spot_img
HomeHành chính nhân sựTổng hợp Biên Bản Bàn Giao Công Việc mới nhất - Tải...

Tổng hợp Biên Bản Bàn Giao Công Việc mới nhất – Tải ngay

Tải mẫu biên bản bàn giao khi nghỉ việc, biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao hồ sơ, biên bản bàn giao thiết bị… Cách viết biên bản bàn giao công việc.

Biên bản bàn giao công việc là gì?

Bàn giao công việc là một thủ tục được người lao động thực hiện trước khi nghỉ việc, chuẩn bị nghỉ thai sản, chuyển sang bộ phận khác tại hay chuyển công tác.

Khi đó, việc người lao động cần làm là thống kê lại toàn bộ những công việc, dự án đang làm dở, tài sản, hồ sơ, tài liệu, thiết bị, vật tư… cho người nhận bàn giao trong biên bản bàn giao công việc. Người nhận bàn giao sẽ chịu trách nhiệm về công việc và các hồ sơ, tài sản đã được bàn giao.

Biên bản bàn giao công việc sẽ ghi lại quá trình chuyển giao các trách nhiệm, dự án, nhiệm vụ và thông tin liên quan giữa cá nhân với nhau.

>> Xem thêm: Tổng hợp đơn xin thôi việc – Mới nhất.

Tải miễn phí mẫu biên bản bàn giao công việc

Khi không còn làm việc tại nơi bạn đang công tác nữa, bàn giao công việc là việc điều cần thiết vừa đảm bảo cho công việc của công ty, doanh nghiệp, tổ chức được tiếp tục diễn ra ổn định, đồng thời còn cho thấy bạn là người chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong công việc.

Để tiết kiệm được thời gian viết mẫu đơn, bạn có thể truy cập Maudon.net để chỉnh sửa trực tiếp biên bản bàn giao công việc với đầy đủ thông tin cần thiết, hoặc tải miễn phí bản Word để chỉnh sửa.

1. Biên bản bàn giao công việc khi nghỉ việc

Sau khi bạn xin nghỉ việc, công ty, doanh nghiệp, tổ chức tại nơi bạn đang làm việc sẽ cần người thay thế vào vị trí của bạn. Là người tiền nhiệm, bạn phải bàn giao lại toàn bộ công việc và tài sản của công ty cho người có trách nhiệm.  

Vì vậy, bạn cần phải làm một biên bản bàn giao công việc trước khi nghỉ việc.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Đơn vị:………………………..                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: ...                                                      …, ngày … tháng ... năm 20…

BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHỈ VIỆC

Thời gian bàn giao: từ ngày ...... /....... /20...  đến ngày ....... /........ /20...

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: Bộ Phận: .....................................

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: Bộ Phận: .....................................

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH & LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Ông/ Bà: Bộ Phận: .....................................

NỘI DUNG BÀN GIAO

 • BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Công việc cần theo dõi

Người liên hệ

Ghi chú

       
       
       
       
 • BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU

STT

Hồ sơ/ Tài liệu

Số lượng

Phân loại

Ghi chú

         
         
         
         
         
 • BÀN GIAO FILE TRONG MÁY TÍNH

STT

Hồ sơ/ Tài liệu

Đường dẫn

Ghi chú

       
       
       
       
 1. BÀN GIAO TÀI SẢN CÔNG CỤ DỤNG CỤ

STT

Công cụ/ Dụng cụ

ĐVT

SL

Tình trạng

Ghi chú

           
           
           
           
           
 1. BÀN GIAO KHÁC

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Biên Bản được lập thành 2 bản, 1 bản giao cho Nhân viên nghỉ việc và 1 bản lưu tại văn phòng Công ty.

      ĐẠI DIỆN P. TCHC & LĐTL                   BÊN NHẬN                          BÊN GIAO                  

2. Biên bản bàn giao tiếng Anh

Mẫu biên bản bàn giao công việc bằng tiếng Anh là văn bản đã được trình bày đầy đủ nội dung và các mục cần thiết được viết bằng tiếng Anh và có kèm tiếng Việt.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY………….   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

COMPANY         SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Số: …/…/…                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

No: …/…/…                      Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

MINUTES OF THE HANOVER OF JOB AND DOCUMENTS

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ …, chúng tôi gồm có:

Today, date …/…/…, at address …, we including:

BÊN BÀN GIAO:

HANDOVER PARTY:

Họ và tên:

………………………………………………………………………………………………….

Full name:

…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………….  Bộ phận:

………………………………………………………..

The position:…………………………………….. Departmemt:

…………………………………………………………………………………………………

Lý do bàn giao:

………………………………………………………………………………………………..

