spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhTải mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty -...

Tải mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty – mới nhất

Biên bản họp hội đồng thành viên là giấy tờ, văn bản ghi lại cuộc họp của hội đồng thành viên trong một công ty. Đây là một phần quan trọng trong quản lý nội bộ của doanh nghiệp và có giá trị pháp lý.

Trong bài viết này, Maudon.net sẽ cùng các bạn tìm hiểu sâu hơn về biên bản họp hội đồng thành viên, các quy định và nội dung cần có trong biên  bản và các vấn đề liên quan quan trọng khác. Bắt đầu ngay thôi nhé!

Hội đồng thành viên là ai?

Hội đồng thành viên ở đây có thể được hiểu là những người có quyền hành lớn trong công ty, có tầm ảnh hưởng đến việc điều hành kinh doanh của công ty. Những người này có thể là thành viên của công ty hoặc là cổ đông lớn…

Hội đồng thành viên là ai?

Các vấn đề xảy ra trong cuộc họp hội đồng thành viên:

Cuộc họp của hội đồng thành viên được tổ chức khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia. Mục đích của cuộc họp là thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng của công ty.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thực hiện khi có hơn một nửa số thành viên tham gia họp tán thành. Đây là quyết định chính thức của Hội đồng và có hiệu lực từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó.

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất 3/4 số thành viên tham gia họp tán thành.

Trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác, nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi thông qua.

Tải mẫu biên bản họp hội đồng thành viên đầy đủ nhất

Tải mẫu biên bản họp hội đồng thành viên tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY ………….

 

Số: ……/BBH - …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

CÔNG TY ………………………….

Mã số doanh nghiệp: ………….. do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ………..

Trụ sở công ty: ………………..

Tổ chức phiên họp Hội đồng thành viên của …………. (Sau đây viết tắt là “Công ty”).

 1. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP
 2. Địa điểm: ………………..
 3. Thời gian: vào hồi … giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm …..
 4. THÀNH PHẦN
 5. Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty
 6. ………….. – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Bà Trịnh Thị Lựu sở hữu phần vốn góp trị giá ………. VNĐ (Số tiền bằng chữ ………) tương ứng ….% vốn điều lệ của Công ty

Giấy chứng nhận vốn góp số ………… cấp ngày …………..

 1. Ông …………. – Thành viên Hội đồng thành viên.

Ông Phạm Văn Tuấn sở hữu phần vốn góp trị giá ………. VNĐ (Số tiền bằng chữ ………) tương ứng …..% vốn điều lệ.

Giấy chứng nhận vốn góp số ………….. cấp ngày …………...

 

Tổng số thành viên có mặt: 02/02 thành viên đại diện cho 100% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Tổng số vắng mặt: 0/02 thành viên đại diện cho 0% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 100 phiếu

Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng của các thành viên Hội đồng thành viên như sau:

- Bà ……….. có …. phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp bằng ….% tổng vốn điều lệ của Công ty.

- Ông …….. có …. phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp bằng ….% tổng vốn điều lệ của Công ty.

Kết luận: Với tỷ lệ thành viên dự họp tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

B. Bầu chủ tịch đoàn và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa Cuộc họp: Bà ……….. - Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Thư ký cuộc họp: Ông ……….. - Thành viên hội đồng thành viên

III/ MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH

Hội đồng thành viên Công ty tổ chức cuộc họp để trao đổi và thống nhất:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Sửa đổi điều lệ Công ty.

IV/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc và thống nhất, Hội đồng thành viên Công ty quyết định thông qua các nội dung sau:

 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: ……………….

Điện thoại: ………………….

Email: …………………..

Biểu quyết về việc thông qua nội dung nêu trên tại cuộc họp:

 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
 • Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
 • Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
 1. Sửa đổi Điều lệ công ty

Hội đồng thành viên của Công ty thống nhất Sửa đổi Điều lệ của công ty tại Điều sau:

          Điều 1: Địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Biểu quyết về việc thông qua nội dung nêu trên tại cuộc họp:

 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
 • Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
 • Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
 1. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Sửa đổi điều lệ Công ty.

Kết luận về phần thông qua nội dung Chương trình hội nghị và chủ tọa phiên họp:

 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
 • Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
 • Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

Biên bản được đọc lại tất cả các thành viên công ty tham gia cuộc họp nghe và nhất trí với 100% thành viên biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản họp này gồm 04 trang được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, các thành viên đã đọc kỹ và thống nhất thông qua nội dung thay đổi ở trên.

Chủ tọa, thư ký cuộc họp cùng thống nhất ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp này.

Chữ ký của Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

CHỦ TỌA

(ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Khái niệm về biên bản họp đồng thành viên hội đồng thành viên?

