spot_img
HomeLý lịch - Cá nhânĐơn xin nhập quốc tịch Việt Nam - Hướng dẫn thủ tục,...

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam – Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ

Nhập quốc tịch Việt Nam là gì? Cách nhập quốc tịch Việt Nam, tải mẫu đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam. Danh sách giấy tờ cần chuẩn bị khi nhập tịch Việt Nam.

Nhập quốc tịch Việt Nam là gì?

Việc nhập quốc tịch Việt Nam là mối liên hệ pháp lý giữa mỗi công dân đối với nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, biểu hiện ở trong tất cả mọi quyền và nghĩa vụ hợp pháp của bản thân người đó.

Công dân quốc tịch Việt Nam được nhà nước và pháp luật Việt Nam trực tiếp bảo vệ dựa trên những quyền lợi cho người có quốc tịch Việt Nam đã được ban hành.

Dơnload mẫu đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam mới nhất

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam được ban hành kèm theo với Thông tư 02/2020/TT-BTP và được viết bởi cá nhân muốn nhập quốc tịch Việt Nam và đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định về việc nhập Quốc tịch Việt Nam.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu
 

Mẫu TP/QT-2020-ĐXNQT.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Họ, chữ đệm, tên (1):…………………. ……………………………….Giới tính:……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………….………

Nơi sinh (2): ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (3): ………………………………………………………………

Quốc tịch hiện nay (4): …………………………………………………….....................

Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế (5):……………………..…….số:………………..

do:…………………………………..…., cấp ngày……….tháng………năm…………

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có): ………/…………/……………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Thẻ thường trú số:………………………do:…………………………………………..

…………………..,cấp…… ngày……….tháng………năm………, cấp lần thứ:………

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được nhập quốc tịch Việt Nam.

Mục đích xin nhập quốc tịch Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Việc xin nhập quốc tịch Việt Nam thuộc diện được miễn một số điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam (6):

- Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam.

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam tôi xin lấy tên gọi Việt Nam là: …………………

Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam, tôi xin cam đoan trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Tôi cũng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây (nếu có) (7):

 

Con thứ nhất:

Họ, chữ đệm, tên (1): ………………………………………….........Giới tính:……...…

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………….……………

Nơi sinh (2): ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (3): ………………………………………………………………

Quốc tịch hiện nay (4): ………………………………………………………….............

Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế (5):……………………..…….số:…………..……..

do:…………………………………..…., cấp ngày……….tháng………năm…..………

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có): ………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Thẻ thường trú số:………………………do:…………………………………………..

…………………..,cấp…… ngày……….tháng………năm………, cấp lần thứ:………

Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam xin lấy tên gọi Việt Nam là: ……………….…

Con thứ hai:

Họ, chữ đệm, tên (1): ……………………………………….........Giới tính:……….....

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

Nơi sinh (2): ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (3): ………………………………………………………………

Quốc tịch hiện nay (4): ………………………………………………………….............

Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế (5):……………………..…….số:………………..

do:…………………………………..…., cấp ngày……….tháng………năm…………

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có): ………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

Nơi cư trú: ………………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………………………………...

Thẻ thường trú số:………………………do:…………………………………………..

…………………..,cấp…… ngày……….tháng………năm………, cấp lần thứ:………

Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam xin lấy tên gọi Việt Nam là: ………………….

 

Liên quan đến quốc tịch nước ngoài hiện có (8):

 

Tôi xin cam kết sẽ làm thủ tục thôi quốc tịch hiện nay của mình và của con chưa thành niên nêu trên (nếu có)

Tôi tự xét thấy mình thuộc trường hợp đặc biệt để xin giữ quốc tịch nước ngoài:

 

Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho phép tôi được nhập quốc tịch Việt Nam và được giữ quốc tịch hiện nay. Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch hiện nay không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do xin giữ quốc tịch hiện nay:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai trong Đơn.

 

Giấy tờ kèm theo:

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- …………………………………………….

……………, ngày …….. tháng ….. năm………..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

Chú thích:

(1) Ghi bằng chữ in hoa có dấu (theo Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế).

(2) Ghi địa danh 03 cấp hành chính hoặc tên cơ sở y tế (nếu sinh ở Việt Nam) hoặc ghi theo tên thành phố, quốc gia đã đăng ký khai sinh (nếu sinh ra ở nước ngoài). Ví dụ: Trạm y tế xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội hoặc thành phố Postdam, CHLB Đức.

