spot_img
HomeXây dựng - Nhà đấtDownload - Mẫu đơn đề nghị cung cấp Thông Tin Quy Hoạch

Download – Mẫu đơn đề nghị cung cấp Thông Tin Quy Hoạch

Tải mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch mới nhất. Tra cứu thông tin quy hoạch đất đai, phương thức nộp đơn, cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch.

Tìm hiểu về khái niệm mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch là mẫu đơn được người dân viết gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền quy hoạch đất để được cung cấp thông tin của mẫu đất mà người dân cần được biết về thông tin quy hoạch đất.

Ngoài những thông tin về quy hoạch sử dụng mẫu đất thì người dân còn có thể biết được các thông tin khác như sau: Thửa đất, người sử dụng mẫu đất, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy hoạch, tình trạng pháp lý của mẫu đất quy hoạch, lịch sử biến động, trích lục bản đồ của mẫu đất, trích sao giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, giao dịch đảm bảo cũng như các thông tin khác về hạn chế về quyền, giá đất…

Download - Mẫu đơn đề nghị cung cấp Thông Tin Quy Hoạch

Tải phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai quy hoạch

1. Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai quy hoạch

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch là mẫu đơn được làm với mục đích đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền quy hoạch cung cấp những thông tin cần thiết trong quy hoạch mẫu đất.

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch bao gồm những thông tin liên quan đến người làm đơn, thông tin về mẫu đất cần quy hoach, và có sẵn các mục thông tin về mẫu đất cần cung cấp thông tin quy hoạch. Người làm đơn chỉ cần điền thông tin cần thiết và người làm đơn chỉ cần đánh dấu (x) vào ô muốn biết thông tin quy hoạch

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.., ngày … tháng … năm …

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: … Giờ … phút, ngày …/…/… Quyển số ... Số thứ tự …

Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: ………..

 1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:

.............................

Đại diện là ông (bà) ………. Số CMTND/Hộ chiếu .............

cấp ngày …../…../…. tại ……; Quốc tịch ..........

 1. Địa chỉ: ..........................

............................................

 1. Số điện thoại ………; fax ……; E-mail: ......... ;
 2. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số ………, địa chỉ…..

Đánh dấu "X" vào nội dung cần cung cấp thông tin):

□ Thửa đất 1

□ Người sử dụng đất 2

□ Quyền sử dụng đất

□ Tài sản gắn liều với đất

□ Tình trạng pháp lý

□ Lịch sử biến động

□ Quy hoạch sử dụng đất

□ Trích lục bản đồ

□ Trích sao GCNQSDĐ

□ Giao dịch đảm bảo

□ Hạn chế về quyền

□ Giá đất

□ Tất cả thông tin trên

 1. Mục đích sử dụng dữ liệu:

.......................................

 1. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: ......... bộ

□ Bản giấy sao chụp

□ Gửi EMS theo địa chỉ

□ Nhận tại nơi cung cấp

□ Fax

□ Lưu trữ điện tử USB, CD

□ Email

 1. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức) 

(1) Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.

(2) Dữ liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

 

2. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

Mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch là mẫu đơn do người dân viết nhằm được phía cơ quan chức năng cung cấp thông tin quy hoạch của mẫu đất cần yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch, mẫu đơn này gồm những thông tin của người viết, đơn vị nhận đơn, thông tin của mẫu đất cần cung cấp thông tin và bất kỳ vấn đề nào mà người dân cần cung cấp thông tin quy hoạch thì sẽ ghi vào phần nội dung cần được cung cấp thông tin quy hoạch.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kính gửi : Ủy Ban Nhân dân Quận ..................thành phố...............

 1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư:........................................................................................

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .............................................................

Điện thoại:....................Fax........................ email:..............................

Người đại diện .......................................Chức vụ...............................

CMTND/Hộ chiếu số:..........................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số :................do.............. cấp ngày..............

 1. Địa điểm: .......................................................................................

- Lô đất: .............................................................................................

- Khu chức năng:…..…………….........................................................

- Phạm vi ranh giới: ............................................................................

- Diện tích lô đất (m2):..............

 1. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

...........................................................................................................

 1. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

..........................................................................................................

.........................................................................................................

