spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhMẫu đơn xin xác nhận hưởng vay vốn để trả lương thôi...

Mẫu đơn xin xác nhận hưởng vay vốn để trả lương thôi việc

Hiện nay dưới sự ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái hoặc cụ thể hơn về những năm gần đây có thể thấy ảnh hưởng của dịch Covid 19 đã làm ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. Điều đó bắt buộc những công ty phải thực hiện nhiều chính sách trong đó có buộc thôi việc cho hàng loạt nhân viên để có tiền trả lương cho nhân viên buộc công ty phải có một mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc.

Vậy, mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc là gì? hãy cùng Maudon.net tìm hiểu và tải về mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc miễn phí.

Đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc là gì?

Mẫu đơn đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng vay vốn trả lương ngừng việc là một dạng văn bản được lập thành và sử dụng với mục đích chính là để yêu cầu xác nhận từ một tổ chức, cơ quan nào đó hay đơn giản hơn là yêu cầu xác nhận của phía ngân hàng về việc một đối tượng được xác nhận trong đơn trực tiếp được hưởng chính sách vay vốn để trả lương cho nhân viên trong trường hợp nhân viên đó ngừng việc.

Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc thường được sử dụng trong các trường hợp khi mà bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức muốn xác minh thông tin về người nhận lương ngừng việc và việc những cá nhân, tổ chức đó đang thực sự được hưởng sự hỗ trợ bởi chính sách vay vốn.

Don-xac-nhan-doi-tuong-huong-chinh-sach-tra-luong-thoi-viec

Tải mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc 

Mục đích chính của mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc chính là xác minh và xác nhận rằng đối tượng được đề cập trong đơn đã ngừng việc đang được hưởng chính sách vay vốn để trả lương.

Điều này giúp ích cho việc đảm bảo rằng nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích ban đầu và theo đúng với những điều kiện đã thỏa thuận.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH

VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố.............

 1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 2. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộ kinh doanh/cá nhân: ......................
 3. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................
 4. Điện thoại: ...................................................................................................
 5. Mã số thuế:....................................................................................................
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: .............

Do.......................................................  Cấp ngày ....................................................................

 1. Quyết định thành lập số: ...................................................................................................
 2. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư số: ...................................................................

Do.......................................................  Cấp ngày ....................................................................

 1. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề số: ................................

thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) ..................................................................................................

 1. Họ và tên người đại diện: ............................................... Chức vụ: .......................................

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: .................................................

- Ngày cấp: ........................................... Nơi cấp: ....................................................................

 1. Giấy ủy quyền số ........................ ngày ……/……/....…của ................................................

.............................................................................................................................................

 1. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: .........................................................................................
 2. Các hồ sơ kèm theo:
 3. a) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).
 4. b) Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này.
 5. c) Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).
 6. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 7. Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020

Năm 2019:

+ Tổng doanh thu: ……............................................................... ……………………... đồng

+ Tổng chi phí: ................................................................ ……………….. ……………. đồng

+ Thuế: ……….................................................................. .…………………………….. đồng

+ Lợi nhuận: …................................................................ ……………………………… đồng

- 3 tháng đầu năm 2020:

+ Tổng doanh thu: …............................................................... ………………………... đồng

+ Tổng chi phí: ………................................................................ ……….. ……………. đồng

+ Thuế: ………..……................................................................. ……………………….. đồng

+ Lợi nhuận: …………................................................................ ……………………… đồng

- Thời điểm 31/12/2019, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 1. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương

- Tổng số lao động:....................................người. Trong đó, số lao động đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên đến 31/3/2020 là: …………..……….lao động.

- Số lao động ngừng việc tháng ..…/2020:.…lao động, chiếm…...%/tổng số lao động.

- Tiền lương ngừng việc phải trả tháng…/2020 là:…………đồng, trong đó:

+ Tiền lương đã trả:..……………………..…..đồng.

+ Tiền lương chưa trả: ………………...……....đồng.

Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, đã cân đối và sử dụng hết nguồn lực tài chính nhưng không đủ chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động. Chúng tôi có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc trong tháng……/2020.

III. ĐỀ NGHỊ

Căn cứ Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày ….tháng …..năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc …………………………………………………………….…..,

Đề nghị Ủy ban nhân dân ……………xác nhận cho ……………là đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Chúng tôi cam kết:

+ Chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp trên.

+ Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn và cam kết sẽ dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu NSDLĐ.

.…, ngày. ..…. tháng. … năm. …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký tên, đóng dấu)

 

Cách viết đơn xin xác nhận được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc

Mẫu hợp đồng đấu thầu trọn gói, phổ biến cho các nhà thầu

Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc là mẫu đơn cần thiết để sử dụng khi áp dụng chính sách thôi việc vì lý do chính đáng nào đó, mẫu đơn có cấu trúc tối giản và dễ viết, mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc có trình tự viết như sau:

1. Thông tin về người lập đơn và gửi đơn

Người làm đơn cần mô tả trung thực đầy đủ thông tin của người gửi đơn (trong trường hợp nếu người gửi đơn là bản thân thì ghi thông tin của bản thân), thông tin bao gồm họ và tên, chức vụ, và thông tin liên lạc của người gửi đơn. Việc điền thông tin của người gửi đơn giúp xác định người hoặc tổ chức yêu cầu xác nhận.

