spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải ngay mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập - đơn...

Tải ngay mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập – đơn xin đi học lại

Đình chỉ học tập là một biện pháp kỷ luật đối với học sinh, sinh viên tạm thời loại khỏi các hoạt động học tập tại nhà trường trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết thời hạn đình chỉ, học sinh, sinh viên sẽ được phép quay trở lại học tập và tham gia các hoạt động tại trường. 

Học sinh, sinh viên khi muốn mở đình chỉ học tập cần phải lập đơn xin mở đình chỉ đến giáo viên, nhà trường để được xem xét.

Mục đích của mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập là gì?

Mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập cho sinh viên là văn bản được lập ra để cá nhân là sinh viên xin phép giáo viên, nhà trường cho phép tiếp tục được học tập, tham gia hoạt động tại trường học sau khi hết thời hạn đình chỉ học tập. 

Đơn xin mở đình chỉ học tập cần có nội dung làm rõ thông tin người làm đơn, lý do, ý kiến và nguyện vọng của người làm đơn… Đây là văn bản để nhà trường căn cứ xem xét và đưa ra quyết định đồng ý cho sinh viên quay trở lại học tập.

Tải mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập – Mới nhất

Để được xét duyệt cho đi học lại bởi BGH nhà trường học sinh, sinh viên cần làm mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập. Chỉnh sửa và tải miễn phí tại Maudon.net:

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN MỞ ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP

Kính gửi: Ban lãnh đạo Khoa ...............................................................

Em tên là: ........................................................................................

Sinh ngày: ........................................................................................

Lớp: .................................................................................................

Mã số SV: .........................................................................................

SĐT liên hệ: .................................................................................

Trong thời gian vừa qua, em đã bị đình chỉ học tập vì lý do: .......................................................................................................

Sau khi tìm hiểu các quy định của nhà trường, em hiểu rằng: việc mở đình chỉ sẽ chỉ được ban lãnh đạo Khoa duyệt 1 lần duy nhất trong toàn khóa học.

Nay em viết đơn này kính gửi đến ban lãnh đạo Khoa ..................... xem xét và giải quyết cho em được mở đình chỉ để tiếp tục học tập.

Em xin cam kết từ nay đến kết thúc khóa học sẽ không để bị đình chỉ nữa. Nếu còn lập lại vi phạm em xin chấp nhận mọi hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.

Trong khi chờ đợi sự xem xét và chấp thuận của nhà trường, em xin chân thành cảm ơn./.

BP.QLSV

..............., ngày...tháng...năm...

..........., ngày...tháng...năm...

Sinh viên

Lưu ý: Trong thời gian 07 ngày sinh viên phải liên hệ về Khoa để nhận đơn.

PHẦN DUYỆT CỦA KHOA

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

Hướng dẫn làm đơn xin mở đình chỉ học tập cho sinh viên chi tiết

 • Phần kính gửi: Ban lãnh đạo khoa/viện mà sinh viên đang theo học;
 • Phần thông tin cá nhân: điền chi tiết tên, năm sinh, lớp mà sinh viên đang theo học, mã số sinh viên…;
 • Phần lý do: nguyện vọng và ý kiến của sinh viên về việc xin mở đình chỉ học tập;
 • Phần ký: Sinh viên làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

Những quy định liên quan đến việc thực hiện kỷ luật sinh viên

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT đã ban hành về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy:

➤ Những sinh viên có hành vi vi phạm nội quy, quy định, chủ trương của nhà nước, pháp luật thì tùy vào mức độ, tính chất và hậu quả của hành vi mà có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc sẽ phải chịu một trong những hình thức kỷ luật:

 • Khiển trách: hình thức kỷ luật này sẽ áp dụng đối với các sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu và ở mức độ nhẹ;
 • Cảnh cáo: hình thức kỷ luật này sẽ áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách nhưng tái phạm lại hoặc hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng có tính chất thường xuyên hơn, hoặc đối với sinh viên vi phạm lần đầu nhưng hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng;
 • Đình chỉ học tập có thời hạn: 
 • Hình thức kỷ luật này sẽ áp dụng đối với những sinh viên hiện đang trong thời gian bị phạt cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng, sinh viên vi phạm pháp luật bị xử án phạt tù nhưng được cho hưởng án treo;
 • Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng, ban lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học sẽ căn cứ vào quy chế đào tạo để đưa ra quyết định thời hạn đình chỉ học tập của sinh viên theo các mức: đình chỉ học tập 1 học kỳ, đình chỉ học tập 1 năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng được cho hưởng án treo.
 • Buộc thôi học: hình thức kỷ luật  này sẽ áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học mà vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc sinh viên vi phạm lần đầu nhưng hành vi có tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trường, cơ sở giáo dục và xã hội hoặc sinh viên vi phạm pháp luật nhận án phạt tù giam.

