spot_img
HomeHành phápTải ngay Đơn Xin Hoãn Thi Hành Án dân sự, hình sự,...

Tải ngay Đơn Xin Hoãn Thi Hành Án dân sự, hình sự, phạt tù

Đơn xin hoãn thi hành án là gì? Trình tự, thủ tục giải quyết đơn xin hoãn thi hành án dân sự, hình sự. Điều kiện, thời hạn giải quyết đơn xin tạm hoãn thi hành án.

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án là gì?

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án là văn bản do cá nhân, tổ chức làm và sử dụng để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền hoãn thi hành án vì những lý do nhất định mà đã được quy định bởi pháp luật và có sự thỏa thuận giữa bên được thi hành án và bên phải thi hành án.

Thời gian thi hành án sẽ được dời sang thời điểm khác muộn hơn so với thời điểm đã được quyết định trước đó. 

tai-ngay-don-xin-hoan-thi-hanh-an-maudon

Mục đích của đơn xin hoãn thi hành án 

Đơn xin hoãn thi hành án sẽ thể hiện thông tin người viết đơn, lý do, sự việc dẫn đến việc yêu cầu, đề nghị xin hoãn thi hành án đối với cơ quan có thẩm quyền, trong đơn có nêu rõ sự cam kết của người làm đơn. 

Ngoài ra, đơn yêu cầu hoãn thi hành án cũng sẽ là cơ sở pháp lý để Cơ quan Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét và thực hiện giải quyết yêu cầu hoãn thi hành án.

Tải đơn xin hoãn thi hành án, hồ sơ xin tạm hoãn thi hành án

1. Tải mẫu đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt tù

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN HOÃN/MIỄN (1)
Chấp hành án phạt tù

Kính gửi: Tòa án ...(2)

Tên tôi là: ……………………….…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...……(3)

Đã bị Tòa ... (4) kết án về tội... tại bản án/quyết định .…………………………………...……(5)

Mức hình phạt là: …………………………………………………………………………...……(6)

Ngày ... tháng ... năm ..., Tòa án ... (7) đã ra Quyết định thi hành án phạt tù ………...……(8)

Nay tôi viết đơn này xin hoãn/ miễn chấp hành án phạt tù vì lý do như sau: .......................

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

Tôi cam đoan lý do xin hoãn/ miễn chấp hành án phạt tù là đúng sự thật và tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục tài liệu kèm theo đơn đề nghị gồm ……………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………...

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền nơi người bị kết án phạt tù cư trú

Người viết đơn (9)
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01-THAHS:

(1) nếu người được hoãn chấp hành án phạt tù tự nguyện chấp hành án phạt tù thì ghi “ĐƠN XIN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ”.

(2) và (7) ghi tên Toà án đã ra quyết định thi hành án phạt tù.

(3) ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi cư trú của người bị kết án phạt tù. Trường hợp người bị kết án phạt tù không thể tự viết đơn được thì người thân thích của họ đề nghị thay thì phải ghi rõ họ tên của người đề nghị thay và mối quan hệ với người bị kết án phạt tù.

(4) ghi tên Tòa án đã ra bản án/quyết định có hiệu lực thi hành.

(5) ghi số, ngày, tháng, năm của bản án (quyết định) hình sự đã có hiệu lực pháp luật (ví dụ: Bản án số: 01/2021/HS-PT ngày 01 tháng 01 năm 2021).

(6) ghi rõ mức hình phạt tù bằng số và bằng chữ.

(8) ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù. Nếu người được hoãn chấp hành án phạt tù tự nguyện xin chấp hành án phạt tù thì ghi thêm số, ngày, tháng, năm của quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

(9) trường hợp người bị kết án phạt tù không thể tự viết đơn được thì người thân thích của người bị kết án đề nghị thay ghi rõ họ tên của người đề nghị thay.

2. Tải mẫu đơn xin tạm hoãn thi hành án

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU HOÃN THI HÀNH ÁN
(V/v: Hoãn thi hành án đối với Bản án/Quyết định số………)

Kính gửi: – Chi cục thi hành án…………..

– Ông:……………………….. – Chấp hành viên

(Hoặc những chủ thể có thẩm quyền áp dụng trong từng trường hợp cụ thể)

– Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

– Căn cứ Bản án/Quyết định………………

Tôi tên là:……………………………….…….. Sinh năm:…………………….……..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA……………..…… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………….……………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Là:……………………. (ví dụ: người phải thi hành án theo nội dung Bản án/Quyết định………..)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Trình bày về sự việc dẫn đến việc làm đơn yêu cầu)

Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 48.Hoãn thi hành án

1.Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:

a)Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;

b)Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

c)Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

d)Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;

đ)Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật này;

e)Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;

g)Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật này chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

h)Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật này.

…”

Và thỏa thuận giữa tôi cùng:

Ông:……………………………………….….. Sinh năm:……………………….….

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………..…………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………………..

Là:………… (ví dụ, người được thi hành án theo Quyết định/Bản án số………….)

Vào ngày….. tháng…. năm…… được gửi kèm theo đơn này.

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện thủ tục hoàn thi hành án trong trường hợp của tôi để tôi có thời gian thực hiện thỏa thuận giữa tôi cùng Ông…………… đã nêu trên về việc thi hành án.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả phát sinh khi thông tin này là sai.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Hồ sơ xin tạm hoãn thi hành án

Hồ sơ cần thiết khi cá nhân, tổ chức muốn xin hoãn thi hành án bao gồm những tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị, xin hoãn thi hành án dân sự;
 • Bản sao của bản án (quyết định) của Tòa án nhân dân;
 • Bản sao CMND/CCCD của người làm đơn xin hoãn thi hành án;
 • Bản sao Quyết định của UBND;
 • Các tài liệu về tài sản, điều kiện thi hành của người thi hành án (nếu có);
 • Những tài liệu, giấy tờ khác có liên quan.

