spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhPhụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục...

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Trong bài viết này, Maudon.net sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về biên bản huỷ phụ lục hợp đồng và các vấn đề liên quan. Bắt đầu ngay thôi nhé!

Phụ lục hợp đồng là gì?

Theo quy định của Điều 403 trong Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng có thể đi kèm với phụ lục để quy định cụ thể một số điều khoản trong hợp đồng.

Cũng theo Điều 24 của Bộ luật lao động 2012, phụ lục hợp đồng lao động được coi là một phần không thể tách rời của hợp đồng lao động, có giá trị pháp lý như một phần của hợp đồng lao động chính. Điều này đơn giản là phụ lục hợp đồng là một văn bản đi kèm quan trọng, không thể tự ý tách ra khỏi hợp đồng mà nó liên quan.

Theo quy định, nội dung của phụ lục hợp đồng không được xung đột với nội dung của hợp đồng chính. Nếu các bên đồng ý với điều khoản trong phụ lục mà xung đột với nội dung hợp đồng chính, thì điều khoản trong hợp đồng chính được coi là đã được điều chỉnh.

Tuy nhiên, không phải tất cả các hợp đồng đều cần phải có phụ lục. Phụ lục hợp đồng thường xuất hiện trong hai trường hợp sau:

 1. Để bổ sung, quy định chi tiết một vài điểm trong hợp đồng;
 2. Để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng sau khi hợp đồng đã được ký, nhằm điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng.

Biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì?

Biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? 

Biên bản hủy phụ lục hợp đồng là một văn bản chính thức ghi lại quyết định của các bên hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực của một phụ lục đã được ký kết và gắn với hợp đồng chính. Việc huỷ phụ lục hợp đồng có thể xảy ra khi các bên đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật để điều chỉnh, thay đổi, hoặc chấm dứt một số điều khoản trong phụ lục.

Có một số lý do và trường hợp phổ biến khi cần huỷ phụ lục hợp đồng:

 • Thay đổi điều khoản: Khi có nhu cầu thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản trong phụ lục do thay đổi hoàn cảnh hoặc yêu cầu mới, các bên có thể quyết định huỷ phụ lục cũ và thay thế bằng một phụ lục mới chứa các điều khoản mới phù hợp;
 • Kết thúc hợp đồng: Khi hợp đồng chính được chấm dứt hoặc kết thúc, thì các phụ lục liên quan cũng có thể được huỷ bỏ theo quy định của hợp đồng;
 • Sai sót hoặc không còn cần thiết: Trong một số trường hợp, phụ lục có thể được huỷ bỏ do có sai sót trong việc lập, hoặc các điều khoản trong phụ lục không còn cần thiết hoặc phù hợp với tình hình thực tế hiện tại;
 • Sự đồng ý của các bên:  Khi các bên đồng ý chấm dứt hoặc hủy bỏ phụ lục, họ có thể lập biên bản huỷ phụ lục để ghi lại sự đồng ý này và đảm bảo tính chính xác và rõ ràng trong quá trình huỷ bỏ;
 • Theo quy định pháp luật: Trong một số trường hợp, pháp luật có thể quy định các điều kiện và quy trình cụ thể để huỷ phụ lục hợp đồng, và các bên cần tuân thủ quy định này khi muốn huỷ bỏ phụ lục.

Việc huỷ phụ lục hợp đồng có thể xảy ra khi có sự thay đổi, điều chỉnh, hoặc khi không còn cần thiết nữa, và các trường hợp này cần được thực hiện đúng quy định và theo sự đồng ý của các bên liên quan.

Tải mẫu biên bản huỷ phụ lục hợp đồng mới nhất

Trước khi sử dụng biên bản này, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như các điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Tải mẫu biên bản huỷ phụ lục hợp đồng tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o…….

 

BIÊN BẢN HUỶ BỎ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Ngày ... tháng ... năm ...

Chúng tôi gồm:

 1. Ông/Bà: .................................. Chức vụ: .................................. Đại diện cho: .................................. (đơn vị/cá nhân)
 2. Ông/Bà: .................................. Chức vụ: .................................. Đại diện cho: .................................. (đơn vị/cá nhân)
 3. Ông/Bà: .................................. Chức vụ: .................................. Đại diện cho: .................................. (đơn vị/cá nhân)

Các bên đã tổ chức cuộc họp để thảo luận và đồng ý về việc huỷ bỏ phụ lục hợp đồng như sau:

 1. Nội dung phụ lục hợp đồng cần huỷ bỏ:
  • Tên phụ lục hợp đồng: ..................................
  • Ngày ký: ..................................
  • Nội dung chính: ..................................
 2. Lý do huỷ bỏ: .............................................................
 3. Quyết định của các bên:
  • Chúng tôi đồng ý huỷ bỏ phụ lục hợp đồng nêu trên từ ngày ... tháng ... năm ...
  • Mọi trách nhiệm và quyền lợi liên quan đến phụ lục hợp đồng này từ thời điểm huỷ bỏ sẽ không còn hiệu lực.
 4. Các bên cam kết thực hiện đúng quyết định trên và không có khiếu nại hay tranh chấp sau này.

Biên bản này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Các bên tham dự:

(Đại diện bên A)                                           (Đại diện bên B)                                           (Đại diện bên C)

Ký và đóng dấu

 

Nội dung của biên bản hủy phụ lục hợp đồng

Biên bản hủy phụ lục hợp đồng là văn bản quan trọng để ghi nhận quyết định chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực của một phụ lục đã được ký kết và gắn với hợp đồng chính. Dưới đây là các nội dung cơ bản thường có trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng:

 • Thông tin về các bên tham gia: Tên, địa chỉ và các thông tin liên hệ của các bên tham gia vào việc huỷ bỏ phụ lục hợp đồng;
 • Thông tin về phụ lục hợp đồng cần huỷ bỏ: Tên và ngày ký kết của phụ lục hợp đồng, nội dung chính của phụ lục hợp đồng mà các bên muốn huỷ bỏ;
 • Lý do huỷ bỏ: Thông tin chi tiết về lý do hoặc cơ sở pháp lý cho quyết định huỷ bỏ phụ lục hợp đồng;
 • Quyết định của các bên: Thông tin về quyết định chung của các bên tham gia về việc huỷ bỏ phụ lục hợp đồng, thời điểm bắt đầu có hiệu lực của quyết định huỷ bỏ;
 • Cam kết thực hiện đúng quyết định: Sự cam kết của các bên tham gia rằng họ sẽ thực hiện đúng quyết định được ghi trong biên bản huỷ bỏ;
 • Chữ ký và đóng dấu: Chữ ký của đại diện hợp pháp của các bên tham gia vào biên bản huỷ bỏ, đóng dấu (nếu có) của các đơn vị/cá nhân liên quan;
 • Thời điểm lập và số bản của biên bản: Ngày tháng năm lập biên bản huỷ bỏ, số bản biên bản (thường là hai bản) có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Phụ lục hợp đồng có phải là hợp đồng phụ không?

Phụ lục hợp đồng có phải là hợp đồng phụ không?

Phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ có vai trò khác nhau và giữ giá trị khác nhau trong quá trình thực hiện các thỏa thuận.

Hợp đồng phụ được xem là có giá trị độc lập và có khả năng tạo ra các điều khoản mới, điều chỉnh, hoặc kết thúc các nghĩa vụ của các bên. Nó được xây dựng dựa trên hợp đồng gốc và tồn tại một cách độc lập, không phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng gốc.

Trái lại, phụ lục hợp đồng là một phần bổ sung đi kèm với hợp đồng gốc để làm rõ và bổ sung các điều khoản cụ thể. Nội dung của phụ lục không được xung đột với nội dung của hợp đồng gốc và thường bao gồm các thông tin quan trọng như đối tượng, số lượng, chất lượng hàng hóa, giá cả, thời hạn, địa điểm, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực song song và tương đương với hợp đồng gốc, tuy nhiên nó cũng sẽ mất hiệu lực khi hợp đồng gốc kết thúc hoặc chấm dứt. Điều này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa phụ lục hợp đồng và hợp đồng gốc trong quá trình thực hiện thoả thuận.

>> Xem thêm: Biên bản hủy hợp đồng đặt cọc mua bán.

Các câu hỏi liên quan đến biên bản huỷ phụ lục hợp đồng

1. Biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì?

Biên bản hủy phụ lục hợp đồng là một văn bản chính thức ghi lại quyết định của các bên hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực của một phụ lục đã được ký kết và gắn với hợp đồng chính. Việc huỷ phụ lục hợp đồng có thể xảy ra khi các bên đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật để điều chỉnh, thay đổi, hoặc chấm dứt một số điều khoản trong phụ lục.

2. Nội dung của biên bản huỷ phụ lục hợp đồng gồm những gì?

Có thể có sự khác nhau tuỳ theo các công ty,  doanh nghiệp nhưng cơ bản biên bản huỷ phụ lục hợp đồng gồm các phần sau:

 • Thông tin về các bên tham gia;
 • Thông tin về phụ lục hợp đồng cần huỷ bỏ;
 • Lý do huỷ bỏ;
 • Quyết định của các bên;
 • Cam kết thực hiện đúng quyết định;
 • Chữ ký và đóng dấu;
 • Thời điểm lập và số bản của biên bản.

3. Hiệu lực của phụ lục hợp đồng?

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực song song và tương đương với hợp đồng gốc, tuy nhiên nó cũng sẽ mất hiệu lực khi hợp đồng gốc kết thúc hoặc chấm dứt. Điều này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa phụ lục hợp đồng và hợp đồng gốc trong quá trình thực hiện thoả thuận.

Bài viết trên là phần thông tin hỗ trợ của Maudon.net về mẫu biên bản huỷ phụ lục hợp đồng và các vấn đề liên quan để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về loại văn bản này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết trên hoăc có câu hỏi nào về các loại mẫu đơn thì hãy liên hệ ngay với maudon.net để nhận được sự tư vấn nhanh chóng nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?