spot_img
HomeĐảng - Người có côngBản kiểm điểm Đảng viên cuối năm - Nguyên tắc & đối...

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm – Nguyên tắc & đối tượng

Vào cuối năm Đảng viên sẽ phải tự đánh giá, kiểm điểm lại bản thân về những lỗi lầm, sai phạm của bản thân trong một năm và ghi rõ trong bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm.

Dưới bài viết này, Maudon.net sẽ giới thiệu đến các bạn những thông tin cần thiết về biên bản tự kiểm điểm cá nhân Đảng viên cuối năm đồng thời mọi người cũng có thể tải về mẫu bản kiểm điểm Đảng viên miễn phí.

Như thế nào là bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm?

➤ Khi một cá nhân vào Đảng sẽ phải thực hiện nhiều lần kiểm thông qua biên bản như: Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị, biên bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng…;

➤ Bản kiểm điểm Đảng viên là một văn bản mà ở đó mỗi Đảng viên sẽ tự đánh giá, kiểm điểm lại những hành động của bản thân, trực tiếp nhìn nhận những ưu điểm và khuyết điểm từ đó phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm;

➤ Theo đó bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm là một văn bản được Đảng viên lập thành vào mỗi dịp cuối năm nhằm đánh giá lại những hành động của bản thân trong 1 năm, những ưu, nhược điểm để bản thân ngày càng phát triển.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm - Nguyên tắc & đối tượng

Tải mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm (mẫu 02A-HD KĐ.ĐG)

Tải biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chuẩn nhất tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

 

…., ngày… tháng…. năm…..

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm....

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:…………………………….............Ngày sinh: ...................................

Đơn vị công tác:………………………Chi bộ......................................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

 1. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
 2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 3. Hạn chế, khuyết điểm.
 4. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

 1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
 2. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………….

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………

 

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………………..

 

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên 

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm có một kết cấu tối giản và ai cũng có thể đọc, hiểu và hoàn thành một cách dễ dàng. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để viết một bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm.

Mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm thông thường được chia làm nhiều mục và mỗi mục sẽ có đặc trưng khác nhau cụ thể như sau:

1. Phần đầu của bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

➤ Trong phần đầu của bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ gốm có thông tin biên bản thuộc Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023;

➤ Phần thông tin của Đảng Bộ, Chi bộ chịu trách nhiệm kiểm điểm Đảng viên;

➤ Quốc hiệu và tiêu ngữ của biên bản kiểm điểm Đảng viên cũng giống với những mẫu văn bản về Đảng khác, được thay thế bằng “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”;

➤ Ngày tiến hành lập thành biên bản cũng phải được ghi rõ tại mục này;

➤ Thông tin của người làm bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm bao gồm:

 • Họ và tên của người Đảng viên cần kiểm điểm cuối năm;
 • Ngày tháng năm sinh chính xác theo giấy khai sinh của Đảng viên đó;
 • Đơn vị công tác của Đảng viên kèm theo tên của Chi bộ Đảng viên đó công tác.

➤ Những thông tin về Đảng viên tại phần này cần được hoàn thiện rõ ràng và trung thực nhằm giúp cho quá trình xử lý biên bản nhanh chóng, thuận lợi hơn.

>> Xem thêm: Đơn xin vào Đảng.

2. Phần nội dung bản kiểm điểm dành cho Đảng viên cuối năm

➤ Trong phần nội dung bản kiểm điểm Đảng viên, người làm biên bản sẽ phải tự đánh giá những mặt ưu và nhược điểm cùng những vấn đề liên quan khác trong việc tự đánh giá về hành vi, hành động của bản thân Đảng viên đó trong suốt 1 năm. Cụ thể bao gồm:

 • Ưu điểm của Đảng viên đó: Phần này sẽ bao gồm những vấn đề về phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức của Đảng viên làm bản kiểm điểm Đảng viên; tinh thần đoàn kết, tính thần thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, tác phong, nề nếp trong công tác làm việc…
 • Đánh giá về những những điều bản thân Đảng viên còn thiếu sót, những điểm hạn chế;
 • Từ những hạn chế đó Đảng viên cần phải hoàn thành phần kết quả của những hành động nhằm mục đích hạn chế những khuyết điểm đó, những hạn chế, khuyết điểm đó được khắc phục như thế nào và mức độ khắc phục…;
 • Giải trình những vấn đề về gợi ý kiểm điểm Đảng viên cuối năm;
 • Đảng viên cần phải làm rõ được trách nhiệm của bản thân về việc hạn chế, khắc phục những khuyết điểm đó…, nêu ra những phương hướng nhằm mục đích hạn chế khuyết điểm;
 • Cuối cùng là Đảng viên làm bản kiểm điểm cuối năm tự đánh giá chất lượng của bản thân.

