spot_img
HomeHành chính nhân sựHợp đồng khoán việc là gì? Tải ngay Hợp Đồng Giao Khoán

Hợp đồng khoán việc là gì? Tải ngay Hợp Đồng Giao Khoán

Hợp đồng khoán việc là gì? Cách làm hợp đồng giao khoán, biên bản giao khoán công việc cho nhân sự tại các bộ phận trong doanh nghiệp chuẩn nhất năm 2023. Tải miễn phí: mẫu hợp đồng khoán việc, hợp đồng giao khoán…

Hợp đồng khoán việc là gì?

Hợp đồng khoán việc là loại hợp đồng được soạn thảo nhằm ghi nhận sự thỏa thuận giữa bên giao khoán việc và bên nhận khoán việc, về các nội dung công việc cụ thể sẽ được giao khoán. Hợp đồng này mang tính chất tạm thời, ngắn hạn và thường không có cam kết lâu dài như hợp đồng lao động. 

Hợp đồng khoán việc là gì? Tải ngay Hợp Đồng Giao Khoán

Theo đó, khi ký kết hợp đồng khoán việc bên giao khoán chỉ quan tâm đến công việc được giao và kết quả công việc nhận được dựa trên thời gian hoàn thành đã được thỏa thuận. Toàn bộ những công việc chi tiết diễn ra trong quá trình làm việc hoàn toàn do bên nhận khoán việc lên kế hoạch và điều phối, miễn sao công việc được hoàn thành đúng thời hạn đặt ra. 

Nội dung hợp đồng khoán việc sẽ có các mục cơ bản như:

 • Nội dung công việc;
 • Thời hạn hoàn thành;
 • Mức ngân sách chi trả cho công việc;
 • Mức lương chi trả cho nhân viên nhận việc và quyền lợi cũng như trách nhiệm giữa các bên liên quan. 

Mẫu hợp đồng khoán việc, biên bản giao khoán công việc

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC, GIAO KHOÁN

Số: …

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại … chúng tôi gồm có:

 

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên doanh nghiệp: …………………………… 

Địa chỉ: ………………………… 

Mã số doanh nghiệp: ………………… 

Người đại diện theo pháp luật: … 

Chức vụ: ………………………………… 

Điện thoại: ……………………………… 

Email: …………………………………… 

 

Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức: ……………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp: …………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật: …………… 

Chức vụ: ………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………… 

Email: ………………………………………………… 

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:

 

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện ……… , bên B đảm nhận và thực hiện ……… 

………………………………………………….…………… 

 

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …

Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của bên A

 1. Quyền của Bên A:

Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 1. Nghĩa vụ của bên A:

Cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 1. Quyền của bên B
 • Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay cho bên A.
 • Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ
 1. Nghĩa vụ của bên B:
 • Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
 • Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
 • Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
 • Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

 

Điều 5. Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán:

 1. Tiền dịch vụ: 
 2. Phương thức thanh toán: …

 

Điều 6. Chi phí khác

Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

 

Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

 1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
 2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 9. Các thỏa thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không có thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

BÊN A 

BÊN B

 

Hợp đồng giao khoán được sử dụng khi nào?

Hợp đồng khoán việc được sử dụng đối với các loại hình công việc diễn ra trong thời gian ngắn hạn hoặc một dự án cụ thể trực thuộc doanh nghiệp.

Theo đó, nhân sự nếu đã ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp vẫn có tình huống phát sinh hợp đồng khoán việc cho nhân sự đó. Khi đó, nhân sự thuộc hợp đồng lao động sẽ phụ trách một công việc, dự án cụ thể có thời hạn. 

Các loại hợp đồng giao khoán công việc

Về việc phân chia hợp đồng khoán việc có thể phân theo 2 loại hợp đồng sau đây dựa theo mức độ cần thiết, nhu cầu của công việc, dự án:

Hợp đồng khoán việc toàn bộ

Hợp đồng giao khoán toàn bộ sẽ được ký kết khi người giao khoán giao toàn bộ công việc, chi phí để hoàn thành công việc cho người nhận khoán việc.

