spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhTải miễn phí - Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương...

Tải miễn phí – Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Tìm hiểu khái niệm của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại và tải miễn phí mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại được sử dụng phổ biến hiện nay.

Khái niệm hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Hiện nay hoạt động quảng cáo thương mại đang ngày càng nhiều và ngày càng phát triển mạnh hơn bao giờ hết đòi hỏi để có thể thuận tiện và hợp pháp việc hợp tác quảng cáo thương mại cần phải có một mẫu hợp đồng hợp tác dịch vụ quảng cáo thương mại đó là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là mẫu hợp đồng ghi nhận sự hợp tác của các bên tham gia trong lĩnh vực quảng cáo thương mại. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại được lập nên để thuận tiện hơn trong việc hợp tác và là một văn bản để hợp pháp hóa sự hợp tác trên lĩnh vực quảng cáo thương mại.

>> Xem thêm: Hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền thông.

Hop-dong-quang-cao

Tải mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo được sử dụng phổ biến

Dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại được sử dụng phổ biến mà chúng tôi đã thu thập được nhằm giúp cho tất cả mọi người đều có thể tải về và sử dụng mẫu hợp đồng miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ______***_______

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Số: ........./HĐQC

- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            - Căn cứ Nghị định............ /CP ngày........ tháng...... năm......... của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.

            - Căn cứ........................... (văn bản hướng dẫn các cấp các ngành)

            Hôm nay ngày...... tháng..... năm........ tại.................................. chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ QUẢNG CÁO

Tên doanh nghiệp:......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

           Fax:......................................

Tài khoản số:.................................. Mở tại ngân hàng:...............................................

Đại diện là:...................................... Chức vụ:............................................................

Giấy ủy quyền số:............................ (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày...... tháng...... năm........... Do.................................... chức vụ................. ký.

            Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Tên doanh nghiệp:......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

Điện thoại:......................... Telex:.................................. Fax:......................................

Tài khoản số:.................................. Mở tại ngân hàng:...............................................

Đại diện là:...................................... Chức vụ:............................................................

Giấy ủy quyền số:............................ (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày...... tháng...... năm........... Do.................................... chức vụ................. ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Sau khi bàn bạc thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc

            Hình thức: Bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo (hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ…) bằng hình thức    (quảng cáo thông tin kinh tế trên tạp chí…, chụp ảnh, vẽ, …).

            Nội dung: Được hai bn thỏa thuận có phụ lục đính kèm phù hợp với pháp luật hiện hành.

            Chi tiết quảng cáo: Phụ lục đính kèm và không tách rời khỏi hợp đồng.

Điều 2: Phương thức, phương tiện quảng cáo

1 – Phương thức: Yêu cầu nêu được hình thức, chất lượng bằng hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, lời nói… có sức hấp dẫn lôi cuốn khách hàng.

2 – Phương tiện: Yêu cầu quay hình ảnh, vẽ biển hiệu, panô, áp phích, bảng có hộp đèn, chữ nổi, hay trên báo chí, tạp chí, truyền hình…

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh tóan

1 – Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là:........................................................... đồng (viết bằng chữ).

    Trong đó bao gồm:

 - Phí dịch vụ quảng cáo là:.................................................................................. đồng

 - Chi phí về nguyên, vật liệu là:............................................................................ đồng

 - Các chi phí khác (nếu có) là:............................................................................. đồng

2 – Bên A thanh tóan cho bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức (chuyển khoản, tiền mặt) và được chia ra làm....................................................................... lần.

            Lần thứ nhất:.......................................

            Lần thứ hai:.........................................

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B.

- Bên A có quyền lựa chọn hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời hạn quảng cáo thương mại.

- Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền… đối với bên A thì bên A phải tự mình giải quyết, trong trường hợp đó bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí cho bên B (nếu có).

- Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo nội dung, điều khoản đã ký kết.

- Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận nêu tại Điều 2 của hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của hợp đồng .

Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật.

            Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6: Điều khoản về tranh chấp

1/ Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2/ Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa  án     là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3/ Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 7: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày....................... đến ngày. ……….. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó......................................................... ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành............. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ.............. bản.

            ĐẠI DIỆN BÊN B                                                        ĐẠI DIỆN BÊN A

                Chức vụ:                                                                            Chức vụ:

            (Ký tên, đóng dấu)                                                          (Ký tên, đóng dấu)

 

Nội dung chính và hướng dẫn viết hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại vì phải được chứng thực tại văn phòng công chứng. Chính vì thế mà phải tải mẫu in sẵn về và thực hiện điền thông tin vào mẫu hợp đồng. Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại sẽ có những thông tin cần hoàn thiện như sau:

 • Một số nghị định của nhà nước về quảng cáo thương mại;
 • Thông tin của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là như nhau người làm hợp đồng chỉ cần ghi đầy đủ, trung thực và rõ ràng những mục đã được nêu sẵn tỏng mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo;
 • Tại điều số 3 là chi phí thì các bên tham gia hợp đồng quảng cáo thương mại sẽ phải ghi đầy đủ những thông tin liên quan đến tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng, phí dịch vụ quảng cáo, chi phí về nguyên, vật liệu và các chi phí khác (nếu có), đồng thời phải ghi số tiền mà bên thuê trả cho bên cung cấp dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo;
 • Tại điều số 7 người làm đơn phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

>> Xem thêm: Hợp đồng chạy quảng cáo Facebook ads.