➤ Khi thực hiện nội dung bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm thì người lập thành biên bản phải tự đánh giá được chất lượng làm việc, tinh thần trách nhiệm một cách nghiêm túc và phải thật trung thực, đánh giá chất lượng dựa đúng theo những ưu và nhược điểm của bản thân.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm - Nguyên tắc & đối tượng

3. Những nhận xét đánh giá trong bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

➤ Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ cần phải có những nhận xét từ các đơn vị quan trọng cụ thể gồm có:

 • Đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức gồm nhận xét và đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức và được ký đóng dấu bởi đồng chí Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đó;
 • Đánh giá chất lượng Đảng viên gồm có đánh giá của Chi uỷ và được đề xuất xếp loại mức chất lượng của Chi bộ được T/M Chi uỷ (Chi bộ) ký xác nhận;
 • Phần Đảng uỷ đánh giá chất lượng do T/M Đảng uỷ (Chi uỷ) ký xác nhận.

➤ Những phần trên là phần rất quan trọng trong công tác đánh giá chất lượng của Đảng viên cuối năm nên là phần bắt buộc phải có mỗi khi Đảng viên tiến hành làm Biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên.

Đối tượng, nguyên tắc khi làm bản kiểm điểm Đảng viên

1. Những ai phải làm bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm?

➤ Đảng viên trong toàn Đảng theo quy định là những đối tượng phải viết bản kiểm điểm Đảng viên vào mỗi dịp cuối năm để tiến hành thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại Đảng viên.

➤ Tất cả các Đảng viên đều phải đánh giá, kiểm điểm ngoại trừ:

 • trường hợp Đảng viên đó được miễn công tác và sinh hoạt đảng theo quy định; 
 • Đảng viên đang trong thời gian bị đình chỉ sinh hoạt đảng; 
 • Đảng viên mới kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đủ thời gian là 6 tháng.

➤ Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt khác, các đối tượng Đảng viên sau đây phải tiến hành làm bản kiểm điểm Đảng viên:

 • Đảng viên phạm lỗi vi phạm kỷ luật bắt buộc phải tiến hành phải làm kiểm điểm để nhìn nhận lại nhưng sai sót mà bản thân đã mắc phải và phải tự nhận hình thức kỷ luật tương ứng;
 • Đảng viên hiện đang trong trạng thái từ Đảng viên dự bị chuyển sang Đảng viên chính thức phải làm kiểm điểm để nhìn nhận những ưu điểm và những nhược điểm trong thời gian làm Đảng viên dự bị và phải cam kết khắc phục khi chuyển thành Đảng viên chính thức.

2. Nguyên tắc cần tuân thủ khi làm bản kiểm điểm Đảng viên

Căn cứ theo những hướng dẫn và quy định về việc lập thành biên bản kiểm điểm dành cho Đảng viên cuối năm, nguyên tắc cần phải nhớ của mỗi  Đảng viên khi kiểm điểm là:

➤ Kiểm điểm trên hình thức tự phê bình và phê bình nhằm mục đích để phát huy ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và khắc phục.

➤ Từng cá nhân bắt buộc phải tự soi bản thân, tự sửa lại mình và Đảng viên phải chủ động phát hiện, ngăn chặn những vấn đề thể hiện sự biểu hiện suy thoái, cùng các hành vi, hành động vi phạm pháp luật như tham nhũng, lãng phí…

➤ Đảng viên làm bản kiểm điểm phải khắc phục được tình trạng né tránh, ngại va chạm hay nể nang trong kiểm điểm Đảng viên.

➤ Việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên sau khi Đảng viên tự kiểm điểm về bản thân sẽ phải được công khai kết quả kiểm điểm và kết quả phải được thông báo đến từng cá nhân, tổ chức thuộc diện thực hiện kiểm điểm cá nhân Đảng viên cuối năm và phải thực hiện liên tục, đa chiều, theo các tiêu chí, cụ thể.

➤ Việc kiểm điểm Đảng viên cuối năm nhằm đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, người đứng đầu, quản lý…

Nguoi-lam-ban-kiem-diem-va-nguyen-tac-khi-lam-ban-kiem-diem-dang-vien

Câu hỏi liên quan đến bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

1. Ưu điểm của Đảng viên bao gồm những gì?

Ưu điểm của Đảng viên đó: Phần này sẽ bao gồm những vấn đề về phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức của Đảng viên làm bản kiểm điểm Đảng viên; tinh thần đoàn kết, tính thần thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, tác phong, nề nếp trong công tác làm việc…

2. Những ai không phải kiểm điểm Đảng viên cuối năm?

Tất cả các Đảng viên đều phải đánh giá, kiểm điểm ngoại trừ:

 • Trường hợp Đảng viên đó được miễn công tác và sinh hoạt đảng theo quy định; 
 • Đảng viên đang trong thời gian bị đình chỉ sinh hoạt đảng; 
 • Đảng viên mới kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đủ thời gian là 06 tháng.

>> Tham khảo thêm: Đối tượng làm bản kiểm điểm Đảng viên.

3. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm có khó viết không?

Không. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm được thiết kế tối giản và dễ hiểu, có một kết cấu tối giản và ai cũng có thể đọc, hiểu và hoàn thành một cách dễ dàng.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Tải biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tổng hợp các mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, có mẫu tải

Tải: giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cư trú, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời, chính thức. Cách ghi giấy giới thiệu sinh hoạt đảng 10 ô, trách nhiệm Đảng viên