Các chi phí này có thể bao gồm: chi phí mua nguyên vật liệu, vật tư, chi phí thuê nhân công hoàn thành công việc… và các chi phí khác nằm trong bảng kế hoạch công việc. 

Hợp đồng khoán việc một phần

Hợp đồng giao khoán một phần công việc là loại hợp đồng mà bên nhận giao khoán chỉ nhận một phần trong rất nhiều phần công việc.

Với loại hợp đồng giao khoán này, người nhận giao khoán sẽ tự lo các chi phí mua nguyên liệu, vật tư và bên giao khoán chỉ chi trả tiền thù lao cho người nhận việc kèm một khoản chi phí khấu hao vật tư sử dụng trong quá trình làm việc.

Cần chuẩn bị những gì khi làm hợp đồng khoán việc?

Để chuẩn bị hợp đồng khoán việc trước đó người giao khoán cần có kế hoạch cụ thể từng phần liên quan đến công việc, dự án cụ thể xuất hiện trong bản hợp đồng khoán việc. 

Thông tin về các bên liên quan 

Đầu tiên, cần chuẩn bị thông tin về các bên liên quan trong hợp đồng khoán việc, bao gồm: thông tin người giao khoán và thông tin người nhận giao khoán. 

Các thông tin cần rõ ràng, chi tiết bao gồm cả thông tin, địa chỉ liên lạc phòng các trường ngừa các trường hợp phát sinh trong quá trình giao khoán công việc.

Mô tả công việc, dự án 

Bản hợp đồng khoán việc cần mô tả chi tiết về công việc cụ thể, dự án cụ thể mà nhân sự nhận khoán việc cần thực hiện.

Trách nhiệm, nhiệm vụ và phần hỗ trợ là các thông tin cần thiết xuất hiện trong hợp đồng giúp tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các bên. Những thông tin này cũng sẽ đảm bảo quyền lợi cho các bên trong quá trình hợp tác giao khoán công việc. 

Thời hạn hợp đồng 

Thời hạn hợp đồng khoán việc cần nêu cụ thể ngày, tháng, năm, bao gồm: 

 • Ngày bắt đầu hợp đồng;
 • Thời gian hợp đồng hiệu lực;
 • Ngày kết thúc hợp đồng.

Ngoài ra, cần thêm các nội dung cụ thể về việc gia hạn hợp đồng nếu phát sinh trường hợp không lường trước được trong quá trình diễn ra công việc, dự án. 

Ngân sách, chi phí cho dự án 

Ngân sách, chi phí cho công việc, dự án giao khoán chắc chắn là phần thông tin không thể thiếu khi soạn thảo hợp đồng khoán việc. 

Người giao khoán cần có kế hoạch cụ thể dự trù các mức ngân sách cho dự án dựa trên việc tham khảo các dự án khác đã thực hiện giao khoán trước đó. 

Trong trường hợp dự án phát sinh thêm chi phí người nhận giao khoán cần có trách nhiệm dự báo và thông tin theo kế hoạch đến người khoán việc. Điều này, giúp công việc đôi bên diễn ra thuận lợi và đảm bảo dự án, công việc theo hợp đồng không bị ảnh hưởng. 

Thù lao, quyền lợi của người nhận việc giao khoán 

Bản hợp đồng khoán việc mô tả chi tiết về mức thù lao và cách thức chi trả tiền lương dành cho nhân sự nhận công việc giao khoán. 

Về điều kiện thanh toán và thời gian thanh toán thù lao người giao khoán và nhân sự nhận khoán công việc có thể thỏa thuận trước khi đi đến quyết định chính thức về việc này. 

