spot_img
HomeHành chính nhân sựTải mẫu đơn xin chuyển công tác mọi ngành nghề - MIỄN...

Tải mẫu đơn xin chuyển công tác mọi ngành nghề – MIỄN PHÍ

Tải đơn xin chuyển công tác về gần nhà theo nguyện vọng, đơn xin chuyển công tác ngành y tế, quân đội, giáo viên… Hướng dẫn viết đơn xin chuyển công tác.

Tải mẫu đơn xin chuyển công tác mọi ngành nghề - MIỄN PHÍ

Mẫu đơn xin chuyển công tác là gì?

Đơn xin thuyên chuyển công tác là nguyện vọng của người lao động đối với người cấp trên có thẩm quyền luân chuyển công tác ở đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp dù là nhà nước hay tư nhân về mong muốn của cá nhân người lao động đối với người tấp trên có quyền hạn về việc để xuất được làm việc ở một nơi mới, một vị trí mới do những lý do cá nhân.

Có nhiều hình thức sử dụng từ ngữ khác nhau với mẫu đơn xin chuyển công tác như: đơn xin luân chuyển hoặc thuyên chuyển công tác, Đơn đề nghị chuyển công tác hay đơn điều chuyển công tác…

Tải đơn xin chuyển công tác cho mọi ngành nghề

1. Tải mẫu đơn chuyển công tác về gần nhà 

Đối với doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước đều có nhiều ngành nghề khác nhau chính vì thế mẫu đơn xin chuyển công tác cho mọi ngành nghề là mẫu đơn mà cá nhân làm ở bất kì ngành nghề nào đều có thể sử dụng.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi):  …………………….…………………

Tên tôi là:  ............................................................ Giới tính:.................. ……………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ............................................................................................. ……………………………………

Hộ khẩu thường trú:............................................................................ ……………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:......................................................................... ……………………………………

Đơn vị công tác hiện nay:................................................................... ……………………………………

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: ……………………...……...…..……………………………………

Quá trình công tác của bản thân: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………Lý do xin chuyển công tác:

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Đơn vị xin chuyển đến:....................................................................... ……………………………………

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị………………….......... xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 

........, ngày........ tháng...... năm ........

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Tải mẫu đơn xin chuyển công tác ngành y tế

Ngành y tế hiện tay cực kì quan trọng. Mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành y tế sử dụng được cho tất cả các bệnh viện trên toàn Việt Nam. Những người làm trên tất cả bệnh viện dù là tư nhân hay nhà nước từ trung ương đến địa phương đều có thể sử dụng mẫu đơn này.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: - Giám Đốc Bệnh viện.....................................

    - Trưởng Khoa ..................................................

    - Phòng Tổ chức – Hành chính ...................................................

Tên tôi là: ............................................................ Giới tính:..................

Ngày tháng năm sinh: ...........................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:.........................................

Nơi sinh: .............................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:.........................................................................

Đơn vị công tác hiện nay:...................................................................

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: ……………………...……...…..

Lý do xin chuyển công tác:

................................................................................................................

................................................................................................................

Đơn vị xin chuyển đến:.......................................................................

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị…. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến của trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

........, ngày........ tháng...... năm ........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Tải mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên

Nhà giáo là một ngành nghề thiêng liêng, bồi dưỡng kiến thức cho nhiều thế hệ mầm non của đất nước. Có rất nhiều trường học trên khắp cả nước nhưng không phải giáo viên nào cũng được điều chuyển đúng với năng lực và điều kiện gia đình. Mẫu đơn điều chuyển công tác trong nghề giáo viên là mẫu đơn có thể sử dụng trên toàn bộ hệ thống trường học dù là nhà nước hay tư nhân.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

 

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

    

  Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo …………………

Tên tôi là:  ..............................................................Sinh ngày...... / ........ /....................

Quê quán: ......................................................................................................................

Trú quán:........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ..................................................................................

Đơn vị công tác hiện nay: .............................................................................................

Ngày vào ngành......./......./.......... Ngày về đơn vị công tác hiện nay......../......./............

Đơn vị xin chuyển đến: .................................................................................................

Lý do xin chuyển công tác: ...........................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

            Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ........., xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 

........, ngày........ tháng...... năm 20......

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

4. Tải mẫu đơn xin chuyển công tác của viên chức

Mẫu đơn xin chuyển công tác đối với viên chức thích hợp sử dụng cho việc xin điều chuyển công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

 

Kính gửi: - Giám Đốc ........................................................................

