spot_img
HomeKhiếu nại - Tố cáoTải mẫu Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần đầu và lần...

Tải mẫu Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần đầu và lần hai

Tải mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai. Thời hiệu khiếu nại hành chính, quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo, thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Khái niệm quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai 

Giải quyết khiếu nại có thể hiểu là xác minh, xem xét, kết luận và ra quyết định theo quy trình và thủ tục do Luật Khiếu nại quy định của quyết định, hành vi hành chính của cá nhân hay cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Từ đó có thể hiểu mẫu quyết định giải quyết khiếu nại hành chính như sau:

➤ Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu là văn bản do cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ban hành với các nội dung như xác minh, xem xét nội dung khiếu nại của người khiếu nại và đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc khiếu nại gửi đến cho người khiếu nại.

➤ Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần hai là văn bản do cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai ban hành với các nội dung như xác minh, xem xét nội dung khiếu nại của người khiếu nại và đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc khiếu nại gửi đến cho người khiếu nại.

Tai-mau-quyet-dinh-giai-quyet-khieu-nai

Tải mẫu quyết định giải quyết khiếu nại đầy đủ nhất

Quyết định giải quyết khiếu nại là văn bản bắt buộc mà cá nhân hay cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc khiếu nại phải ban hành nếu đã thụ lý đơn khiếu nại.

Đây là văn bản có ý nghĩa hợp thức hóa hoạt động của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền cũng như đối với người khiếu nại, nếu như không đồng ý với kết quả giải quyết vụ khiếu nại lần đầu, người khiếu nại có thể khiếu nại lần hai hoặc làm đơn khởi kiện.

Quyết định giải quyết khiếu nại cũng là cơ sở, căn cứ, chứng cứ chứng minh trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện.

Dưới đây là mẫu quyết định giải quyết khiếu nại đầy đủ nhất mà Maudon.net đã soạn để quý độc giả có thể tham khảo và tải về file word miễn phí.

1. Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có đầy đủ các nội dung như sau:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;
 • Thông tin cá nhân của người khiếu nại và người bị khiếu nại như họ tên, địa chỉ…;
 • Nội dung của sự việc khiếu nại;
 • Kết quả xác minh nội dung của sự việc khiếu nại;
 • Căn cứ điều luật, pháp luật để giải quyết sự việc khiếu nại;
 • Đưa ra kết luận về nội dung đơn khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc hoàn toàn sai;
 • Giữ nguyên, sửa đổi hay hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, hành vi bị khiếu nại;
 • Nội dung bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi vi phạm pháp luật gây ra;
 • Hướng dẫn quyền khiếu nại lần hai của đương sự.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1)

CQ BAN HÀNH VĂN BẢN (2)

----------

Số:...../QĐ-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

............, ngày...... tháng...... năm......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của...............................(3)
(lần đầu)

...........................................................(4)

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân;

Căn cứ......................................................................................................(5);

Xét đơn khiếu nại ngày ......./......./........ của.............................................(3)

Địa chỉ..........................................................................................................

 1. Nội dung khiếu nại:..............................................................................(6)
 2. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại...................................................(7)
 3. Kết quả đối thoại (nếu có)....................................................................(8)
 4. Kết luận.................................................................................................(9)

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ....................................................................................................(10)

Điều 2. ....................................................................................................(11)

Điều 3. Trong thời hạn..... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại,.....................................(3) có quyền khiếu nại đến.................................(12) hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Các ông (bà).....................................(13) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ....................(14);
- ....................(15);
- ....................(16);
- Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

–––––––––––––––––

(1) Tên cơ quan Tòa án cấp trên trực tiếp.

(2) Tên cơ quan Tòa án ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(4) Chức danh người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(6) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.

(7) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.

(8) Ghi rõ kết quả đối thoại.

(9) Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để đưa ra kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại).

(10) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính; tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính đã bị khiếu nại.

(11) Giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại.

(12) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

(13) Những người chịu trách nhiệm thi hành giải quyết khiếu nại và người khiếu nại (cơ quan,
tổ chức khiếu nại).

(14) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(15) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến (nếu có).

(16) Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

2. Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần hai cũng cần có đầy đủ các nội dung như mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Tuy nhiên, nếu sau khi đã khiếu nại lần hai nhưng vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, người khiếu nại có thể làm đơn khởi kiện.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

……….(1)………..
……….(2)………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …/QĐ-......

….., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại ...(3)…
(lần hai)

………………….(4)…………………

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-TTCP ngày ... tháng ... năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ........................................................................... (5)..................................... ;

Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có);

Xét đơn khiếu nại ngày …/…/… của.................................. (3)................................ ;

Địa chỉ:......................................................................................................................

 1. Nội dung khiếu nại:

.................................................................... (6).........................................................

 1. Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu:

.................................................................... (7).........................................................

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

.................................................................... (8).........................................................

 1. Kết quả đối thoại:

.................................................................... (9).........................................................

 1. Kết luận:

.................................................................. (10).........................................................

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. .......................................... (11)....................................................................

Điều 2. .......................................... (12)....................................................................

Điều 3. Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Các ông (bà) ...(13)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ….(14)….;
- ….(15)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người ra quyết định giải quyết khiếu nại
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(4) Chức danh người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(6) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.

(7) Ghi rõ kết luận của người giải quyết khiếu nại lần đầu.

(8) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.

(9) Ghi rõ kết quả đối thoại.

(10) Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để đưa ra kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại).