Các phần nội dung khác 

Ngoài những thông tin bắt buộc phải chuẩn bị bên trên, các bên liên quan cũng cần thỏa thuận thêm các thông tin sau: 

 • Các điều khoản liên quan đến trách nhiệm pháp lý; 
 • Các thông tin về bảo mật công việc, dự án;
 • Quy định cụ thể về việc tạm dừng công việc, nghỉ phép.

>> Xem thêm: Hợp đồng thời vụ – Hướng dẫn chi tiết.

Hợp đồng khoán việc là gì? Tải ngay Hợp Đồng Giao Khoán

Quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng giao khoán công việc 

Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng khoán việc có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Người giao khoán cảm thấy công việc, dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra ban đầu thì người giao khoán có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng giao khoán.

Tuy nhiên, người giao khoán cần thông báo trước cho người nhận giao khoán một khoảng thời gian cụ thể theo các thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Bên giao khoán tiến hành chi trả các hạng mục công việc đã hoàn thành dựa trên tiến độ hoàn thành. 

Trường hợp 2: Người nhận giao khoán cảm thấy bên giao khoán không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình hợp tác thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên giao khoán thực hiện bồi thường theo thỏa thuận ban đầu. 

Tranh chấp hợp đồng khoán việc

Trong quá trình hợp tác giao khoán công việc chắc chắn sẽ có những phát sinh không mong muốn về các vấn đề liên quan đến công việc. Ở trường hợp này, các bên liên quan cần thỏa thuận giải quyết sao cho đảm bảo quyền lợi giữa các bên.

Trong trường hợp không giải quyết được vấn đề phát sinh sẽ xảy ra tranh chấp hợp đồng. Nếu một trong các bên không thỏa mãn được quyền lợi thì có quyền khởi kiện và chấp thuận phương án giải quyết theo tòa án phán xét. 

>> Xem thêm: Đơn khiếu nại công ty không trả lương.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng khoán việc

Khi soạn thảo hợp đồng khoán việc bạn cần là người phụ trách chính việc hợp tác để hiểu chi tiết về các nội dung, thành phần quan trọng cần xuất hiện trong hợp đồng.

Ngoài ra, nhân sự phụ trách soạn thảo cần là người ở giữa làm việc với các bên liên quan trong hợp đồng. Để kỹ lưỡng hơn, người soạn thảo hợp đồng khoán việc có thể sẽ phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia như luật sư để hiểu rõ hơn về các quyền lợi, trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan. 

Các câu hỏi liên quan đến hợp đồng giao khoán

1. Hợp đồng khoán việc là gì?

Hợp đồng khoán việc là loại hợp đồng được soạn thảo nhằm ghi nhận sự thỏa thuận giữa bên giao khoán việc và bên nhận khoán việc về các nội dung cụ thể công việc được giao khoán.

2. Hợp đồng khoán việc được sử dụng khi nào?

Hợp đồng khoán việc được sử dụng đối với các loại hình công việc diễn ra trong thời gian ngắn hạn hoặc một dự án cụ thể trực thuộc doanh nghiệp.

3. Có bao nhiêu loại hợp đồng khoán việc?

Có 2 loại hợp đồng khoán việc, bao gồm: hợp đồng khoán việc toàn bộ và hợp đồng khoán việc từng phần. Hai loại hợp đồng này cơ bản vẫn có các bên giao khoán và bên nhận giao khoán công việc, tuy nhiên nội dung công việc sẽ khác nhau.

4. Có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khoán việc hay không?

Các bên liên quan có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khoán việc trong trường hợp một trong hai bên cảm thấy họ không đạt được quyền lợi, không nhận được đầy đủ trách nhiệm, nghĩa cụ của bên còn lại. 

5. Nên tham khảo hợp đồng khoán việc ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu hợp đồng khoán việc 2023 tại Maudon.net.

>>> Tải ngay mẫu hợp đồng khoán việc – Mới nhất!

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về hợp đồng khoán việc và các thông tin quan trọng cần chuẩn bị khi thành lập hợp đồng khoán việc. Mọi thắc mắc về các loại hợp đồng bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.