The reason for handing over:

…………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN BÀN GIAO:

RECEIVER HANDOVER PARTY:

Bộ phận bàn giao:

……………………………………………………………………………………………

Handover departmemt:

…………………………………………………………………………………………..

Đại diện của Bộ phận nhận bàn giao:

…………………………………………………………………………………………..

Representative of handover

Departmemt:……………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. Bộ phận:………………….

…………………………………………………………………………………………

The position: ………………………………………  Departmemt:

……………………………………………………………………………………….

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

Together handover work with the following content:

BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

HANDOVER OF JOB:

Stt/ No.

Nội dung công việc/ Job content

Tình trạng/ State

     
     
     

BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

HANDING THE RECORD DOCUMEMT:

Stt/ No.

Mã hồ sơ, tài liệu/ Code records, documemt

Tên hồ sơ, tài liệu/ Records, documemt name

Số lượng/ Quantity

Tình trạng/ State

Vị trí để hồ sơ, tài liệu/ Location to records, documemts

           
           
           

Biên bản kết thúc vào lúc … cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

The minutes end at… the same day. The parties agree to the above.

Biên bản được thành lập … (…) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

The minutes are established… (…) each party keeps 01 (one) copy with the same legal value.

Quản lý bộ phận     Người bàn giao         Người nhận bàn giao

Department management Hander      Recipients delivered

(Ký và ghi rõ họ tên)/ Sign (Ký và ghi rõ họ tên)/ Sign (Ký và ghi rõ họ tên)/ Sign

And write full name  and write full name  and write full name

3. Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Trong các lĩnh vực đặc thù như kinh doanh, sản xuất… người lao động sẽ được cấp tài sản để phục vụ cho quá trình làm việc. Trong biên bản bàn giao tài sản cần đề cập rõ số lượng tài sản đã được cung cấp trước đó.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

 

Hôm nay, ngày...../...../20..., tại........................... chúng tôi gồm:

Người bàn giao:...............Bộ phận:..............MSNV..............

Người nhận bàn giao:............Bộ phận:...............MSNV.......

Lý do bàn giao .......................................................................

...............................................................................................

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

STT

Mã tài sản

Tên tài sản

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

 

4. Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Trong quá trình làm việc, hồ sơ và các tài liệu mà người lao động soạn thảo cũng được tính là tài sản của công ty, vì vậy khi không còn làm việc tại nơi đang công tác nữa người lao động phải bàn giao lại.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

TÊN CÔNG TY

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .........../BBBG 

 

..............., ngày.......tháng.......năm.......

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

 

Hôm nay, ngày....tháng.....năm....., tại Công ty.......................chúng tôi gồm:

 •     Bên giao:

Ông/bà:........................................................................................................................

Chức danh:.....................................Phòng/Bộ phận:....................................................        

 •    Bên nhận:

Ông/bà:........................................................................................................................

Chức danh:.....................................Phòng/Bộ phận:...................................................        

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

 

 • BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công viêc

Người nhận

1

   

2

   

3

   
 • BÀN GIAO TÀI LIỆU HỒ SƠ

STT

Mã hồ sơ, tài liệu

Tên hồ sơ, 

tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề hồ sơ, tài liệu

1

         

2

         

3

         

 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành .... bản, mỗi bên giữ một bản./.

 

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Trưởng bộ phận HC-NS

 

5. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, vật tư

Trong các lĩnh vực đặc thù như kinh doanh, sản xuất… người lao động  sẽ được cấp công cụ, cũng như các thiết bị và vật tư để phục vụ cho quá trình làm việc với yêu cầu phải giữ gìn cẩn thận và bàn giao nguyên trạng các thiết bị và vật tư trong trường hợp không còn làm việc tại nơi đang công tác nữa. 

Trong biên bản bàn giao thiết bị và vật tư cần đề cập rõ số lượng công cụ thiết bị và vật tư đã bàn giao trước đó và tình trạng của từng loại.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ

 

Hôm nay, ngày...../...../20..., tại........................... chúng tôi gồm:

Người bàn giao:...............Bộ phận:..............MSNV..............

Người nhận bàn giao:............Bộ phận:...............MSNV.......

Lý do bàn giao .......................................................................

...............................................................................................

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

STT

Mã thiết bị và vật tư

Tên thiết bị và vật tư

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Vì sao cần phải viết biên bản bàn giao?