(11) Nội dung điểm này áp dụng tùy theo các trường hợp sau đây:

 1. a) Nếu khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì ghi:

+ Yêu cầu người ra quyết định hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định số ... ngày…/…/… bị khiếu nại (hoặc ghi cụ thể những nội dung yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ);

+ Yêu cầu người thực hiện hành vi hành chính chấm dứt hành vi hành chính - trường hợp khiếu nại đối với hành vi hành chính.

 1. b) Nếu khiếu nại là sai toàn bộ thì ghi rõ:

+ Công nhận và giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng;

+ Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định hành chính và hành vi hành chính đã bị khiếu nại.

(12) Quyết định giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại:

- Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại (cơ quan, tổ chức khiếu nại) và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có);

- Bồi thường thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị thiệt hại (nếu có).

(13) Ghi rõ những người chịu trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại: người khiếu nại, cơ quan, tổ chức khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu,...

(14) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến (nếu có).

(15) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

1. Chủ tịch UBND cấp xã và Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện

Theo Điều 17, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13:

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi hành chính do mình quản lý trực tiếp thuộc về:

 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp phường/thị trấn/xã; 
 • Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và các cấp tương đương

Theo Điều 19, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13: Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và các cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi hành chính của mình quản lý trực tiếp.

3. Giám đốc sở và cấp tương đương

Theo Điều 20, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13: Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương giải quyết lần đầu nhưng muốn tiếp tục khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu hết thời hạn và chưa được giải quyết.

Tải mẫu Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần đầu và lần hai

4. Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Theo Điều 21, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13:

 • Giải quyết quyết định khiếu nại lần hai đối với quyết định, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương giải quyết lần đầu nhưng muốn tiếp tục khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu hết thời hạn và chưa được giải quyết.
 • Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết vụ việc  khiếu nại giữa các đơn vị, cơ quan, thuộc phạm vi quản lý của mình.

5. Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ/ngang bộ/Chính phủ

Theo Điều 22, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13:

Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ/ngang bộ hay Chính phủ có thẩm quyền giải quyết quyết định khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính của mình, của công chức, cán bộ do mình trực tiếp quản lý.

6. Bộ trưởng

Theo Điều 23, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13:

 • Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ giải quyết lần đầu rồi nhưng còn tiếp tục khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu hết thời hạn và chưa được giải quyết.
 • Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ/ngành giải quyết lần đầu rồi nhưng còn tiếp tục khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu hết thời hạn và chưa được giải quyết.
 • Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền quyết định giải quyết khiếu nại giữa các đơn vị, cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình.

7. Tổng thanh tra Chính phủ

Theo Điều 24, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13:

 • Giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các bộ/cơ quan ngang bộ/Chính phủ, UBND các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hợp pháp hoá.
 • Nếu có hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức và Nhà nước thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để xem xét trách nhiệm, chấm dứt vi phạm, xử lý đối với người vi phạm.

8. Chánh thanh tra các cấp

Theo Điều 25, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13:

 • Giúp cơ quan thủ trưởng quản lý nhà nước cùng cấp tiến hành xác minh, kiểm tra, kết luận, đề nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan Thủ trưởng quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao.
 • Giúp cơ quan thủ trưởng quản lý nhà nước cùng cấp kiểm tra, theo dõi, đôn đốc những cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ trưởng trong việc tiếp đón công dân, giải quyết  vụ khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết vụ khiếu nại được hợp pháp hoá.

9. Thủ tướng Chính phủ

Theo Điều 26, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13:

 • Lãnh đạo công tác giải quyết vụ việc khiếu nại của các bộ/cơ quan ngang bộ/Chính phủ, UBND các cấp.
 • Xử lý những kiến nghị của Tổng thanh tra Chính phủ quy định theo khoản 2 Điều 24 của Luật khiếu nại số 02/2011/QH13.
 • Xử lý, chỉ đạo tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các bộ/cơ quan ngang bộ/ Chính phủ, UBND cấp tỉnh.

>> Xem thêm: Thời hiệu giải quyết khiếu nại.

Những câu hỏi liên quan đến mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai

1. Tôi có thể tải mẫu đơn khởi kiện ở đâu?

Để tải mẫu đơn khởi kiện, bạn có thể ghé thăm Maudon để tìm đọc hoặc truy cập vào mẫu đơn khởi kiện đã được gắn sẵn bên dưới để tải về file word miễn phí.

>> Tham khảo và tải miễn phí: Mẫu đơn khởi kiện – Mới nhất 2024.

2. Nội dung của đơn giải quyết khiếu nại lần đầu có những gì?

Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có đầy đủ các nội dung như sau:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;
 • Thông tin cá nhân của người khiếu nại và người bị khiếu nại như họ tên, địa chỉ…;
 • Nội dung của sự việc khiếu nại;
 • Kết quả xác minh nội dung của sự việc khiếu nại;
 • Căn cứ điều luật, pháp luật để giải quyết sự việc khiếu nại;
 • Đưa ra kết luận về nội dung đơn khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc hoàn toàn sai;
 • Giữ nguyên, sửa đổi hay hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, hành vi bị khiếu nại;
 • Nội dung bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi vi phạm pháp luật gây ra;
 • Hướng dẫn quyền khiếu nại lần hai của đương sự.

3. Quy trình khiếu nại gồm các bước gì?

Quy trình khiếu nại diễn ra gồm các thủ tục như sau:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu nại

Bước 2. Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền thụ lý giải quyết khiếu nại

Bước 3. Cá nhân, tổ chức xác minh nội dung yêu cầu khiếu nại

Bước 4. Tổ chức đối thoại giữa hai bên

>> THAM KHẢO: Quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.