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh theo ba cấp hành chính (nếu ĐKKS tại Việt Nam) hoặc ghi theo tên thành phố, quốc gia đã đăng ký khai sinh (nếu ĐKKS tại cơ quan có thẩm quuyền của nước ngoài). Ví dụ: UBND xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc Chính quyền thành phố Postdam, CHLB Đức.

(4) Trường hợp đang có quốc tịch nước ngoài thì ghi chính xác tên quốc gia mang quốc tịch theo phiên âm quốc tế hoặc phiên âm tiếng Việt. Ví dụ: Malaysia hoặc Ma-lai-xi-a; trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch. Đối với người không quốc tịch thì ghi rõ “không quốc tịch”.

(5) Ghi rõ tên, số của giấy tờ. Ví dụ: Hộ chiếu số C25789

(6) Đánh dấu “X” vào ô tương ứng với điều kiện được miễn.

(7) Trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên sinh sống cùng thì ghi đầy đủ thông tin của từng người con.

(8) Đánh dấu “X” vào 1 trong 2 lựa chọn, nếu người xin nhập quốc tịch Việt Nam đang có quốc tịch nước ngoài.

 

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài

Quy trình xin nhập quốc tịch Việt Nam đòi hỏi nhiều bước và những quy trình thủ tục phức tạp. Dưới đây là tổng quan về các bước xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, những thông tin này có thể thay đổi và cần phải kiểm tra với cơ quan quản lý địa phương để có được thông tin chính xác nhất.

1. Điều kiện xin nhập tịch Việt Nam

Người muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như đã sống liên tục tại Việt Nam trong thời gian quy định, có đủ những điều kiện hợp pháp để nhập quốc tịch, không phạm pháp vào tội nặng và có đủ năng lực dân sự.

2. Nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

Người muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần phải nộp đơn xin nhập quốc tịch tại cơ quan quản lý dân cư địa phương hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh (cụ thể là Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an).

3. Hoàn thiện hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam:

Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu được đưa ra. Thông thường, hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam sẽ yêu cầu các giấy tờ như: hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

4. Kiểm tra sức khỏe

Để có thể được phép nhập quốc tịch VIệt Nam sẽ cần phải tiến hành thực hiện kiểm tra y tế tại cơ sở y tế được chỉ định để kiểm tra về sức khỏe cũng như các loại bệnh truyền nhiễm…

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam - Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ

5. Kiểm tra trình độ tiếng Việt

Thực hiện kiểm tra về kiến thức văn hóa và tiếng Việt cũng là một phần quan trọng để chắc chắn rằng người muốn xin nhập Quốc Tịch Việt Nam có đủ điều kiện để được nhập Quốc Tịch Việt Nam hay không.

6. Kiểm tra tính tương tác với cộng đồng

Tham gia các buổi kiểm tra và phỏng vấn cộng đồng để đảm bảo tính tích cực trong cộng đồng, nhằm giúp cho việc kiểm tra xem người muốn nhập quốc tịch Việt Nam có tương tác tốt với người Việt Nam và có để lại ấn tượng tốt cho người Việt Nam hay không.

7. Thủ tục kiểm tra an ninh

Chấp hành các thủ tục kiểm tra an ninh là điều bắt buộc mà bất kỳ ai muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần phải thông qua.

8. Thủ tục tuyên thệ nhập tịch Việt Nam

Người muốn xin nhập quốc tịch Việt nam cần phải thực hiện tuyên thệ và nhận chứng chỉ nhập quốc tịch.

9. Chờ nhận giấy chứng nhận nhập quốc tịch Việt Nam

Lập hồ sơ đăng ký nhập quốc tịch và nhận giấy chứng nhận đã nhập quốc tịch Việt Nam.

10. Cấp Quốc Tịch Việt Nam:

Cơ quan quản lý có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp quốc tịch Việt Nam sau khi bạn hoàn thành tất cả các bước và thủ tục.

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn khởi kiện ly hôn với người nước ngoài.

Điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam

Công dân muốn xin nhập vào quốc tịch Việt Nam là người nước ngoài và người không có bất kỳ quốc tịch nào và hiện đang thường trú ở Việt Nam có tiến hành thực hiện làm đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam nếu công dân đó có đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đầy đủ những loại năng lực hành vi dân sự;
 • Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; phải tự bản thân có ý thức tôn trọng truyền thống, tôn trọng các phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay;
 • Biết tiếng Việt ít nhất là trình độ tiếng Việt đủ để có thể hòa nhập vào cộng đồng của người Việt Nam;
 • Đã thường trú ở Việt Nam với thời gian quy định là từ khoảng thời gian là 5 năm trở lên và được tính cho đến thời điểm thực hiện việc xin được nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Có khả năng đảm bảo cho bản thân một cuộc sống ổn định tại Việt Nam;
 • Thuộc một trong những trường hợp sau đây:
  • Người muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam là vợ, chồng, cha, mẹ đẻ hoặc con đẻ của một người đã và đang là công dân hợp pháp của Việt Nam;
  • Người muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam có một hay nhiều công lao đặc biệt được công nhận đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
  • Người muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam đem lại được lợi ích cho Nhà nước Việt Nam về một hay nhiều lĩnh vực nào đó.
 • Đã thôi quốc tịch nước ngoài hiện tại của bản thân tức là không có bất kỳ quốc tịch nào trừ những trường hợp đặc biệt, nếu được sự đích thân cho phép của Chủ tịch nước;
 • Có một tên gọi Việt Nam. Tên gọi này hoàn toàn là do bản thân người muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam tự nguyện lựa chọn và phải được ghi rõ ràng trong văn bản quyết định cho người muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Không được phép xin nhập vào quốc tịch Việt Nam, nếu như việc xin được nhập quốc tịch Việt Nam của người đó có thể dẫn tới những hành động làm hại đến lợi ích của quốc gia của Việt Nam.

Can-phai-dap-ung-nhung-dieu-kien-nao-neu-muon-nhap-quoc-tich-Viet-Nam

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của người nước ngoài

Căn cứ tại Điều luật số 20 thuộc Bộ Luật Quốc tịch Việt Nam ban hành vào năm 2008 có quy định về những loại hồ sơ cần chuẩn bị khi muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm:

 • Mẫu đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam của người muốn xin nhập tịch Việt Nam;
 • Bản sao của các loại giấy tờ liên quan như: mẫu giấy khai sinh, bản sao hộ chiếu hoặc các loại bản sao mẫu giấy tờ khác có giá trị thay thế cho những loại giấy tờ thiếu, mất;
 • Bản kê khai về đăng ký lý lịch công dân;
 • Phiếu lý lịch tư pháp do Cơ quan có thẩm quyền của nước Việt Nam đích thân cấp đối với thời gian mà những người mong muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam đã được cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp sẽ do Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch của nước ngoài cấp đối với người xin nhập quốc tịch Việt Nam mà người đó đã có thời gian cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là những mẫu văn bản được cấp với thời gian là không quá thời gian là 90 ngày tính cho đến ngày thực hiện việc nộp hồ sơ;
 • Giấy tờ hay chứng chỉ có thể chứng minh người xin nhập quốc tịch Việt nam có trình độ Tiếng Việt nhất định;
 • Các loại giấy tờ chứng minh về nơi ở, nơi cư trú và khoảng thời gian mà người xin nhập quốc tịch Việt Nam đã sinh sống và thường trú ở Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh người xin nhập quốc tịch có thể bảo đảm cho bản thân cuộc sống ổn định ở Việt Nam.

Một số câu hỏi liên quan đến nhập quốc tịch Việt Nam

1. Có bắt buộc phải có tên gọi Việt Nam khi muốn nhập quốc tịch Việt Nam không?Người muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam là người bắt buộc phải có một tên gọi Việt Nam. Tên gọi này hoàn toàn là do bản thân người muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam tự nguyện lựa chọn và phải được ghi rõ ràng trong văn bản quyết định cho người muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

2. Muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng được điều kiện gì?

Người muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như đã sống liên tục tại Việt Nam trong thời gian quy định, có đủ những điều kiện hợp pháp để nhập quốc tịch, không phạm pháp vào tội nặng, và có đủ năng lực dân sự.

>> Tham khảo thêm: Điều kiện nhập tịch Việt Nam.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.