- Thủ trưởng đơn vị/Trưởng phòng .............................................

- Phòng Tổ chức – Hành chính ..................................................

Họ và tên ......................................................... Nam/Nữ: ....................................

Ngày tháng năm sinh: .......................................... Nơi sinh: ....................................

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................

Đơn vị công tác: ......... .......................................................................................

Văn bằng chuyên môn: .........................................................................................

Chuyên môn đang công tác: ....................................................................................

Năm vào Ngành: .................................... Năm bổ nhiệm ngạch: .................................

Chức vụ công việc đang làm: ..................................................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến: ......................................................................................

Lý do xin thuyên chuyển công tác: ............................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của đơn vị và hoàn thành công việc bàn giao

cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng cảm ơn ./.

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị ................., ngày...... tháng ...... năm 20..

quản lý trực tiếp Người làm đơn

(Ghi ý kiến, ký và ghi rõ chức vụ, họ tên)         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

5. Tải mẫu đơn xin chuyển công tác trong quân đội

Mẫu đơn xin chuyển công tác trong quân đội sử dụng được cho mọi đơn vị quân đội trên khắp cả nước, đây là mẫu đơn xin chuyển công tác chung cho quân đội.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………….……………

Tên tôi là: ............................................................ Giới tính:..................

Ngày tháng năm sinh: ..............................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:............................................

Nơi sinh: .................................................................................................

Hộ khẩu thường trú :...............................................................................

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:.............................................................................

Đơn vị công tác hiện nay :......................................................................

Chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm: ……………………...……...……..

Lý do viết đơn xin chuyển công tác :

................................................................................................................

................................................................................................................

Đơn vị xin chuyển đến:.......................................................................

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị……………….......... xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

........, ngày........ tháng...... năm ........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

6. Tải mẫu đơn xin chuyển công tác trong công an

Ngành công an là ngành chủ lực trong việc giàn giữ an toàn và trật tự xã hội. Đơn xin chuyển công tác trong công an là mẫu đơn có thể sử dụng cho tất cả đơn xin công an trên cả nước.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công an Tỉnh/Thành..........................................

- Phòng Tổ chức Cán bộ Công an Tỉnh/Thành .................................

Tôi tên là: ......................................................... Sinh ngày: ..................................

Quê quán: ........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................

Ngày vào CAND: ....................................... Ngày vào Đảng: ....................................

Đơn vị công tác: .................................................................................................

Cấp bậc: ................................................. Hệ số lương: .........................................

Sau đây tôi xin trình bày lý do xin chuyển công tác:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đơn vị xin chuyển đến: .......................................................................................

Tôi xin hứa không ngừng phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho.

Tôi xin chân thành cảm ơn ./.

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị:…………………… ................., ngày...... tháng ...... năm 20..

quản lý trực tiếp Người làm đơn

(Ghi ý kiến, ký và ghi rõ chức vụ, họ tên)       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Những lý do xin chuyển công tác thuyết phục được sử dụng nhiều nhất

Có rất nhiều lý do mà người lao động muốn xin chuyển công tác đến một đơn vị mới hoặc là một bộ phận khác trong công ty. Sau Đây là một số lý do được nhiều người sử dụng nhất: 

 • Lý do xin chuyển công tác thường thấy đó là chuyển đến một đơn vị khác thuận tiện cho việc đi lại do đơn vị công tác hiện tại xa nơi ở hiện tại;
 • Tai đơn vị làm việc hiện tại bản thân không thể phát huy hết năng lực chính vì thể người lao động muốn chuyển sang bộ phận khác để có thể phát huy được năng lực của bản thân;
 • Chuyển công tác để tiện chăm sóc cha mẹ già, yếu…;
 • Trong nhiều trường hợp khác như giáo viên, công an, công chức… nếu muốn chuyển địa điểm làm việc trong môi trường khác vì nhiều lý do khác nhau  thì việc viết đơn xin chuyển công tác là điều có ý nghĩa quan trọng.

Tùy vào lý do của mỗi người mà người lao động đưa ra quyết định xin chuyển công tác tuy nhiên các lý do xin chuyển công tác phải trung thực và chính xác thì mới đảm bảo được mức độ uy tín trong công việc.