Biên bản bàn giao có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và còn có thể hạn chế xảy ra những tranh chấp trong quá trình chuyển giao công việc giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Mẫu biên bản bàn giao cung cấp thông tin cụ thể và chi tiết về các nhiệm vụ, tài sản, hồ sơ, tài liệu, thiết bị, vật tư, dữ liệu và quy trình cũng như dự án liên quan đến công việc, giúp người nhận bàn giao hiểu rõ được trách nhiệm và yêu cầu trong công việc của mình;
 • Biên bản bàn giao cũng giúp ban quản lý kiểm soát được chặt chẽ quá trình chuyển giao công việc của nhân sự. Với biên bản bàn giao này, ban quản lý có thể đánh giá và tra soát lại các hoạt động của người chuyển giao công việc đồng thời đảm bảo cho quá trình chuyển giao đã làm đúng quy trình bàn giao công việc và không gây thiệt hại ảnh hưởng đến công ty;
 • Biên bản bàn giao còn là một phần tài liệu quan trọng trong trường hợp tranh chấp xảy ra giữa các cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp. Biên bản này sẽ cung cấp chứng cứ cho các bên liên quan trong quá trình chuyển giao công việc và có thể được xem như một bằng chứng quan trọng trong trường hợp cần thiết.

Cách viết biên bản bàn giao công việc

Cách viết biên bản bàn giao công việc

Nội dung của một biên bản bàn giao công việc cơ bản bao gồm những ý chính sau:

 • Thông tin cá nhân: Tên, chức vụ, phòng ban, thông tin và địa chỉ liên lạc của người bàn giao;
 • Thông tin những việc cần chuyển giao: Mô tả chi tiết các trách nhiệm, nhiệm vụ, tiến độ công việc, trạng thái của các dự án cũng như những việc đang để hoàn thành;
 • Danh sách tài liệu, tài sản, dữ liệu cần chuyển giao: Các tài liệu quan trọng, hợp đồng, tài khoản, mật khẩu, bản vẽ, mẫu,… cần được bàn giao cho người tiếp nhận;
 • Các chính sách và quy trình liên quan đến công việc: Các quy định, quy định về bảo mật, chính sách giải quyết tranh chấp, hướng dẫn, quy trình làm việc của công ty…;
 • Địa điểm và thời gian bàn giao: Địa điểm và thời gian bàn giao công việc cũng như thời hạn công việc cần hoàn thành;
 • Chữ ký và xác nhận của người bàn giao và người được bàn giao: Chữ ký và tên của người bàn giao và người được bàn giao, thể hiện sự đồng ý và cam kết với các nội dung đã ghi trong biên bản là sự thật.

Các câu hỏi thường gặp về mẫu biên bản bàn giao

1. Biên bản bàn giao công việc là gì?

Biên bản bàn giao công việc là một loại văn bản ghi lại quá trình chuyển giao các trách nhiệm, dự án, nhiệm vụ và thông tin liên quan giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp.

2. Tải mẫu biên bản bàn giao ở đâu?

Bạn có thể ghé thăm Maudon.net để tải miễn phí mẫu biên bản bàn giao tài sản chuẩn, chi tiết và mới nhất.

>> Tham khảo và tải mẫu miễn phí: Mẫu biên bản bàn giao tài sản.

3. Nội dung biên bản bàn giao gồm những gì?

Nội dung của một biên bản bàn giao công việc cơ bản bao gồm những ý chính sau:

 • Thông tin cá nhân;
 • Danh sách tài liệu, tài sản, dữ liệu cần chuyển giao;
 • Các chính sách và quy trình liên quan đến công việc;
 • Địa điểm và thời gian bàn giao;
 • Chữ ký và xác nhận của người bàn giao và người được bàn giao.

>> Tham khảo chi tiết tại: Cách viết biên bản bàn giao.

4. Có cần phải viết biên bản bàn giao khi nghỉ việc không?

Việc viết biên bản bàn giao khi nghỉ việc là điều cần thiết vì biên bản bàn giao có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và còn có thể hạn chế xảy ra những tranh chấp trong quá trình chuyển giao công việc giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp.

>> Tham khảo chi tiết tại: Vì sao cần phải viết biên bản bàn giao.

5. Khi nào cần viết mẫu biên bản bàn giao?

Biên bản bàn giao được viết khi không còn làm việc tại nơi bạn đang công tác nữa, bàn giao công việc là việc điều cần thiết vừa đảm bảo cho công việc của công ty, doanh nghiệp, tổ chức được tiếp tục diễn ra ổn định, đồng thời còn cho thấy bạn là người chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong công việc.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm – Nguyên tắc & đối tượng

Tải biên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm Đảng viên - mẫu 02A-HD KĐ.ĐG. Lưu ý khi làm bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm.