spot_img
HomeLĩnh vực khácTải hợp đồng nhượng quyền tác giả - thủ tục chuyển nhượng

Tải hợp đồng nhượng quyền tác giả – thủ tục chuyển nhượng

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là gì? Tải mẫu hợp đồng nhượng quyền tác giả ở đâu? Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả chuẩn nhất.

Khái niệm, quy định chuyển nhượng quyền tác giả

1. Quyền tác giả là gì?

Quyền của  tác giả là quyền mà tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Hiểu đơn giản, quyền tác giả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được phép độc quyền việc khai thác tác phẩm, dùng làm căn cứ chống lại hành vi sao chép và trình diễn tác phẩm bất hợp pháp.

Hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-quyen-tac-gia

2. Chuyển nhượng quyền tác giả là gì?

Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao lại quyền sở hữu đối với các quyền sau: 

 • Quyền được công bố tác phẩm hay cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Quyền về tài sản, hoặc quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình của tổ chức được phát sóng cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo những quy định pháp luật liên quan;
 • Các quyền về nhân thân khác như: quyền được đặt tên cho tác phẩm; được đứng tên thật hoặc đặt bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh một khi tác phẩm được công bố; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm của tác giả thì không được chuyển nhượng;

Lưu ý:

Các trường hợp đặc biệt như đối tượng chuyển nhượng có đồng chủ sở hữu, nghĩa là thuộc sở hữu từ cả hai phía chủ thể trở lên thì việc chuyển nhượng cần sự thỏa thuận của toàn bộ các đồng chủ sở hữu.

Trừ trường hợp đồng chủ sở hữu nếu tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình có từng phần riêng biệt thì chủ sở hữu có quyền được chuyển nhượng phần riêng biệt của bản thân mà không cần phải có được sự thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu còn lại.

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

 

Hôm nay, ngày..............tháng..................năm .................

Tại.....................................................................................

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: .....................................................

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là:.....................................................................................

(Tác giả, Chủ sở hữu quyền tác giả; Người thừa kế quyền tác giả; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

Sinh ngày:........... tháng........... năm..................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………….……

Cấp ngày..........tháng..........năm..........tại.........................

(Đối với tổ chức)

Số CCCD/Hộ chiếu.....................................................

Cấp ngày.........tháng..........năm..............tại.....................

Quốc tịch:........................................................................

Địa chỉ:............................................................................

Số điện thoại:.............Fax:.................Email:.....................

Là chủ sở hữu quyền tác giả đối với (các) tác phẩm:......................

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ...............................................

Là:................................................................................

Sinh ngày:........... tháng........... năm............................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :……..……

Cấp ngày...........tháng..........năm..............tại...............

(Đối với tổ chức)

Số CCCD/Hộ chiếu..................................................

Cấp ngày…......tháng...........năm............tại.................

Quốc tịch:....................................................................

Địa chỉ:........................................................................

Số điện thoại:.................Fax:...............Email:..............

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền: ……………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với tác phẩm dưới đây:

(Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 3 điều 19 Luật SHTT)

Tên tác phẩm:.........................................................

Loại hình:...............................................................

Tác giả:...................................................................

Đã công bố/chưa công bố :......................................

(Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố)

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao tác phẩm cho bên B quản lý và khai thác các quyền tác giả đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao tác phẩm :.......................................

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao tác phẩm)

Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm:........................................

Điều 3: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở  hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 4: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán...)

…………………………………………………

Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia. 

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định). 

Điều 7:Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực …….. .

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một  ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

 

 

 

bên A

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

bên B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

 

 Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thể thoả thuận để thêm hoặc bớt nội dung của hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật.

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả thường bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Thông tin các bên: Gồm tên, thông tin chứng nhận đăng ký kinh doanh, số điện thoại, thông tin CCCD/hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng: Là cơ sở pháp lý cần thiết cho việc quyền tác giả hoặc các quyền liên quan được chuyển giao;
 • Giá trị, phương thức thanh toán: Giá cả chuyển nhượng là hoàn toàn phụ thuộc vào các bên tự thỏa thuận, ngoài ra các bên trong hợp đồng còn có thể tự thỏa thuận về phương thức thanh toán tức là phương pháp thực hiện nghĩa vụ trả tiền.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Trong quá trình thỏa thuận hợp đồng các bên có thể bàn về quyền và nghĩa vụ liên quan tới đối tượng của hợp đồng, liên quan tới giá cả, phương thức thanh toán, phạm vi của hợp đồng… Quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận đặt ra sẽ là căn cứ để xác định các bên có vi phạm hợp đồng hay không.
 • Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng: Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực pháp luật sẽ là lúc bắt đầu phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đó.

Các bên trong hợp đồng cần phải tuân thủ các nội dung đã ký kết và khi  một bên vi phạm điều khoản hợp đồng thì sẽ bị áp dụng trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng có thể là phạt vi phạm, buộc phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường lại thiệt hại hoặc các bên cũng có thể tự thỏa thuận việc vừa phạt vi phạm vừa bồi thường lại thiệt hại.

 • Nội dung khác: các bên có thể tự thỏa thuận thêm về các nội dung như cách thức chuyển nhượng, phạm vi của chuyển nhượng, các điều kiện để chuyển nhượng, phương thức để giải quyết về tranh chấp…

hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả

1. Soạn hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Để có thể chuyển nhượng quyền tác giả, các bên cần làm một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, đây là loại hợp đồng dân sự nên cần thành lập thành văn bản thì mới có giá trị về mặt pháp lý.

Tùy theo sự thỏa thuận của các bên mà hình thức thành lập mà có thể làm thành văn bản thường hoặc văn bản có chứng nhận, chứng thực

2. Chuẩn bị hồ sơ xin đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Hồ sơ đề xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

 • Giấy tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 mẫu bản sao của tác phẩm hoặc bản định hình;
 • Tài liệu chứng minh được quyền nộp hồ sơ (là hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu như chủ sở hữu là pháp nhân; hoặc thẻ CCCD/hộ chiếu nếu như là cá nhân của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Văn bản có sự đồng ý của đồng chủ sở hữu (trong trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung);
 • Giấy ủy quyền (nếu như bên được chuyển nhượng ủy quyền lại cho một bên khác nộp hồ sơ).

thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả

3. Nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền tác giả

Cá nhân đi nộp hồ sơ có thể tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về một trong ba nơi sau:

 • Hà Nội: Văn phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trực thuộc Cục Bản quyền tác giả;
 • Hồ Chí Minh: Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả;
 • Đà Nẵng: Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả.

4. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin chuyển nhượng quyền tác giả

Sau khi nhận hồ sơ thì trong vòng thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiến hành việc thẩm định hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để chuyển nhượng, Cục Bản quyền tác giả sẽ đưa ra thông báo quyết định chấp nhận hợp lệ và yêu cầu bạn nộp các khoản lệ phí đăng ký theo quy định;
 • Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Cục bản quyền sẽ thông báo từ chối và nêu rõ lý do thông qua văn bản và hướng dẫn cho cá nhân đi nộp đơn sửa đổi, bổ sung hoặc gửi lại phản hồi về quyết định này.

Khi có thông báo xác nhận hồ sơ hợp lệ và quyết định chấp nhận hợp lệ, cá nhân nộp đơn cần tiến hành nộp các khoản lệ phí theo quy định và thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan sẽ được hoàn tất.

Đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Những quyền liên quan thuộc quyền tác giả

Trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có hai đối tượng là quyền nhân thân và quyền tài sản. 

 • Quyền nhân thân này là quyền nhân thân được gắn liền với tài sản và theo quy định của pháp luật là được phép chuyển giao được, nhưng quyền nhân thân lại là một đối tượng có phạm vi rất hạn chế và chỉ có một vài quyền nhân thân nhất định được quy định bởi pháp luật mới có thể trở thành đối tượng của hợp đồng.

2. Chuyển giao lại quyền sở hữu

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là loại hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu:

Một khi các bên tiến hành thỏa thuận chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì bên chuyển nhượng sẽ chuyển giao lại quyền sở hữu đối với hai quyền, quyền nhân thân và quyền tài sản lại cho bên được chuyển nhượng.

Do đó, đối tượng của bản hợp đồng là những quyền mang tính vô hình cho nên việc chuyển giao lại quyền ở đây được hiểu là sự chuyển giao theo phương diện pháp lý.

3. Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Bên được chuyển nhượng sẽ sở hữu đối tượng của hợp đồng từ thời điểm khi hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ thời điểm khác.

Nếu như các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định, tính từ thời điểm chuyển giao đó, bên chuyển nhượng sẽ bị chấm dứt tư cách của chủ sở hữu đối với các quyền đã chuyển giao, sau khi hoàn tất chuyển nhượng, bên chuyển nhượng sẽ không còn quyền sử dụng, cũng như khả năng định đoạt các quyền đó.

Câu hỏi thưởng gặp về hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

1. Khi nào thì phát sinh quyền tác giả?

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ quyền tác giả là từ khi đối tượng được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt về nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ hay đối tượng đó đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa được đăng ký;

Các hành vi tự ý sao chép kể từ sau thời điểm đó sẽ được pháp luật coi là hành vi xâm phạm quyền của tác giả.

>> Xem thêm: Chuyển nhượng quyền tác giả là gì?

2. Ai là bên chuyển nhượng quyền tác giả?

 • Bên chuyển nhượng quyền tác giả: Các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu quyền tác giả;
 • Chủ sở hữu quyền tác giả: là tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu hợp đồng tác giả, người thừa kế hoặc người được thừa kế quyền tác giả theo như quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan.

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có hiệu lực đến khi nào?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả sẽ có hiệu lực từ thời điểm các bên hoàn tất việc ký kết hợp đồng, hợp đồng có thể được xác định có thời hạn hoặc không xác định thời hạn. Trường hợp không xác định thời hạn thì hợp đồng có thể chấm dứt khi một trong các bên thông báo chấm dứt hợp đồng.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Top 4 mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền thông tải ngay

Tải ngay 4 mẫu hợp đồng quảng cáo thông dụng: hợp đồng quảng cáo facebook, hợp đồng quảng cáo thương mại, hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền thông...