Quảng cáo sản phẩm nào sẽ bị cấm? Mức phạt ra sao?

Căn cứ tại Điều số 33 thuộc Nghị định 38/2021/NĐ-CP, nếu thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại đối với các đối tượng bị cấm dưới đây sẽ bị phạt tiền trực tiếp từ 50 – 70 triệu đồng:

 • Đối tượng đầu tiên là thuốc lá;
 • Rượu có nồng độ cồn giao động từ 15 độ trở lên;
 • Sản phẩm là các loại sữa thay thế sữa mẹ đặc biệt dùng cho trẻ có độ tuổi dưới 24 tháng tuổi tức là 2 năm tuổi; 
 • Các loại thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới có độ tuổi 06 tháng tuổi;
 • Các loại bình bú và các loại vú ngậm nhân tạo;
 • Các loại thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được chính các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo nên hạn chế sử dụng hoặc có thể sử dụng nhưng có sự giám sát của thầy thuốc; 
 • Các loại sản phẩm thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành;
 • Các sản phẩm hay các loại hàng hóa và dịch vụ cấm quảng cáo khác;

Phạt tiền trực tiếp với số tiền từ 70 – 100 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo thương mại:

 • Hàng hóa, dịch vụ cấm không được phép thực hiện kinh doanh theo quy định;
 • Các loại sản phẩm hay các loại hàng hóa, vật phẩm có tính chất kích dục;
 • Các sản phẩm nguy hiểm như: Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao không được cấp phép mua bán và các loại sản phẩm hay các loại hàng hóa có mang tính chất kích động bạo lực.

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng quảng cáo thương mại

Hợp đồng quảng cáo thương mại là mẫu hợp đồng dân sự nên sẽ đề cao về tính thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng. Chính vì thế nếu như các bên tham gia hợp đồng hợp tác thương mại không có những thỏa thuận khác thì vẫn sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1.Quyền của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng quảng cáo thương mại:

 • Bên đứng ra thuê dịch vụ quảng cáo thương mại: Có quyền lựa chọn cho mình người phát hành quảng cáo thương mại đang tin cậy, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; bên đứng ra thuê dịch vụ quảng cáo thương mại còn có thể kiểm tra và tiến hành giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại cho đạt hiệu quả như mong muốn.
 • Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo thương mại có quyền yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp những thông tin quảng cáo một cách trung thực, chính xác và theo đúng thỏa thuận đã được nêu rõ trong hợp đồng hợp tác thương mại; ngoài ra bên cung cấp dịch vụ quảng cáo thương mại còn có quyền nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

2.Nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại:

 • Bên đứng ra thuê dịch vụ quảng cáo thương mại có nghĩa vụ phải cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại những thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh chất lượng hàng hoá, dịch vụ thương mại và bắt buộc bên thuê dịch vụ quảng cáo thương mại phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã được nêu trên đồng thời bên thuê dịch vụ phải trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.
 • Bên đứng ra thực hiện việc cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có nghĩa vụ phải thực hiện đúng như sự lựa chọn của bên đứng ra thuê quảng cáo thương mại về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung của quảng cáo, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; ngoài ra còn phải tổ chức quảng cáo một cách trung thực, chính xác về các hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ quảng cáo thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp trước đó; Thực hiện các nghĩa vụ khác trong hợp đồng như đã thỏa thuận trong mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-khi-tham-gia-hop-dong-quang-cao-thuong-mai

Một số câu hỏi liên quan đến hợp đồng quảng cáo thương mại

1. Có được viết tay mẫu hợp đồng quảng cáo thương mại không?

Không.

Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại thực tế là một mẫu hợp đồng hợp tác chính vì thế không thể viết tay. Chính vì thế mà hợp đồng chỉ có thể tải bản in máy và được công chứng, chứng thực tại các Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của nhà nước.

>> Tham khảo thêm: Tải hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

2. Có được phép quảng cáo thuốc hay không?

Không.

Các loại thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được chính các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo nên hạn chế sử dụng hoặc có thể sử dụng nhưng có sự giám sát của thầy thuốc nếu tiến hành quảng cáo sẽ bị phạt tiền trực tiếp từ 50 – 70 triệu đồng.

>> Tham khảo thêm: Quảng cáo sản phẩm nào sẽ bị cấm?

3.Quyền của bên thuê dịch vụ quảng cáo thương mại là gì?

Bên đứng ra thuê dịch vụ quảng cáo thương mại: Có quyền lựa chọn cho mình người phát hành quảng cáo thương mại đang tin cậy, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; bên đứng ra thuê dịch vụ quảng cáo thương mại còn có thể kiểm tra và tiến hành giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại cho đạt hiệu quả như mong muốn.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng