spot_img
HomeLĩnh vực khácTải mẫu đề nghị hủy hàng tồn kho, hàng bị hư hỏng...

Tải mẫu đề nghị hủy hàng tồn kho, hàng bị hư hỏng miễn phí

Hàng tồn kho là gì? Tải mẫu quyết định hủy hàng tồn kho. Tìm hiểu quy định về hủy hàng tồn kho, hồ sơ hủy hàng tồn kho do bị hư hỏng hay vấn đề sinh hóa…

Hàng tồn kho được hiểu như thế nào?

Hàng tồn kho là các sản phẩm, vật liệu hoặc hàng hóa mà một doanh nghiệp mua hoặc sản xuất nhưng chưa được bán, chưa bán được hoặc chưa sử dụng hết trong quá trình kinh doanh.

Trong quá trình sản xuất hoặc kinh doanh, các doanh nghiệp thường mua vào các nguyên liệu, thành phẩm, hoặc hàng hóa để duy trì quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Khi các sản phẩm này chưa được tiêu thụ hoặc bán hết, chúng sẽ được lưu trữ tạm thời trong kho và được gọi là hàng tồn kho.

Hàng tồn kho thường được quản lý và kiểm soát chặt chẽ bởi các doanh nghiệp để đảm bảo rằng số lượng hàng tồn kho không quá lớn (gây lãng phí về tài nguyên) hoặc quá nhỏ (gây mất cơ hội kinh doanh).

Quản lý hàng tồn kho hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí lưu kho, tối ưu hóa vòng quay vốn và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, hàng tồn kho cũng là một phần quan trọng của tài sản và thường được thể hiện trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Hàng tồn kho là gì?

Biên bản quyết định huỷ hàng tồn kho là gì?

Việc huỷ hàng hoá tồn kho đối với những hàng hoá hư hỏng, hết hạn sử dụng, hoặc có thể là không thể bán được do nhiều nguyên nhân khác nhau cần phải tiêu huỷ để nhường chỗ cho các hàng hoá khác.

Việc hủy hàng hóa bị hỏng hoặc hết hạn là quy trình thu hồi và xử lý hàng hóa không còn sử dụng được của một doanh nghiệp. Quy trình này thường tuân thủ các quy định được quy định bởi cả nhà nước và doanh nghiệp.

Biên bản huỷ hàng tồn kho, bị hỏng thường ghi chép chi tiết việc kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, và công cụ trong kho đã bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Mục đích của việc này là xác nhận các lỗi và đưa ra phương pháp xử lý phù hợp như tiêu hủy hoặc thanh lý.

Các tiêu chí cụ thể trong mẫu biên bản này thường dựa trên các quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ví dụ, hàng hóa hỏng do hết hạn sử dụng hoặc do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên và không thể tái sử dụng được thì có thể được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Thông tư 96/2015/TT-BTC đã có sửa đổi và bổ sung nhằm điều chỉnh các quy định liên quan đến hàng hóa hỏng. Cụ thể, các quy định này nhấn mạnh việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế cho những trường hợp hàng hóa không thể tái sử dụng do hết hạn sử dụng hoặc do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên.

>> Xem thêm: Biên bản bàn giao hàng hóa.

Biên bản hủy hàng tồn kho

Tải mẫu biên bản huỷ hàng tồn kho mới nhất

Tải mẫu biên bản huỷ hàng tồn kho tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Công ty…… 

Địa chỉ…

                                                                                                                                       Ngày….tháng…năm……                          

BIÊN BẢN HUỶ HÀNG TỒN KHO HẾT HẠN SỬ DỤNG

– Căn cứ Quyết định 01/HH/QĐ/….. ngày …/…/….. của Giám đốc Công ty CP ….

– Căn cứ biên bản kiểm kê và đề nghị huỷ hàng tồn kho hết hạn sử dụng của các bộ phận thuộc Công ty CP ….

Hôm nay ngày …tháng ….năm…. tại kho … của Công ty CP …. chúng tôi gồm:

1…..           Chức vụ:…

2….            Chức vụ:…

3….            Chức vụ:…

Cùng nhau tiêu huỷ số lượng hàng hoá quá hạn sử dụng không bán được theo bảng kê dưới đây:

STT

Tên hàng hoá

ĐVT

Số lượng

Ngày nhập

Ngày hết hạn sử dụng

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

Kế toán                Nhân viên kho hàng                      Bảo vệ                              Giám đốc  

                               (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)

 

Quy định về việc huỷ hàng tồn kho

Các doanh nghiệp thường sử dụng biên bản hủy hàng tồn kho, do hỏng hoặc hết hạn sử dụng để quản lý quá trình thu gom, đối chiếu và kiểm kê các mặt hàng cần tiêu hủy hoặc xử lý đúng cách. Biên bản này không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý mà còn có vai trò quan trọng trong việc tính toán chi phí và tuân thủ quy định pháp luật.

Biên bản hủy hàng hóa có thể có nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào cách tổ chức và quản lý của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng là nó cần chứa đựng các thông tin cần thiết như tên hàng hóa, số lượng, giá trị của hàng hóa bị hỏng, nguyên nhân gây hỏng, và giá trị có thể thu hồi được từ hàng hóa còn lại.

Lập biên bản này không chỉ giúp cơ sở sản xuất và doanh nghiệp quản lý hiệu quả nguồn hàng hóa mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu về quản lý, tính toán chi phí và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến xử lý hàng hóa.

Biên bản hàng hóa bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng không có một biểu mẫu chuẩn mực cố định, mà thường chứa các thông tin cơ bản cùng các tiêu chí linh hoạt tùy thuộc vào mô hình hoạt động và yêu cầu của từng doanh nghiệp. Việc có chữ ký của người đại diện pháp lý là điều quan trọng để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của biên bản, cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài biên bản hủy hàng hóa hỏng hoặc hết hạn sử dụng, trong quá trình quản lý chi phí cần có văn bản giải trình chi tiết gửi cho cơ quan thuế, giải thích rõ nguyên nhân và chi phí hợp lý của việc hủy hàng hóa. Điều này là quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định và tính toán chi phí đúng đắn theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng, các biên bản quan trọng bao gồm:

 • Biên bản kiểm kê hàng hóa hỏng hoặc hết hạn sử dụng;
 • Quyết định cho phép huỷ hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng từ lãnh đạo công ty;
 • Văn bản quyết định huỷ hàng tồn kho.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Quy định liên quan đến việc hủy hàng tồn kho

Hồ sơ huỷ hàng tồn kho đối với hàng bị hư hỏng, vấn đề sinh hoá

Quy trình hủy hàng tồn kho liên quan đến hàng hóa bị hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên và hàng hóa hết hạn sử dụng thường bao gồm các bước và hồ sơ sau:

 • Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hỏng;
 • Xác định rõ giá trị hàng hóa bị hỏng và nguyên nhân hỏng;
 • Ghi rõ chủng loại, số lượng, và giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có);
 • Kèm bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa hỏng được xác nhận bởi đại diện hợp pháp của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật;
 • Hồ sơ bồi thường từ các bên liên quan (nếu có).

Đưa ra các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại.

Thông tư 96/2015/TT-BTC đã đơn giản hóa quy trình và hồ sơ so với Thông tư 78/2014/TT-BTC trước đây. Hiện nay, khi đánh giá giá trị của hàng hóa bị hỏng để tính vào chi phí, không cần phải thông báo lên thuế như trước đây. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần lưu trữ hồ sơ đánh giá hàng hóa bị hỏng bao gồm:

 • Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hỏng;
 • Hồ sơ quy định trách nhiệm bồi thường (nếu có);

Các câu hỏi liên quan đến mẫu đề nghị huỷ hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho là hàng như thế nào?

Hàng tồn kho là các sản phẩm, vật liệu hoặc hàng hóa mà một doanh nghiệp mua hoặc sản xuất nhưng chưa được bán, chưa bán được hoặc chưa sử dụng hết trong quá trình kinh doanh.

Trong quá trình sản xuất hoặc kinh doanh, các doanh nghiệp thường mua vào các nguyên liệu, thành phẩm, hoặc hàng hóa để duy trì quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Khi các sản phẩm này chưa được tiêu thụ hoặc bán hết, chúng sẽ được lưu trữ tạm thời trong kho và được gọi là hàng tồn kho.

2. Nội dung của biên bản huỷ hàng tồn kho gồm những gì?

Mẫu biên bản huỷ hàng tồn kho có thể có định dạng và nội dung khác nhau tùy theo doanh nghiệp, nhưng cần đảm bảo các thông tin cơ bản như tên hàng hóa, số lượng, giá trị, nguyên nhân hỏng, và giá trị còn lại (nếu có thể thu hồi). Để bảo đảm tính chính xác và pháp lý, biên bản cần có chữ ký của người đại diện pháp lý của doanh nghiệp.

3. Các biên bản liên quan trong quá trình huỷ hàng tồn kho là gì?

Trong quá trình tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng, các biên bản quan trọng bao gồm:

 • Biên bản kiểm kê hàng hóa hỏng hoặc hết hạn sử dụng;
 • Quyết định cho phép huỷ hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng từ lãnh đạo công ty;
 • Văn bản quyết định huỷ hàng tồn kho;

Bài viết trên là phần thông tin hỗ trợ của Maudon.net về mẫu biên bản huỷ hàng tồn kho và các vấn đề liên quan để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về loại văn bản này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết trên hoăc có câu hỏi nào về các loại mẫu đơn thì hãy liên hệ ngay với Maudon.net để nhận được sự tư vấn nhanh chóng nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng