều 1: Thành lập xí nghiệp liên doanh

1- Tên xí nghiệp liên doanh: [TEN XI NGHIEP, CONG TY, TONG CONG TY]

2- Địa chỉ dự kiến đóng tại: [DIA CHI]

3- Các hoạt động kinh doanh của xí nghiệp: [HOAT DONG KINH DOANH]

Điều 2: Tổng vốn đầu tư và vốn pháp định của xí nghiệp liên doanh

1- Tổng vốn đầu tư cho XNLD dự kiến khoảng [SO TIEN] đồng

Bao gồm các nguồn: [NGUON HINH THANH VON]

2- Vốn pháp định là:

3- Tỷ lệ góp vốn của các bên vào vốn pháp định:

- Bên A là: [SO %, SO TIEN] bằng các hình thức sau [TIEN MAT, TAI SAN]

- Bên B là: [SO %, SO TIEN] bằng các hình thức sau [TIEN MAT, TAI SAN]

- v.v…

4- Kế hoạch và tiến độ góp vốn: [NEU RO NAM GOP VA SO VON GOP CUA TUNG BEN]

- Quý 1 năm [NAM] sẽ góp là [SO TIEN]

Trong đó:

+ Bên A góp: [SO TIEN]

+ Bên B góp: [SO TIEN]

+ [CAC BEN KHAC NEU CO]

- Quý 2 năm [NAM] sẽ góp là [SO TIEN]

- v.v…

5- Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư:

 1. Điều kiện: (nêu những hoàn cảnh phải chuyển vùng, phải tập trung thực hiện chức năng mới v.v… Có cơ quan sẵn sàng nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng trong nội bộ cần điều kiện gì? Bên ngoài cần điều kiện gì? v.v…).
 2. Thủ tục:

- (Sự nhất trí của các bên liên doanh, qui định tỷ lệ).

(Những thủ tục pháp lý và tài chính…).

Điều 3: Danh mục, số lượng, chất lượng thiết bị, vật tư chủ yếu cần cho hoạt động kinh doanh và nguồn cung cấp.

Bảng chiết tính thiết bị, vật tư của XNLD.

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Chất lượng

Nguồn cung cấp

           

Điều 4: Quy cách, số lượng, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ

1- Quy cách: Quy định kích thước, màu sắc v.v…

[KICH THUOC, MAU SAC]

2- Số lượng: Dự kiến sản xuất theo kế hoạch và nhu cầu thị trường theo tháng, quý, năm…

[SO SAN PHAM SAN XUAT/THANG/QUY/NAM]

3- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn nào? Hàm lượng các chất chủ yếu? Theo mẫu đã sản xuất thử v.v…

[TIEU CHUAN CHAT LUONG]

Lưu ý: Nếu là cơ sở dịch vụ ghi rõ số tiền dự kiến sẽ thu được trong tháng, quý, hoặc năm.

Điều 5: Thời hạn hoạt động của XNLD, những trường hợp cần kết thúc hoạt động và giải thể XNLD.

1- XNLD [TEN XI NGHIEP LIEN DOANH] đăng ký thời gian hoạt động là [SO NAM] năm. Nếu có điều kiện thuận lợi xin kéo dài thêm [SO NAM] năm.

2- XNLD [TEN XI NGHIEP LIEN DOANH] sẽ kết thúc trước thời hạn và giải thể XNLD trong những trường hợp sau đây:

- Gặp rủi ro (cháy, nổ, bão, lụt) hủy hoại từ 80% trở lên tổng tài sản của XNLD.

- Bị vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán.

- Thua lỗ liên tiếp 2 năm liền.

Bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Điều 6: Công tác tài chính và kế toán của xí nghiệp liên doanh

1- Các nguyên tắc tài chính cần áp dụng gồm:

[NOI DUNG CAC NGUYEN TAC]

2- Công tác kế toán:

- Hình thức kế toán [NHAT KY CHUNG, CHUNG TƯ GHI SO, NHAT KY SO CAI, NHAT KY CHUNG TU]

- Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định: [SO % KHAU HAO/NAM]

- Tỷ lệ trích lập các quỹ của xí nghiệp.

+ Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất: (Có thể từ 30-35% lợi nhuận).

+ Quỹ khen thưởng: [NGUON TRICH, SO %]

+ Quỹ phúc lợi: [NGUON TRICH, SO %]

Hội đồng quản trị (hay đại hội công nhân viên chức) quyết định các tỷ lệ trên?

- Cách thức bảo hiểm tài sản của XNLD.

+ Lập hợp đồng bảo hiểm với chi nhánh [TEN DON VI BAO HIEM]

+ Các biện pháp khác: [THEO YEU CAU CU THE]

3- Công tác kiểm tra kế toán.

- Chế độ kiểm tra sổ sách kế toán trong XNLD [CHE DO KIEM TRA]

- Chế độ giám sát của kế toán trưởng [CHE DO GIAM SAT].

- Chấp hành sự kiểm tra của cơ quan tài chính có thẩm quyền.

- Chấp hành sự kiểm tra của Ngân hàng về sử dụng vốn vay v.v…

Điều 7: Tổ chức và cơ chế quản lý xí nghiệp liên doanh

1- Số lượng và thành phần hội đồng quản trị

[SO LUONG VA SO THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI]

2- Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Chủ tich, các Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

[NHIEM VU, QUYEN HAN, NHIEM KY CUA HOI DONG QUAN TRI]

[NHIEM VU QUYEN HAN VA NHIEM KY CUA CHU TICH HOI DONG QUAN TRI]

[NHIEM VU QUYEN HAN VA NHIEM KY CUA PHO CHU TICH CUA HOI DONG QUAN TRI]

3- Cách thức bầu (hoặc chỉ định hay thuê) giám đốc và các phó giám đốc XNLD:

[CACH BAU, THUE GIAM DOC VA CAC PHO GIAM DOC XNLD]

4- Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của giám đốc, các phó giám đốc:

[NHIEM VU QUYEN HAN VA NHIEM KY CUA GIAM DOC]

[NHIEM VU QUYEN HAN VA NHIEM KY CUA PHO GIAM DOC]

5- Những trường hợp cần bãi chức giám đốc, Phó giám đốc trước thời hạn:

[TRUONG HOP CU THE]

Điều 8: Tỉ lệ phân chia lãi, lỗ và rủi ro cho các bên liên doanh

Căn cứ vào tỉ lệ góp vốn các bên thỏa thuận phân chia lãi, lỗ và rủi ro như sau:

1- Bên A: [SO %] vì đã góp [SO %] vốn

2- Bên B: [SO %] vì đã góp [SO %] vốn

3- [CAC BEN KHAC NEU CO GOP LIEN DOANH]

Điều 9: Quan hệ lao động trong xí nghiệp liên doanh

1- Các nguyên tắc tuyển lao động:

- Lập hợp đồng lao động theo 3 hình thức: dài hạn (5 năm) ngắn hạn (6 tháng - 12 tháng) và theo vụ việc.

- Qua thử tay nghề và kiểm tra bằng cấp được đào tạo

2- Áp dụng chế độ bảo hộ lao động:

[CHE DO AP DUNG TAI XI NGHIEP LIEN DOANH]

3- Thời gian làm việc và nghỉ ngơi:

[SO GIO LAM VIEC/NGAY, NGAY LAM/TUAN, NGAY NGHI]

4- Các hình thức trả lương cần áp dụng:

[LUONG HOP DONG, LUONG KHOAN SAN PHAM, LUONG HE SO CAP BAC].

5- Hoạt động của công đoàn (có cần thành lập không? Chuyên trách hay kiêm nhiệm?).

6- Chế độ bảo hiểm cho người lao động:

- Ốm đau:

- Già yếu:

- Tai nạn:

- Thai sản:

7- [CAC CHE DO KHAC]

Điều 10: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân

1 - Đưa đi đào tạo: [TIEU CHUAN DUOC DAO TAO] Số lượng [SO LUONG DI DAO TAO]

2 - Bố trí đi bồi dưỡng ngắn hạn [TIEU CHUAN DAO TAO] Số lượng [SO LUONG]

3- Kế hoạch mời chuyên gia trong nước và nước ngoài đến xí nghiệp phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm.

