spot_img
HomeĐảng - Người có côngĐơn xin vào Đảng, đơn xin kết nạp Đảng mẫu 1 KNĐ,...

Đơn xin vào Đảng, đơn xin kết nạp Đảng mẫu 1 KNĐ, 2 KNĐ

Đơn xin vào Đảng? Cách viết mẫu đơn xin kết nạp Đảng, nội dung đơn xin vào Đảng? Tải miễn phí: mẫu đơn xin vào Đảng của giáo viên, mẫu 1-knđ, mẫu 2-knđ.

Đơn xin vào Đảng (đơn xin kết nạp Đảng) là gì?

Đơn xin vào Đảng là mẫu đơn dành cho những người có mong muốn, nguyện vọng xin vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là mẫu đơn bắt buộc trong hồ sơ xin kết nạp Đảng, và cần hoàn thiện sau khi đã học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng.

Để trở thành 1 Đảng viên bạn phải:

 • Tốt nghiệp THCS trở lên;
 • Là công dân Việt Nam từ 18 trở lên;
 • Được ít nhất 2 thành viên Đảng giới thiệu;
 • Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng…

>> Xem thêm: Cách viết lý lịch Đảng viên (có mẫu tải).

4 mẫu đơn xin vào Đảng thông dụng nhất

1. Tải đơn xin kết nạp Đảng mẫu 1-KNĐ

Mẫu đơn xin kết nạp Đảng mẫu 1-KNĐ là mẫu đơn thông dụng nhất được sử dụng để bày tỏ mong muốn xin vào Đảng của mỗi cá nhân.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi ủy: ………………………………………………………..

Đảng ủy: …………………………………………………….

Tôi là: …………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Nơi sinh: ………………………………………

Quê quán: ………………………………………

Dân tộc: ………… Tôn giáo …………………

Trình độ học vấn: ………………………………

Nơi cư trú4: ………………………………………

………………………………………………………

Nghề nghiệp ………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm ……… tại …………

………………………………………………………

Được xét là cảm tình Đảng ngày …… tháng …… năm ……… tại chi bộ ……………………

…………………………………………………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

…………, ngày …… tháng …… năm 20……

NGƯỜI LÀM ĐƠN       
(Ký, ghi rõ họ và tên)     

____________________

3 Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ.

4 Ghi nơi thường trú, hoặc nơi tạm trú.

 

2. Tải mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất

Mẫu đơn xin vào Đảng là mẫu đơn cần thiết cho mỗi cá nhân muốn xin vào hàng ngũ của Đảng sau khi học xong lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ ..........................

Tôi tên: ..............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Quê quán: ..........................................................

Dân tộc: .................. - Tôn giáo: .........................

Trình độ học vấn: ...............................................

Nơi ở hiện nay: ....................................................

Nghề nghiệp: .......................................................

Đơn vị công tác: ...................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ..........................

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...................., tại..........

Được xét là cảm tình Đảng ngày.....tháng...năm... .tại chi bộ ..............

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; được sự giáo dục,bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn(nếu có) tôi đã nhận thức

 • Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt Nam, làm đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, mục đích của Đảng là xây dựng nước việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
 • Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân,
 • Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng, Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.

Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi bộ Trường ............... và Đảng ủy Xã ...............xét cho tôi được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam khi đứng vào hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa:

 • Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
 • Luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ cũng như năng lực công tác và phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực có sự liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, phát huy cao việc tự phê bình và phê bình, thực hiện sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ.
 • Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

........., ngày...tháng...năm...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

3. Tải mẫu đơn xin vào Đảng cho giáo viên

Mẫu đơn xin vào Đảng dành cho giáo viên là mẫu đơn dành riêng cho giáo viên đang công tác tại cơ sở giáo dục nhưng chưa vào Đảng.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi ủy (chi bộ):.................

Tôi tên là: .............sinh ngày .........tháng ........năm .......

Nơi sinh: xã ..................

Quê quán: xã .................

Dân tộc: ..........Tôn giáo: ........

Trình độ học vấn:............

Nơi ở hiện nay: Trường Tiểu học........................

Nghề nghiệp: Giáo viên ............

Đơn bị công tác: Trường .....................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………………..

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ........tháng ........năm ........

Tại: xã .................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày ........tháng ........năm ........tại chi bộ Trường .................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi

bộ, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tôi đã nhận thức đượcĐảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động . Đảng lấy Chủ nghĩa Mác Lê - nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng . Đảng lãnh đạo trên nguyên tắc tập trung dân chủ và thống nhất trên Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam .

Bản thân tôi tự nhận thức thấy và thấm nhuần tư tưởng, nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi nguyện phấn đấu không ngừng nâng cao học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Chấp hành sự phân công điều động của Đảng, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định .

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

........, ngày ......tháng .....năm......

NGƯỜI LÀM ĐƠN         

4. Tải mẫu đơn xin vào Đảng viết tay 

Dưới đây là mẫu đơn xin vào Đảng viết tay mà Maudon.net sưu tầm, dành cho bất kỳ ai muốn tải mẫu đơn xin vào Đảng – hoàn toàn miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:................................................

Đảng uỷ:............................................................

Tôi là:.................. sinh ngày........tháng.........năm...........

Nơi sinh: ............................................................

Quê quán:............................................................

Dân tộc:...................... Tôn giáo.............................

Trình độ học vấn:................................................

Nơi ở hiện nay:....................................................

Nghề nghiệp: .......................................................

Đơn vị công tác:....................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:...........................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm..........tại..................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại 

chi bộ..................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

- Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Nay tôi viết đơn này kính gửi chi ủy ........... Đảng ủy xã ........... Xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lức công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.

 

..........., ngày...tháng...năm....

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nội dung đơn xin vào Đảng theo đúng quy định

Đơn xin vào Đảng thường bao gồm những nội dung chính sau:

1. Tiêu đề đơn xin vào Đảng

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

 • Thông tin cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ liên lạc; số điện thoại và email.

2. Lý do muốn gia nhập Đảng

 • Giải thích sự quan tâm và đam mê với các mục tiêu, lý tưởng của Đảng;
 • Chia sẻ ý kiến về công việc và vai trò quan trọng của Đảng trong xã hội;
 • Trình bày mong muốn được tham gia vào hoạt động Đảng, đóng góp cho sự phát triển của Đảng;
 • Kinh nghiệm và hoạt động liên quan:

+ Liệt kê các hoạt động, dự án, tổ chức mà bạn đã tham gia và có liên quan đến các hoạt động của Đảng;

+ Mô tả công việc, trách nhiệm hoặc vị trí bạn đã đảm nhận trong các hoạt động này.

 • Quan điểm và góc nhìn cá nhân về thành tựu và kinh nghiệm tích lũy từ các hoạt động này.

3. Cam kết về đơn xin vào Đảng mẫu

 • Cam kết tôn trọng và tuân thủ nguyên tắc, điều lệ và quy định của Đảng;
 • Sẵn sàng học hỏi, cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 • Khẳng định ý chí và quyết tâm đi theo con đường Đảng.

Ký tên và ngày viết đơn:

Đơn xin kết nạp Đảng cần được  ký tên và ghi ngày tháng năm viết đơn.

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin vào Đảng

1. Đơn xin vào Đảng có được đánh máy không?

Có thể. Bạn được đánh máy đơn xin vào Đảng. Trình bày nội dung đơn theo cách rõ ràng và chính xác nhất để truyền đạt ý kiến của bạn một cách tốt nhất.

>> Tham khảo và tải miễn phí: Mẫu đơn xin kết nạp Đảng

2. Điều kiện để được kết nạp Đảng viên là gì?

Những điều kiện để có thể kết nạp Đảng viên:

 • Tốt nghiệp THCS trở lên;
 • Là công dân Việt Nam từ 18 trở lên;
 • Được ít nhất 2 thành viên Đảng giới thiệu;
 • Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng…

3. Nộp đơn xin vào Đảng cho ai?

Đơn xin kết nạp Đảng sẽ được nộp cho Chi bộ Đảng nơi mình tham gia kết nạp Đảng.

4. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức của Đảng có giá trị bao lâu?

Căn cứ vào quy định tại mục 5.4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016:

“Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức của Đảng có hiệu lực tối đa là 60 tháng. Sau khi qua thời gian này nhưng chi bộ chưa xem xét kết nạp thì người muốn kết nạp Đảng phải đi học lại lớp bồi dưỡng nhận thức của đảng lại từ đầu.”

5. Quy trình để được kết nạp Đảng là gì?

Để chính thức trở thành Đảng viên bạn cần trải qua quy trình:

 • Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng;
 • Bước 2: Họp và giới thiệu vào Đảng;
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng (đơn xin vào Đảng);
 • Bước 4: Thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng;
 • Bước 5: Xét kết nạp Đảng;
 • Bước 6: Tổ chức lễ kết nạp Đảng;
 • Bước 7: Đảng viên trải qua thời gian dự  bị (12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp);
 • Bước 8: Chuyển Đảng chính thức.

Ghé thăm website chính thức của Maudon.net để tham khảo và tải miễn phí 1000+ mẫu đơn thông dụng nhất hiện nay.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.