➤ Các hình thức kỷ luật sinh viên từ phạt cảnh cáo trở lên đều phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình biết. Trong trường hợp sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục, trường học phải gửi thông báo về địa phương nơi sinh viên ở và gia đình sinh viên biết để cùng phối hợp quản lý, giáo dục.

Thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật đối với sinh viên vi phạm

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT đã ban hành về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy:

➤ Về thủ tục xét kỷ luật sinh viên vi phạm:

 • Sinh viên có hành vi vi phạm sẽ phải làm bản tự kiểm điểm về hành vi của mình và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm về những hành vi vi phạm của mình thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên sẽ họp để xử lý dựa trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;
 • Chủ nhiệm lớp sinh viên sẽ chủ trì cuộc họp với lớp sinh viên để phân tích và đưa ra các đề nghị về hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm gửi lên đoàn, khoa hoặc các đơn vị có trách nhiệm công tác sinh viên;
 • Đoàn, khoa hoặc các đơn vị có trách nhiệm công tác sinh viên sẽ xem xét, đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên tại cơ sở giáo dục đại học tổ chức họp và xét kỷ luật đối với sinh viên vi phạm. 

Thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật đối với sinh viên vi phạm

Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự cuộc họp do Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên tổ chức (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm điểm về hành vi vi phạm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết Điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật;

 • Hội đồng kiến nghị sẽ áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Thủ trưởng, ban lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học đưa ra quyết định kỷ luật bằng văn bản đối với sinh viên vi phạm.

➤ Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên bao gồm:

 • Bản tự kiểm điểm về hành vi vi phạm (nếu có);
 • Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;
 • Biên bản của khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Quyết định kỷ luật sinh viên có hành vi vi phạm sẽ được chấm dứt khi nào?

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT đã ban hành về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy:

 • Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 3 tháng kể từ ngày áp dụng quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm lại hoặc không có những hành vi vi phạm đến mức độ phải xử lý kỷ luật thì sẽ được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và sau đó vẫn được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật hết hiệu lực;
 • Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm lại hoặc không có những hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì sẽ được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và  sau đó vẫn được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật hết hiệu lực;
 •  Đối với sinh viên bị đình chỉ học tập có thời hạn: sau khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi sinh viên cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương.

Các chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong án phạt tù nhưng cho hưởng án treo để cơ sở giáo dục đại học xem xét, đánh giá và tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện;

 • Các cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật sinh viên phải có ghi rõ các điều khoản về thời gian sinh viên phải thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến khi hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.

Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật sinh viên tại trường đại học

Các cá nhân sinh viên hoặc tập thể xét thấy các hình thức khen thưởng, kỷ luật sinh viên tại trường không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại lên phòng ban chức năng hoặc khiếu nại lên Ban lãnh đạo nhà trường, cơ sở giáo dục đại học. 

Nếu nhà trường, cơ sở giáo dục đại học đã xem xét lại mà chưa có kết quả thỏa đáng thì sinh viên có thể khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền cao hơn.

Các câu hỏi thường gặp về mẫu đơn mở đình chỉ học tập 

1. Tôi có thể tải đơn xin mở đình chỉ học tập cho sinh viên ở đâu?

Bạn có thể tải mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập cho sinh viên miễn phí tại Maudon.net.

2. Các hình thức kỷ luật sinh viên khi vi phạm là gì?

Tùy vào mức độ và tính chất của hành vi vi phạm mà sinh viên có thể chịu một trong những hình thức kỷ luật sau:

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Đình chỉ học có thời hạn;
 • Buộc thôi học.

>> Xem thêm: Quy định về kỷ luật sinh viên.

3. Tôi muốn biết cách điền mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập chi tiết nhất?

 • Phần kính gửi: Ban lãnh đạo khoa/viện mà sinh viên đang theo học;
 • Phần thông tin cá nhân: điền chi tiết tên, năm sinh, lớp mà sinh viên đang theo học, mã số sinh viên…;
 • Phần lý do: nguyện vọng và ý kiến của sinh viên về việc xin mở đình chỉ học tập;
 • Phần ký: Sinh viên làm đơn ký và ghi rõ họ tên.
Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.