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên

Đơn đính kèm:

- Trích sao vị trí khu đất

- ……

_______, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu)

 

Phương thức nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch đất đai

Việc tiến hành nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch về hình thức sử dụng đất được thực hiện theo các phương thức như sau:

 • Nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin về nơi cư trú tại đơn vị cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
 • Người làm đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch có thể gửi đơn qua đường công văn, fax, bưu điện;
 • Ngoài ra đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất còn có thể gửi qua hộp thư điện tử hoặc gửi qua cổng thông tin đất đai.

Cơ quan trực tiếp chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai, tiếp nhận đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch từ người dân, tiến hành việc xử lý và chịu trách nhiệm phải thông báo nghĩa vụ tài chính (trong tường hợp quy hoạch đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho các cá nhân hay tổ chức làm đơn tra cứu thông tin quy hoạch đất.

Trong trường hợp cơ quan chức năng phải từ chối cung cấp dữ liệu về quy hoạch đất thì bắt buộc cơ quan đó phải nêu rõ lý do và tiến hành việc trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

>> Xem thêm: Đơn xin xác nhận đất không quy hoạch.

Thời hạn giải quyết yêu cầu về cung cấp thông tin quy hoạch

Căn cứ theo Điều số 12 thuộc Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì thời hạn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch về sử dụng đất được tiến hành thực hiện dựa theo các quy định đã được ban hành sau:

 • Đối với các trường hợp nhận được yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất trước thời gian là 15 giờ thì phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu ngay trong ngày; 
 • Đối với trường hợp nhận được yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất đai từ sau 15 giờ thì việc tiến hành cung cấp dữ liệu đất đai sẽ được cơ quan thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo đó;
 • Đối với trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin và dữ liệu sử dụng đất đai quy hoạch dưới hình thức yêu cầu cung cấp tổng hợp thông tin liên quan thì thời hạn cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiến hành cung cấp dữ liệu đất đai cho người yêu cầu được xác định dựa theo các thỏa thuận giữa hai bên là cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu cung cấp dữ liệu sử dụng quy hoạch đất đai dưới hình thức hợp đồng.

Những trường hợp từ chối cung cấp thông tin quy hoạch 

Căn cứ theo các quy định tại Điều 13 thuộc Thông tư 34 ban hành vào năm 2014, nếu việc cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất đai thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì người dân yêu cầu cung cấp dữ liệu sử dụng đất sẽ bị từ chối việc cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất cụ thể như sau:

 • Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất ccó những nội dung không rõ ràng, các yêu cầu cung cấp dữ liệu sử dụng đất lại thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật quốc gia và không đúng quy định;
 • Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất không có bất kỳ chữ ký nào của người có thẩm quyền tại các tổ chức và không có đóng dấu xác nhận duyệt đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch đối với tổ chức; đối với cá nhân thì không có chữ ký, tên và địa chỉ nơi ở cụ thể của cá nhân thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp dữ liệu sử dụng đất;
 • Mục đích sử dụng những dữ liệu mà người làm đơn không phù hợp theo các quy định của pháp luật;
 • Người làm đơn yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch

Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch

Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch được chia làm 2 nhóm chính: 

 • Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai ở cấp Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Cơ quan chức năng Thông tin đất đai trực thuộc Cơ quan chức năng Tổng cục Quản lý đất đai hay Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai ở cấp địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương.

Đối với địa phương chưa có bất kỳ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nào thì Văn phòng đăng ký đất đai và Cơ quan UBND thuộc cấp xã phải có trách nhiệm cung cấp các loại dữ liệu đất đai theo yêu cầu từ những hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính tại các cơ quan trên.

Một số câu hỏi liên quan đến tra cứu thông tin quy hoạch đất đai

1. Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch là gì?

Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch là mẫu đơn được người dân viết gửi tới Cơ quan chức năng có thẩm quyền quy hoạch đất để được cung cấp thông tin của mẫu đất mà người dân cần được biết về thông tin quy hoạch đất.

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch là gì?

2. Ai chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch đất ở địa phương?

Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai ở cấp địa phương Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương cần có mẫu đất cần yêu cầu thông tin quy hoạch đất.

>> Tham khảo thêm: Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch.

3. Tại sao lại có trường hợp bị từ chối đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch đất?

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất của cá nhân hay tổ chức làm bị từ chối vì mẫu đơn có nội dung không rõ ràng, cụ thể; các yêu cầu cung cấp dữ liệu sử dụng đất lại thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật quốc gia và không đúng quy định…

>> Tham khảo thêm: Những trường hợp từ chối cung cấp thông tin quy hoạch.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.