spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải Đơn Xin Đóng học phí 2 lần & Đơn Xin Hoãn...

Tải Đơn Xin Đóng học phí 2 lần & Đơn Xin Hoãn Nộp Học phí

Tải miễn phí đơn xin gia hạn đóng học phí. Đơn xin đóng học phí muộn miễn phí tại Maudon.net. Nội dung của đơn xin hoãn nộp học phí cho học sinh, sinh viên. Hướng dẫn cách viết đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí chi tiết.

Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí, đơn xin nộp học phí muộn là gì?

Đơn xin hoãn nộp học phí, xin gia hạn thời gian nộp học phí hay đơn xin nộp học phí muộn là mẫu đơn do học sinh, sinh viên viết và sử dụng để gửi tới Ban giám hiệu nhà trường, phòng công tác sinh viên với mục đích xin được nộp học phí trễ hơn so với thời gian quy định. 

Đơn xin hoãn nộp học phí cần có thông tin của học sinh, sinh viên, lý do chính đáng và đề nghị nhà trường xem xét gia hạn thời gian đóng học phí. 

Ngoài ra, đơn xin đóng học phí muộn còn là căn cứ để nhà trường và các ban lãnh đạo có liên quan tiến hành xem xét và chấp thuận cho phép học sinh, sinh viên nộp học phí trễ trong một khoảng thời gian nhất định.

Tải mẫu đơn xin nộp học phí muộn cho phụ huynh, học sinh, sinh viên

Để tiết kiệm thời gian soạn thảo mẫu đơn, bạn có thể tham khảo tải miễn phí và chỉnh sửa mẫu đơn xin hoãn nộp học phí của Maudon.net tại:

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng       năm …….

ĐƠN XIN HOÃN, CHẬM NỘP HỌC PHÍ

 

Kính gửi:   Học viện Công nghệ BCVT (Đơn vị:..........................................................)

Họ và tên:………………………………….……..Ngày sinh:…………………….…..……….

Lớp:………………………………………..….….Khóa học:………….………………..……..

Mã HSSV:………………………………………..Điện thoại (nếu có)…………...…………....

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn xin được hoãn, chậm đóng học phí của học kỳ ……....năm học ….…….………

Số tiền:…………………………………………………………………………………………..

Lý do xin chậm, hoãn nộp :.............................................................................................................

(Có các hồ sơ kèm theo (nếu có):……………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………..)

Thời gian xin chậm, hoãn nộp: ..…..tháng, thời gian sẽ nộp trước ngày ….…/….…./20….… 

Sau thời hạn trên nếu Tôi không nộp học phí thì Tôi xin chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Học viện.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Học viện. 

 

Xác nhận của Chính quyền

địa phương

Ý kiến của Gia đình

Người làm đơn

 

Ghi chú:    -  Sinh viên làm đơn này (2 bản) gửi, nộp các Bộ phận thu học phí  trong vòng 15 ngày kể từ khi bắt đầu kỳ học.

- Thời gian hoãn đóng học phí tối đa là 1 học kỳ.

- Phòng TCKT xác nhận và cấp 01 bản cho sinh viên để theo dõi, quản lý.

Các đối tượng học sinh, sinh viên nào được xem xét đóng học phí 2 lần

Sinh viên sẽ được xem xét gia hạn học phí khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc có những vướng mắc, vấn đề đột xuất và không có khả năng đóng học phí theo đúng thời hạn Nhà trường đã quy định. 

Đồng thời, sinh viên không vi phạm các quy chế học vụ nhà trường, không nợ học phí ở các kỳ học trước.

Hướng dẫn viết đơn xin đóng học phí muộn, mẫu đơn xin nộp chậm học phí

 • Phần kính gửi: học sinh, sinh viên ghi cụ thể Ban giám hiệu nhà trường, các phòng ban có thẩm quyền như phòng công tác sinh viên nơi có thể xem xét về việc hoãn nộp học phí;
 • Phần thông tin học sinh, sinh viên: ghi cụ thể, rõ ràng và chính xác những thông tin cá nhân như họ và tên, mã số sinh viên, khoa, ngành, lớp học hiện tại, địa chỉ liên hệ, số điện thoại để liên lạc khi cần thiết. Nội dung lý do xin gia hạn nộp học phí cần phải chính đáng, có nêu rõ thời gian sẽ nộp học phí muộn;
 • Phần kết cần có lời cam kết sẽ đóng học phí đúng với thời gian đã nêu trong nội dung đơn. Người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên cuối đơn, cam kết chịu trách nhiệm với những điều đã ghi trong đơn xin hoãn nộp học phí.