Thủ tục giải quyết yêu cầu xin hoãn thi hành án dân sự

tai-ngay-don-xin-hoan-thi-hanh-an-maudon

Về trình tự và thủ tục giải quyết các yêu cầu xin hoãn thi hành án dân sự được quy định như sau:

 • Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án dân sự là 5 ngày làm việc kể từ khi có căn cứ hoãn thi hành án. Trong trường hợp người có thẩm quyền kháng nghị đưa ra yêu cầu hoãn thi hành án thì phải ra quyết định hoãn thi hành án ngay khi nhận được yêu cầu, đề nghị của người có thẩm quyền;
 • Thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu từ người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ kể từ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế:
  • Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu, đề nghị hoãn thi hành án từ người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 tiếng trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định thì Thủ trưởng, lãnh đạo của cơ quan thi hành án dân sự có quyền đưa ra quyết định tạm hoãn thi hành án dân sự khi xét thấy cần thiết;
  • Trường hợp đã thi hành một phần vụ việc hoặc đã thi hành xong thì cơ quan thi hành án phải có trách nhiệm gửi văn bản thông báo ngay cho người yêu cầu hoãn thi hành án.
 • Thời hạn hoãn thi hành án dân sự: Việc hoãn thi hành án dân sự sẽ chấm dứt khi căn cứ hoãn thi hành án không còn. 

Trong trường hợp hoãn thi hành án theo yêu cầu, đề nghị của người có thẩm quyền, thời gian hoãn không được quá 3 tháng kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành bản án.

>> Tham khảo: Cách viết đơn tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm.

Cách viết đơn xin hoãn thi hành án dân sự, hình sự, phạt tù

 • Phần kính gửi: người làm đơn điền rõ tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hoãn thi hành án, ở đây cụ thể là Cục thi hành án;
 • Người làm đơn cung cấp thông tin bản án, quyết định đã được ấn định;
 • Người làm đơn điền thông tin cá nhân, số CMND/CCCD, địa chỉ nơi cư trú và số điện thoại của người thi hành án. Nêu rõ tư cách của mình khi làm đơn;
 • Nội dung đơn xin hoãn sẽ cần lý do, sự việc xin tạm hoãn thi hành án dân sự. Người làm đơn cam kết cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, chi tiết, trung thực;
 • Cuối đơn người làm đơn xin hoãn thi hành án sẽ ký và ghi rõ họ tên của mình.

Thời hạn giải quyết đơn xin tạm hoãn thi hành án dân sự

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2015, thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 5 ngày kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án đã được quy định. 

Trong những trường hợp đã được quy định tại Khoản 2 Điều này thì quyết định hoãn thi hành án phải được Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra ngay khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị.

 Thời hạn giải quyết đơn xin tạm hoãn thi hành án dân sự

Điều kiện để được xét duyệt đơn xin hoãn thi hành án dân sự

➤ Điều kiện liên quan đến người phải thi hành án:

 • Người phải thi hành bản án bị ốm nặng và có xác nhận của các cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp; người phải thi hành án mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Chưa xác định được địa chỉ cư trú của người phải thi hành án hoặc người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ vì một lý do chính đáng nào đó;
 • Đương sự đồng ý yêu cầu hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án dân sự phải được lập thành văn bản có ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự xác nhận; trong thời gian hoãn thi hành bản án dân sự, người phải thi hành án sẽ không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ những trường hợp đương sự có thỏa thuận khác.

➤ Điều kiện phát sinh từ các vấn đề khác:

 • Tài sản phục vụ cho mục đích thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật Thi hành án Dân sự; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật Thi hành án Dân sự nhưng sau khi tài sản đã giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn so với chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Việc thi hành bản án vẫn đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, tiến hành quyết định và trả lời các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật Thi hành án Dân sự;
 • Người được nhận tài sản, người được giao quyền nuôi dưỡng đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo hợp lệ 2 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;
 • Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án được quy định tại Điều 54 của Luật Thi hành án Dân sự chưa thực hiện được vì sự kiện, lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;
 • Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật Thi hành án Dân sự.

Các câu hỏi thường gặp về đơn xin tạm hoãn thi hành án

1. Tôi có thể nộp đơn xin hoãn thi hành án dân sự ở đâu?

Thủ trưởng cơ quan thi hành án là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị hoãn thi hành án dân sự.

2. Tôi cần chuẩn bị các giấy tờ nào để đính kèm khi nộp đơn xin hoãn thi hành án?

Hồ sơ cần thiết khi chuẩn bị xin hoãn thi hành án bao gồm:

 • Đơn đề nghị, xin hoãn thi hành án dân sự;
 • Bản sao của bản án (quyết định) của Tòa án nhân dân;
 • Bản sao CMND/CCCD của người làm đơn xin hoãn thi hành án;
 • Bản sao Quyết định của UBND;
 • Các tài liệu về tài sản, điều kiện thi hành của người thi hành án (nếu có);
 • Những tài liệu, giấy tờ khác có liên quan.

3. Đơn xin hoãn thi hành án sẽ được giải quyết trong bao lâu?

Kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án theo quy định, thời gian mà Thủ trưởng cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành án là 5 ngày làm việc. 

Trong trường hợp đã được quy định tại Khoản 2 Điều này thì quyết định hoãn thi hành án phải được Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra ngay khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.