2. Thông tin về người được hưởng chính sách vay vốn

Xác định đối tượng được phép hưởng lương ngừng việc, bao gồm những thông tin như ở phần thông tin về người viết đơn và gửi đơn và bất kỳ thông tin cần thiết khác để xác minh được danh tính của những cá nhân đó.

3. Thông tin về những chính sách vay vốn

Người làm đơn cần phải mô tả chi tiết về những chính sách vay vốn có thể được áp dụng cho đối tượng, bao gồm cả các yếu tố quan trọng trong vay vốn như số tiền vay, mức lãi suất sau khi vay, thời hạn vay, và những điều kiện khác có liên quan.

4. Mục đích mà người vay vốn sử dụng nguồn vốn vay

Người làm đơn phải nêu rõ được mục đích cụ thể của vốn vay, trong trường hợp này mục đích sử dụng vốn vay là để trả lương cho nhân viên đã ngừng việc. 

5. Xác nhận thông tin về tình trạng thanh toán

Người làm mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc sẽ đưa ra yêu cầu tổ chức hay ngân hàng cung cấp thông tin xác nhận về cụ thể tình trạng hiện tại của khoản vay và tiến hành việc xác nhận rằng các khoản thanh toán có đang được thực hiện đúng hạn hay không.

6. Ký kết đơn và ngày tháng làm đơn

Phần cuối của bất kỳ mẫu đơn nào cũng sẽ là phần ký xác nhận và kết đơn.

Khi viết mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc cần chú ý về ngữ pháp, viết đúng chính tả và những thông tin cần được tập trung và không lan man, đặc biệt là phần lý do làm đơn cần phải được trình bày ngắn gọn tránh lan man, trình bày đơn sạch sẽ và dùng từ ngữ một cách lịch sự.

Mục đích của việc làm đơn xin hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc

Mẫu hợp đồng đấu thầu trọn gói, phổ biến cho các nhà thầu

Dưới đây là những mục đích cơ bản của việc làm mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc:

 • Xác nhận được chính sách vay vốn: Mục đích chính và quan trọng của mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc chính là xác nhận rằng đối tượng đã ngừng việc có đang thực sự được hưởng những chính sách vay vốn từ tổ chức hay ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính hay không?
 • Đảm bảo được số tiền vốn vay được sử dụng đúng mục đích: Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc này giúp đảm bảo rằng liệu số tiền vay được sử dụng đúng mục đích hay không đã, đối với trường hợp này thì mục đích chính là để trả lương cho nhân viên đã ngừng việc.
 • Xác nhận được tính minh bạch của tiền vốn và thanh toán số tiền: Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc này cũng yêu cầu tổ chức hay ngân hàng trực tiếp cung cấp thông tin xác nhận về hiện trạng, tình trạng hiện tại của khoản vay, bao gồm cả các thông tin về việc thực hiện thanh toán tiền vay có đúng hạn hay không. 
 • Xác nhận được tình trạng của lao động: Một khía cạnh khác là xác nhận được tình trạng lao động của người nhận lương ngừng việc, đồng thời cũng có thể xác minh rằng việc vay vốn để thực hiện trả lương đối với họ là hoàn toàn hợp lý.
 • Điều chỉnh theo đúng với quy định: Mẫu đơn cũng có thể được sử dụng để có thể yêu cầu xác nhận theo các quy định cụ thể hoặc yêu cầu của tổ chức cung cấp thông tin về chính sách vay vốn, nhằm đảm bảo rằng thông tin được cung cấp theo đúng yêu cầu đã được đưa ra.

Có thể nói rằng, mục đích chính của mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc này chính là có thể đảm bảo được tính minh bạch và chính xác trong quá trình sử dụng vốn vay vốn với mục đích trả lương cho nhân viên đã ngừng việc, đồng thời mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc này đáp ứng được các yêu cầu và quy định của tổ chức cung cấp chính sách vay vốn.

Muc-dich-cua-viec-lam-don-xin-xac-nhan-doi-tuong-duoc-huong-chinh-sach-vay-von-tra-luong-thoi-viec

Câu hỏi liên quan đến mẫu đơn xin hưởng chính sách vay vốn trả lương

1. Khi viết mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc cần phải lưu ý những điều gì?

Khi viết mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc cần chú ý về ngữ pháp, viết đúng chính tả và những thông tin cần được tập trung và không lan man, đặc biệt là phần lý do làm đơn cần phải được trình bày ngắn gọn tránh lan man, trình bày đơn sạch sẽ và dùng từ ngữ một cách lịch sự.

2. Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc được dùng để làm gì?

Có thể nói rằng, mục đích chính của mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc này chính là có thể đảm bảo được tính minh bạch và chính xác trong quá trình sử dụng vốn vay vốn với mục đích trả lương cho nhân viên đã ngừng việ.

Đồng thời mẫu đơn xin xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc này đáp ứng được các yêu cầu và quy định của tổ chức cung cấp chính sách vay vốn.

>> Tham khảo thêm: Mục đích làm đơn xin được hưởng chính sách vay vốn trả lương thôi việc.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?