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển đơn vị công tác

Một mẫu đơn xin chuyển công tác có 3 phần chính:

Phần mở đầu đơn xin thuyên chuyển công tác

Phần mở đầu luôn phải có đầy đủ các nội dung sau:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ, tiêu đề, kính gửi.
 • Đối với phần mở đầu ghi rõ quốc hiệu tiêu ngữ theo quy định trên các dạng văn bản khác, Tiêu đề ghi rõ Đơn xin chuyển công tác.
 • Phần kính gửi ghi rõ gửi cho ai, tùy theo từng đơn vị công tác mà đơn vị nhận đơn sẽ khác nhau

Phần nội dung của đơn xin điều chuyển công tác

Trong phần nội dung, người làm đơn cần ghi rõ, chính xác thông tin của bản thân như : họ tên, chức vụ, nơi công tác, hay thâm niên làm việc….

 • Trình bày rõ ràng và trung thực về lý do xin chuyển công tác;
 • Đơn xin chuyển công tác phải được trình bày rõ ràng và nêu được mục đích chính. Lý do phải thuyết phục đặc biệt là trung thực như vậy thì đơn xin mới được xét duyệt nhanh chóng;
 • Ghi rõ địa điểm làm việc, vị trí công tác chuyển đến mà người làm đơn muốn chuyển đến. Nêu rõ bộ phận, vị trí mà chuyển đến nếu là xin chuyển bộ phận công tác hay vị trí công tác.

Phần kết thúc mẫu đơn xin chuyển công tác

 • Người làm đơn phải cam kết, hứa hẹn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ;
 • Kết thúc đơn xin chuyển công tác phải viết cảm ơn.

Một số câu hỏi liên quan đến mẫu đơn xin chuyển công tác

1. Ý nghĩa của đơn xin chuyển công tác là gì?

Ý nghĩa của mẫu đơn xin chuyển công tác là khi người lao động gặp vấn đề cá nhân về đơn vị công tác hiện tại cần được chuyển qua đơn vị mới thì mẫu đơn này giúp cho người lao động có thể bày tỏ được mong muốn chuyển công tác của minh lên cấp trên nhằm được chấp nhận và phê duyệt.

2. Chỉ cần đơn xin chuyển công tác là đủ để xin chuyển công tác đúng không?

Không. Để xin chuyển công tác không chỉ có mỗi mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác là được mà cần thêm nhiều giấy tờ khác nữa tạo thành hồ sơ xin chuyển công tác.

3. Hồ sơ xin chuyển công tác gồm những giấy tờ nào?

Hồ sơ xin chuyển công tác bao gồm: 

 • Đơn xin chuyển công tác đã có sự đồng ý của người quản lý hoặc thủ trưởng đơn vị; 
 • Văn bản đồng ý tiếp nhận của đơn vị chuyển đến;
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận( nếu là lao động trong các doanh nghiệp; xác nhận của trưởng cơ quan, đơn vị nếu là công chức, viên chức…) nhà nước;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
 • Bản sao hộ khẩu.

Đối với công chức, viên chức, công an, bộ đội, giáo viên là đơn vị của nhà nước còn cần bổ sung thêm:

 • Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch;
 • Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương…

>> TẢI MIỄN PHÍ: Đơn xin chuyển công tác theo yêu cầu.

4. Khi chuyển công tác có cần phải thay đổi mã số thuế không?

Không.

Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC đã quy định rõ:

Mỗi công dân hay Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất và sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Chính vì thế khi chuyển công tác không cần thay đổi mã số thuế.

5. Thời gian giải quyết đơn xin thuyên chuyển công tác là bao lâu?

 • Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển sang khối đảng, đoàn thể thì phải có ý kiến tiếp nhận thuyên chuyển của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
 • Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển sang các khối doanh nghiệp thì buộc phải có văn bản đồng ý tiếp nhận của doanh nghiệp;
 • Trường hợp cá nhân xin chuyển ra ngoài tỉnh (về các cơ quan nhà nước) thì chưa cần thiết phải có văn bản đồng ý của cơ quan tiếp nhận.Thời gian giải quyết công việc là 7 ngày (ngày làm việc) đối với hồ sơ hợp lệ (Trường hợp cấp giấy cho đi liên hệ công tác);
 • Trường hợp đã có văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền(Đối với chuyển ra ngoài tỉnh). Thời gian giải quyết đơn là 5 ngày (ngày làm việc).
Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.