Biên bản họp hội đồng thành viên là tài liệu ghi nhận nội dung, ý kiến, và kết quả phiếu biểu quyết tại cuộc họp của hội đồng thành viên trong các công ty TNHH và công ty hợp danh. Biên bản này ghi chép đầy đủ thông tin về người tham gia, diễn biến cuộc họp, và kết quả cuối cùng.

Biên bản họp hội đồng thành viên có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định và nghị quyết liên quan đến tổ chức và hoạt động nội bộ của công ty, cũng như các giao dịch với khách hàng và đối tác.

Đáng lưu ý, biên bản họp Hội đồng thành viên không phải là tài liệu tự phát của các công ty, mà được quy định cụ thể về hình thức và nội dung bởi pháp luật. Người ghi chép biên bản phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin được ghi nhận.

Việc ghi chép biên bản họp hội đồng thành viên thường do Thư ký hội đồng hoặc 1 người được chỉ định khác trong cuộc họp thực hiện. Thư ký hội đồng có trách nhiệm ghi lại các thông tin quan trọng trong cuộc họp, bao gồm nội dung thảo luận, quyết định và các vấn đề khác liên quan.

Biên bản họp sau đó được phê duyệt và ký xác nhận bởi các thành viên trong hội đồng.

Biên bản họp hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên – Quyền hạn và các nghĩa vụ

Theo quy định tại Điều 79 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thành viên Hội đồng thành viên trong công ty được bổ nhiệm và miễn nhiệm bởi chủ sở hữu. Hội đồng thành viên bao gồm từ 3 đến 7 thành viên, và nhiệm kỳ của họ không vượt quá 5 năm.

Cụ thể, Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Đại diện chủ sở hữu công ty

Thành viên Hội đồng thành viên hoạt động như người đại diện của chủ sở hữu công ty. Họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

 • Đại diện công ty

Thành viên Hội đồng thành viên cũng đại diện cho công ty. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 • Trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ sở hữu công ty

Thành viên Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Họ phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm bởi chủ sở hữu hoặc bầu ra bởi các thành viên Hội đồng theo nguyên tắc quá bán.

>> Xem thêm: Mẫu biên bản chia lợi nhuận công ty TNHH.

Quy định về biên bản họp hội đồng thành viên và nội dung cần có

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định về biên bản họp hội đồng thành viên tại Điều 60 như sau: Cuộc họp của hội đồng thành viên phải được ghi chép và có thể được ghi âm hoặc lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản cuộc họp phải được thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản này cần bao gồm các nội dung chính sau:

 • Thời gian và địa điểm của cuộc họp, cũng như mục đích và chương trình họp;
 • Thông tin về thành viên tham gia họp, bao gồm họ tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Đồng thời, biên bản cũng ghi rõ thông tin về người đại diện theo ủy quyền của thành viên không tham gia họp;
 • Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết, cùng với tóm tắt ý kiến phát biểu của từng thành viên về mỗi vấn đề;
 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ, cũng như tình trạng tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề được biểu quyết;
 • Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.
 • Ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);
 • Thông tin về người ghi chép biên bản và chủ tọa cuộc họp.

Trong trường hợp chủ tọa hoặc người ghi chép từ chối ký biên bản họp, biên bản này chỉ có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của hội đồng thành viên tham dự họp ký và đầy đủ nội dung. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp của hội đồng thành viên.

Quy định về biên bản họp hội đồng thành viên

Các câu hỏi liên quan đến biên bản họp hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên gồm những ai?

Hội đồng thành viên ở đây có thể được hiểu là những người có quyền hành lớn trong công ty, có tầm ảnh hưởng đến việc điều hành kinh doanh của công ty. Những người này có thể là thành viên của công ty hoặc là cổ đông lớn,…

2. Như thế nào gọi là biên bản họp hội đồng thành viên và nó ghi chép cái gì?

Biên bản họp Hội đồng thành viên là tài liệu ghi nhận nội dung, ý kiến, và kết quả phiếu biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng thành viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh.

Biên bản này ghi chép đầy đủ thông tin về người tham gia, diễn biến cuộc họp và kết quả cuối cùng.

3. Ai là người thực hiện việc ghi chép biên bản họp hội đồng thành viên?

Việc ghi chép biên bản họp hội đồng thành viên thường do Thư ký hội đồng hoặc một người được chỉ định khác trong cuộc họp thực hiện. 

Trên đây là bài viết tìm hiểu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên từ Maudon.net và các thông tin quan trọng liên quan. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về biên bản họp hội đồng thành viên nói riêng và các loại mẫu đơn nói chung thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với Maudon.net để được tư vấn nhanh chóng.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng