spot_img
HomeHôn nhân - Gia đình - Trẻ emMẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế tại Luật Thừa kế...

Mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế tại Luật Thừa kế đất đai

Tải mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế, mẫu đơn từ chối thừa kế đất đai tại Luật Thừa kế đất đai. Thủ tục khởi kiện tranh chấp tài sản thừa kế không có di chúc.

Tìm hiểu luật và quyền thừa kế di sản đất đai

Theo Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội thì quyền thừa kế di sản đất đai được quy định như sau:

1. Thừa kế đất đai theo di chúc

➤ Những người thừa kế được quyền thừa kế, quyền sử dụng đất được ghi trong di chúc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài sản của người chết tương ứng với phần thừa kế được ghi nhận.

➤ Để bảo vệ người được hưởng tài sản, theo Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội, Điều 644, quy định những người sau đây vẫn được nhận phần di sản bằng 2/3 mức của người thừa kế, nếu di sản được chia thừa kế theo pháp luật, trong trường hợp họ không được hưởng thừa kế theo di chúc hoặc chỉ được ít hơn 2/3 số di sản đó:

 • Con cái chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con cái đã thành niên mà không có khả năng lao động.

➤ Trong trường hợp có tranh chấp thì những người hưởng được di sản theo di chúc có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

➤ Tranh chấp quyền thừa kế đất đai không có di chúc hoặc di chúc vô hiệu, không có hiệu lực thì đất đai sẽ được chia cho những người cùng có quyền thừa kế theo pháp luật.

>> Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.

Mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế tại Luật Thừa kế đất đai

2. Thừa kế đất đai không có di chúc

Theo Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội, Điều 651, người thừa kế theo pháp luật quy định như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ/chồng, mẹ ruột, cha ruột, mẹ nuôi, cha nuôi, con ruột, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại, anh/chị/em ruột của người chết, cháu ruột của người chết nếu người chết là bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba bao gồm: cố nội, cố ngoại của người chết; dì/cậu/cô/chú/bác ruột của người chết, cháu ruột của người chết nếu người chết là dì/cậu/cô/chú/bác/chắt ruột của người chết mà người chết là cố nội, cố ngoại.

>> Tham khảo: Mẫu di chúc thừa kế.

Tải mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế 

Trước khi muốn khởi kiện tranh chấp quyền thừa kế đất đai thì người khởi kiện phải xem  xét theo Luật Thừa kế đất đai và quyền thừa kế đất đai xem mình có được quyền thừa kế theo pháp luật hay không.

1. Mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp quyền thừa kế đất đai là mẫu đơn dành cho người muốn khởi kiện tranh chấp tài sản thừa kế là đất đai với những người đồng thừa kế.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KHỞI KIỆN CHIA THỪA KẾ

Kính gửi: Tòa án nhân dân ...............................................................................

Tôi tên là: ..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

Trú tại: ...............................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: .......................................................................

Cơ quan: ................................................................................

Tôi làm đơn này khởi kiện:

Họ tên: ...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................

Trú tại: .................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................

Cơ quan:.............................................................................

NỘI DUNG VỤ VIỆC

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

  ...., ngày ..... tháng ..... năm ...  

Người làm đơn 

( ký và ghi rõ họ tên) 

 

2. Mẫu đơn từ chối thừa kế đất đai

Mẫu đơn từ chối quyền thừa kế đất đai là mẫu đơn dành cho những cá nhân được hưởng thừa kế theo di chúc hoặc theo luật thừa kế theo quy định của pháp luật nhưng không muốn nhận di sản thừa kế.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------ 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN 

Tại Phòng Công chứng số ........... Tỉnh/Thành phố ....................................................

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ..............................................................................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ...............................................cấp ngày ....../......./.... tại .... ..................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú : ..................................................................................................... 

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) ............................................................................................

của ông(bà) .................................................................................... chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số  .................................................................... do Uỷ ban nhân dân  ....................................................................................................................................... 

cấp ngày ...../....../.........

Di sản mà tôi được thừa kế là: ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Khi trong quá trình làm thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai mà chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì người khởi kiện có quyền làm mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ án của mình.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm 20..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ..........................................

Họ và tên tôi là: ....................................................................................................

Sinh năm: .............................................................................................................

CCCD/CMND số: .................................................................................................

Ngày cấp ........................ nơi cấp : ....................................................................................

Hộ khẩu thường trú : ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

Nơi ở: ................................................................................................................................

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của ông (bà): ........................................................................................

Nơi ở: ...............................................................................................................................

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …… tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số ….  Loại đất .............hạng đất ............ địa chỉ ................ ...............................................................................................................................................

Yêu cầu cụ thể:

- Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.

- Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi họ tên)

 

Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế đất đai

1. Hồ sơ khởi kiện quyền thừa kế đất đai

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp quyền thừa kế đất đai sẽ gồm những giấy tờ như sau:

 • Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai;
 • Hồ sơ pháp lý của người khởi kiện (CCCD/CMND, bản sao có công chứng sổ hộ khẩu);
 • Tranh chấp thừa kế theo pháp luật (tranh chấp tài sản không có di chúc): Hồ sơ chứng minh mối liên hệ với người để lại tài sản;
 • Tranh chấp thừa kế theo di chúc: Bản sao có công chứng của di chúc;
 • Đối với di sản thừa kế là quyền sử dụng đất thì cần các tài liệu, văn bản, giấy tờ chứng minh sự tồn tại của đối tượng đang tranh chấp (như hợp đồng mua bán, bằng khoán, quyền sử dụng đất, xác nhận của chính quyền địa phương về tồn tại mảnh đất).

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất.

2. Nộp hồ sơ giải quyết tranh chấp quyền thừa kế đất đai

Theo Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội, Điều 35, 36, 39, thì giải quyết vụ tranh chấp thừa kế sẽ nộp hồ sơ khởi kiện cho Tòa huyện nơi bị đơn cư trú, trừ hai trường hợp sau:

 • Nếu vụ việc có liên quan đến tranh chấp bất động sản thì nộp tại Tòa nơi có bất động sản;
 • Nếu vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài thì nộp tại Tòa án cấp tỉnh nơi bị đơn cư trú hoặc nơi có bất động sản sẽ giải quyết vụ án chứ không phải tòa án cấp huyện.

Mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế tại Luật Thừa kế đất đai

3. Thời hiệu khởi kiện tranh chấp quyền thừa kế đất đai

Theo Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội, Điều 623, quy định về thời hiệu người thừa kế  khởi kiện như sau:

 • Đối với di sản là bất động sản, thời hiệu khởi kiện là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế;
 • Đối với di sản là động sản, thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế;
 • Hết thời hạn khởi kiện này thì di sản thừa kế sẽ  thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Các câu hỏi liên quan đến mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế

1. Thủ tục từ chối tài sản thừa kế làm như thế nào?

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế sẽ gồm các quy trình sau:

 • Nộp hồ sơ từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Nhận văn bản công nhận từ chối quyền thừa kế.

Để tham khảo chi tiết hơn về thủ tục từ chối di sản thừa kế, bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới để biết được đầy đủ thông tin liên quan nhé!

>> TÌM HIỂU THÊM: Thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế.

2. Tôi có thể tải mẫu di chúc đất đai ở đâu?

Bạn có thể ghé Maudon.net hoặc truy cập đường link bên dưới để tải về file word miễn phí mẫu di chúc thừa kế đất đai đầy đủ nhất.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu di chúc thừa kế đất đai.

3. Hồ sơ khởi kiện quyền thừa kế đất đai cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ tranh chấp quyền thừa kế đất đai sẽ cần những giấy tờ sau:

 • Hồ sơ pháp lý của người thừa kế (CCCD/CMND, bản sao có công chứng sổ hộ khẩu);
 • Thừa kế theo pháp luật (tranh chấp tài sản không có di chúc): Hồ sơ chứng minh mối liên hệ với người để lại tài sản;
 • Giấy chứng tử của người để lại tài sản;
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của người để lại tài sản;
 • Thừa kế theo di chúc: Bản sao có công chứng của di chúc;
 • Đối với di sản thừa kế là quyền sử dụng đất thì cần các tài liệu, văn bản, giấy tờ chứng minh sự tồn tại của đối tượng đang tranh chấp (như hợp đồng mua bán, bằng khoán, quyền sử dụng đất, xác nhận của chính quyền địa phương về tồn tại mảnh đất).

4. Nộp hồ sơ giải quyết tranh chấp quyền thừa kế đất đai tại đâu?

Theo Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội, Điều 35, 36, 39, thì giải quyết vụ tranh chấp thừa kế sẽ nộp hồ sơ khởi kiện cho Tòa huyện nơi bị đơn cư trú, trừ hai trường hợp sau:

 • Nếu vụ việc có liên quan đến tranh chấp bất động sản thì nộp tại Tòa nơi có bất động sản;
 • Nếu vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài thì nộp tại Tòa án cấp tỉnh nơi bị đơn cư trú hoặc nơi có bất động sản sẽ giải quyết vụ án chứ không phải tòa án cấp huyện.

>> ĐỌC THÊM TẠI: Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế đất đai.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.