4- Kế hoạch bồi dưỡng và thi tay nghề nâng cấp bậc kỹ thuật của đội ngũ công nhân.

Điều 11: Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng

1 - Trách nhiệm bên A (xác định các nghĩa vụ vật chất).

[TRACH NHIEM VAT CHAT]

2 - Trách nhiệm bên B

[TRACH NHIEM VAT CHAT]

3- [Trách nhiỆM CAC BEN KHAC NEU CO]

Điều 12: Thủ tục giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng liên doanh

1- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2- Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới Tòa án [TEN TAO AN KINH TE] là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết.

3- Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí Tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 13: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

Điều 14: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày: [NGAY THANG NAM] Đến ngày: [NGAY THANG NAM]

Các bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý sau khi hợp đồng hết hiệu lực [SO NGAY] ngày. Chủ tịch hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức và thông báo thời gian, địa điểm triệu tập cuộc họp thanh lý.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN C
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Cách viết mẫu hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên kết

Hợp đồng liên doanh là mẫu hợp đồng quan trọng khi các chủ đầu tư, các doanh nghiệp hợp tác đầu tư với nhau để tạo thành một doanh nghiệp mới hoàn toàn độc lập.

Chính vì thế hoàn thành hợp đồng liên doanh một cách chính xác là kỹ năng mà mọi doanh nghiệp cần có. Hợp đồng liên doanh được thiết kế theo các nội dung sau:

1. Thông tin về các bên hợp tác đầu tư trong hợp đồng liên doanh

Trong thông tin về những người tham gia hợp tác đầu tư trong hợp đồng liên doanh cần phải ghi rõ và đầy đủ những thông tin liên quan đến các nhà đầu tư, chú ý phải ghi chính xác và trung thực, Trong hợp đồng liên doanh thường sẽ có nhiều bên tham gia gọi tắt là bên A, bên B và bên C cụ thể:

 • Thông tin về bên A trong hợp đồng liên doanh gồm:
  • Tên cơ quan hoặc doanh nghiệp bên A;
  • Địa chỉ trụ sở, công ty doanh nghiệp A đó;
  • Số điện thoại có thể liên hệ với bên A được;
  • Số tài khoản và tên ngân hàng mà bên A đã đăng ký tài khoản thanh toán.
 • Nếu bên A là cá nhân, tư nhân thì cần ghi đầy đủ những thông tin của cá nhân đó giống như thông tin doanh nghiệp;
 • Đối với thông tin của bên B và bên C cũng sẽ phải được ghi một cách trung thực và các thông tin sẽ giống với bên A;
 • Nếu như các doanh nghiệp có người đại diện hợp tác đầu tư phải ghi rõ người đại diện của doanh nghiệp đó.

2. Điều khoản trong hợp đồng liên danh

Trong hợp đồng liên doanh sẽ cần phải có các điều khoản mà các bên tham gia cần tuân theo và đó là nội dung chính của hợp đồng liên doanh cụ thể như sau:

 • Điều 1 về việc thành lập xí nghiệp liên doanh cần phải ghi rông tin như:
  • Tên công ty liên doanh dự kiến thành lập;
  • Địa chỉ sẽ đặt công ty liên doanh đó;
  • Các danh mục mà công ty liên doanh sẽ thực hiện.
 • Điều số 2 về tổng vốn đầu tư và vốn pháp định của xí nghiệp liên doanh được thành lập;
 • Điều số 3 về danh mục, số lượng, chất lượng thiết bị và các loại vật tư chủ yếu cần cho hoạt động kinh doanh và nguồn cung cấp các trang thiết bị đó;
 • Điều số 4 về quy cách, số lượng, chất lượng sản phẩm và các thị trường tiêu thụ;
 • Điều số 5 về thời hạn hoạt động của công ty liên doanh, những trường hợp cần kết thúc hoạt động và giải thể xí nghiệp liên doanh đó;
 • Điều số 6 về các công tác tài chính và kế toán của xí nghiệp liên doanh được thành lập;
 • Điều số 7 là về tổ chức và cơ chế quản lý xí nghiệp liên doanh.