Thủ tục xin hoãn nộp học phí, gia hạn thời gian nộp học phí cho học sinh, sinh viên

 • Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn xin hoãn nộp học phí theo mẫu và điền thông tin, hoàn tất các mục theo yêu cầu của mẫu đơn;

Lưu ý:  Lý do xin nộp học phí muộn cần hợp lý, chính đáng, sinh viên có thể đính kèm các bằng chứng cho việc không đóng học phí đúng hạn quy định.

 • Bước 2: Nộp đơn gia hạn học phí tại phòng công tác sinh viên đúng hạn; 
 • Bước 3: Phòng công tác sinh viên sẽ tiến hành tổng hợp, cho ý kiến và trình lên Ban Giám hiệu nhà trường ký duyệt;
 • Bước 4: Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Công tác sinh viên sẽ ra thông báo kết quả cho phép gia hạn thời hạn nộp học phí cho sinh viên, đồng thời cũng sẽ chuyển dữ liệu cho các Khoa liên quan, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch – Tài chính để phối hợp thực hiện.   

Các quy định về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP về việc thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập như sau:

1. Về đối tượng không cần phải đóng học phí:

 • Học sinh cấp bậc tiểu học;
 • Những người đang theo học các chuyên ngành đặc thù liên quan đến yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Những người đang theo học các chuyên ngành đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Về đối tượng được miễn đóng học phí tại hệ thống giáo dục quốc dân:

Căn cứ theo điều 15 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP bao gồm:

 • Các đối tượng là người có công với các mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi;
 • Trẻ em mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật;
 • Trẻ em mẫu giáo và những học sinh dưới 16 tuổi hiện không có nguồn nuôi dưỡng. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang theo học chương trình phổ thông, giáo dục đại học thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định pháp luật. Người đang theo học các chương trình giáo dục trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;
 • Trẻ em mẫu giáo và học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Trẻ em mầm non 5 tuổi ở các thôn/bản đặc biệt khó khăn, hoặc các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc, miền núi, các xã đặc biệt khó khăn tại vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc những đối tượng được quy định tại khoản 5 Điều này sẽ  được miễn học phí từ năm học 2024 – 2025 (được hưởng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024);
 • Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên đang theo học tại cơ sở giáo dục thường xuyên là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định của Pháp luật;
 • Học sinh trung học cơ sở ở các thôn/bản đặc biệt khó khăn, hoặc các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc, miền núi, các xã đặc biệt khó khăn tại vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2022 – 2023 (được hưởng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022);
 • Học sinh trung học cơ sở không thuộc những đối tượng quy định tại Khoản 8 Điều này sẽ được miễn học phí từ năm học 2025 – 2026 (được hưởng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2025);

Các quy định về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên

 • Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp;
 • Học sinh đang theo học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học;
 • Học sinh, sinh viên hiện đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc ông bà thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo được theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Sinh viên hiện đang theo học chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại một trong các chuyên ngành Tâm Thần, Giám định pháp y, Phong, Lao, Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập;
 • Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người;
 • Người học là các đối tượng của các chương trình được miễn học phí theo quy định của Chính phủ;
 • Người đã tốt nghiệp trung học cơ sở và đăng ký học tiếp lên trình độ trung cấp;
 • Người học các trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các ngành nghề khó tuyển nhưng nhu cầu xã hội cao thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;
 • Người học các ngành nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được quy định theo Luật Giáo dục nghề nghiệp.

>> Xem thêm: Tải đơn xin miễn giảm, hỗ trợ học phí – Đối tượng được miễn giảm, thủ tục chi tiết.

Các câu hỏi liên quan đến đơn xin hoãn nộp học phí

1. Muốn gia hạn đóng tiền học phí, sinh viên phải nộp đơn ở đâu?

Để gia hạn đóng học phí, xin đóng học phí muộn, sinh viên cần làm đơn và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường hoặc các phòng ban chức năng có thẩm quyền như phòng công tác sinh viên.

2. Tôi muốn tải đơn xin hoãn học phí, nộp chậm học phí ở đâu?

Bạn có thể tải miễn phí đơn xin hoãn học phí, gia hạn thời gian đóng học phí, nộp chậm học phí tại Maudon.net.

3. Những trường hợp nào học sinh, sinh viên có thể được xem xét cho phép gia hạn thời gian nộp học phí?

Sinh viên sẽ được xem xét gia hạn học phí khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc có những vướng mắc, vấn đề đột xuất và không có khả năng đóng học phí theo đúng thời hạn Nhà trường đã quy định. Đồng thời, sinh viên không vi phạm các quy chế học vụ nhà trường, không nợ học phí ở các kỳ học trước.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.