spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải Mẫu Đơn Xin miễn giảm học phí và hỗ trợ chi...

Tải Mẫu Đơn Xin miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Tải miễn phí đơn xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo từng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số vùng cao…

Tải mẫu đơn xin miễn giảm, hỗ trợ học phí cho sinh viên, học sinh 

Đơn xin miễn giảm, hỗ trợ học phí là các mẫu đơn dành cho sinh viên, học sinh THPT, THCS có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp đặc biệt như khuyết tật, hộ nghèo… để xin miễn giảm, hỗ trợ 1 phần học phí học tập từ nhà trường, cơ quan có thẩm quyền hoặc các nhà tổ chức hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Dưới đây là một số mẫu đơn xin miễn giảm, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên, tham khảo và tải miễn phí!

1. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên

Đơn xin miễn giảm học phí là mẫu đơn học sinh, sinh viên gửi tới nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền để được miễn hoàn toàn hoặc giảm 1 phần học phí nào đó nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1):..............................................................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):...................................................................

Hiện đang học tại lớp:...................................................................................................

Trường:........................................................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số …./2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

 

..., ngày... tháng ... năm...

Người làm đơn (3)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

 (2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

 

 

2. Đơn xin hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên

Đơn xin hỗ trợ học phí là đơn học sinh, sinh viên gửi tới nhà trường, cơ quan có thẩm quyền hoặc các nhà tổ chức hỗ trợ để được hỗ trợ 1 phần học phí nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. 

Mẫu đơn này có thể gửi đến các nhà tổ chức ngoài trường học như: nhà từ thiện, tổ chức từ thiện, khuyến học… 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

 (Dùng cho các đối tượng được hưởng đồng thời chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số ..../2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1) :................................................................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):...................................................................

Hiện đang học tại lớp:....................................................................................................

Trường:........................................................................................................................ :

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn giảm học phí và cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

 

..., ngày... tháng ... năm...

Người làm đơn (3)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Đối tượng được miễn giảm, hỗ trợ học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-C

1. Học sinh, sinh viên được miễn học phí

 • Học sinh, sinh viên khuyết tật;
 • Sinh viên học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Mác-Lênin;
 • Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp;
 • Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ;
 • Người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng;
 • Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học;
 • Học sinh dưới 16 tuổi, người theo học trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cha lẫn mẹ; 
 • Người từ 16 – 22 tuổi đang học phổ thông hoặc đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng nhận trợ cấp xã hội hàng tháng;
 • Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú, thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên);
 • Học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số ở khu vực III, có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;
 • Học sinh THPT, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông gia đình thuộc diện hộ nghèo;
 • Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Học sinh, sinh viên học 1 trong các chuyên ngành: lao phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu;
 • Sinh viên học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục quy định;
 • Sinh viên học ngành nghề có chuyên môn đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh quy định tại Luật Giáo dục.

2. Học sinh, sinh viên được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí

➤ Được giảm 70% học phí gồm:

 • Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa – nghệ thuật;
 • Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, cải lương, chèo, tuồng…; một số nghề học nặng nhọc, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

➤ Được giảm 50% học phí gồm:

 • Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động/mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;
 • Học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

➤ Được hỗ trợ tiền đóng học phí: 

 • Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.

Hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Để được hưởng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí học tập, học sinh, sinh viên cần nộp hồ sơ đề nghị giảm học phí tại cơ sở giáo dục đang theo học. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 1. Đơn đề nghị miễn giảm học phí/hỗ trợ chi phí học tập (theo đối tượng);
 2. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (bản sao):
 • Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ bị tai nạn lao động/mắc bệnh nghề nghiệp;
 • Giấy xác nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo…

Lưu ý:

Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cần nộp giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo vào mỗi đầu học kỳ để được xem xét giảm, hỗ trợ chi phí học tập cho học kỳ kế tiếp.

Câu hỏi thường gặp về mẫu đơn xin miễn giảm, hỗ trợ học phí

1. Tôi có thể nộp đơn xin miễn, giảm và hỗ trợ học phí vào thời điểm nào?

Bạn cần liên hệ với trường, cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức hỗ trợ để biết thời điểm nộp đơn và các thủ tục cần thiết.

2. Giấy tờ và hồ sơ cần thiết khi nộp đơn là gì?

Giấy tờ và hồ sơ cần thiết khi nộp đơn bao gồm các giấy tờ chứng minh về hoàn cảnh, tài chính của bạn (nếu có) và các hồ sơ liên quan đến thành tích học tập, hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội tích cực.

3. Tải mẫu đơn xin miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập ở đâu?

Bạn có thể ghé thăm Maudon để tải miễn phí mẫu đơn xin miễn, giảm và hỗ trợ học phí mới nhất theo từng trường hợp cụ thể.

4. Đơn xin miễn giảm và hỗ trợ học phí được xử lý trong bao lâu?

Thời gian xử lý đơn xin miễn, giảm và hỗ trợ học phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào trường, cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức hỗ trợ. Thông thường, thời gian xử lý dao động từ vài ngày đến vài tuần.

5. Làm sao để biết tôi đã được chấp nhận miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí?

Trường, cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức hỗ trợ sẽ thông báo cho bạn về kết quả xử lý đơn của bạn. Nếu được chấp nhận, bạn sẽ được thông báo về số tiền miễn giảm hoặc hỗ trợ học phí cụ thể.

 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.