Cùng với một số điều lệ khác trong hợp đồng thành lập công ty liên doanh và để có thể tham khảo hết các điều luật còn lại trong hợp đồng liên doanh.

>> Tham khảo thêm: Tải hợp đồng liên doanh – Mới nhất.

3. Thỏa thuận khác và hiệu lực của hợp đồng liên kết

 • Trong một số trường hợp các bên tham gia sẽ có những thỏa thuận khác trong hợp đồng liên doanh và những thỏa thuận này sẽ đều do các bên tham gia trực tiếp bàn bạc và đưa ra thống nhất với nhau; 
 • Việc hiệu lực của hợp đồng liên doanh cũng sẽ được ghi rõ tại mục này, cuối đơn các bên ký và ghi rõ họ và tên, điểm chỉ.

Hợp đồng liên doanh khi soạn thảo xong thì cần phải đọc lại và thỏa thuận thống nhất về những điều khoản đã được đưa ra bổ sung những điều khoản còn thiếu nhằm cho việc hợp tác đầu tư được thuận lợi nhất.

Huong-dan-cach-viet-mau-hop-dong-lien-doanh

Trường hợp nào được ký kết hợp đồng liên doanh?

Hợp đồng liên doanh là hợp đồng được ký kết dựa trên thỏa thuận giữa 2 hoặc nhiều bên đối tác nhằm đầu tư, quản lý chung một doanh nghiệp liên doanh hay cùng quản lý, sở hữu dự án mới với mục tiêu chia sẻ lợi nhuận, rủi ro, kiểm soát và quản lý mọi hoạt động trong công ty chung. 

 • Đối tác muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của bản thân nhưng lại chưa có đủ tiềm lực tài chính hoặc kinh nghiệm về mở doanh nghiệp;
 • Dự án mới với mức đầu tư lớn, các bên tham gia cần hợp tác với nhau nhằm mục đích chia sẻ rủi ro và các chi phí hợp tác với nhau. Trong đó, có sẽ người được phân công chịu trách nhiệm về pháp lý, tài chính, hay chịu trách nhiệm về quản lý vận hành và tiếp thị;
 • Các bên hợp tác liên doanh với nhau vì cần có sự chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm để có thể mở rộng và quản lý doanh nghiệp mới;
 • Một số trường hợp lập thành công ty liên doanh là vì cần sự hợp tác giữa các quốc gia khác nhau để có thể mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư;
 • Đối tác khi tiến hành hợp thành liên doanh mong muốn tham gia vào các ngành kinh doanh mới để tận dụng được những cơ hội mới trên thị trường.

Việc các bên thực hiện ký kết hợp đồng kinh doanh không chỉ giúp cho doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, chia sẻ được những rủi ro với nhau, chi phí, tăng cường tài chính và chia sẻ những kinh nghiệm về quản lý công ty mà còn có thể cải thiện được những quy trình hoạt động, tạo ra nhiều giá trị tốt và đặc biệt là hợp pháp cho cộng đồng. 

Một số câu hỏi liên quan đến hợp đồng liên doanh/liên kết

1. Sau khi hoàn thiện hợp đồng kinh doanh cần chú ý những gì?

Hợp đồng liên doanh khi soạn thảo xong thì cần phải đọc lại và thỏa thuận thống nhất về những điều khoản đã được đưa ra bổ sung những điều khoản còn thiếu nhằm cho việc hợp tác đầu tư được thuận lợi nhất.

>> Tham khảo thêm: Cách viết mẫu hợp đồng liên doanh.

2. Hợp đồng liên danh là gì?

Hợp đồng liên doanh hay hợp đồng liên danh được hiểu đơn giản là mẫu hợp đồng được các chủ đầu tư, cá nhân có quyết định hợp tác với nhau tạo lập nên một công ty mới và đồng chủ sở hữu lập thành như một bản cam kết về sự hợp tác của các bên tham gia đó.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng