spot_img
HomeXây dựng - Nhà đấtTải biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử...

Tải biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng là gì? Download mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và các quy định liên quan khác.

Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng là gì?

Biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là một loại biên bản được lập ra để ghi nhận việc các công trình xây dựng đã được hoàn thành, đã được tiến hành nghiệm thu và có thể đưa vào khai thác, sử dụng với đúng công năng và mục đích trong thực tế.

Biên bản này được lập với đầy đủ thông tin chính xác về công trình, đại điểm xây dựng, các hạng mục, thời gian và nội dung bàn giao nhằm xác nhận về trách nhiệm, nghĩa vụ giữa các bên liên quan để làm cơ sở giải quyết những ván đề phát sinh đối với công trình sau này. 

>> Xem thêm: Tải nhật ký thi công, giám sát công trình.

Tải biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Tải mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

Khi có nhu cầu sử dụng biên bản bàn giao công trình, bạn có thể tìm và tải miễn phí trên Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO 

CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 1. Công trình (dự án)

(Ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình)

Hạng mục công trình bàn giao:

 1. Địa điểm xây dựng:

III. Thời gian, địa điểm bàn giao

+ Thời gian: Ngày....tháng....năm.....

+ Địa điểm:

 1. Thành phần tham gia bàn giao:
 2. Bên giao: 
 • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

 • Đại diện Nhà thầu thi công: ........................(Ghi tên nhà thầu)

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

 1. Bên nhận:         (Ghi tên đơn vị tiếp nhận)

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

 1. Các đơn vị khách mời: 

* Đại diện Sở           (Ghi tên sở chuyên ngành)

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

* Đại diện UBND huyện: ....................(Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

* Đại diện Nhà thầu Tư vấn thiết kế: ........................(Ghi tên nhà thầu).  

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

- Ông: ...................................................... Chức vụ:

Các đơn vị khác (nếu có mời)

 1. Nội dung bàn giao:
 2. Tài liệu làm căn cứ bàn giao:

- Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)

- Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của.....số........ngày.....tháng).

- Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do … (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày…. tháng …. . năm ….. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận. 

- Văn bản số ........ngày.....tháng..........năm...... của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng: Ghi ngày tháng, năm nghiệm thu.

 1. Qui mô và chất lượng xây dựng của công trình hoàn thành được bàn giao:
 • Qui mô công trình (hoặc hạng mục công trình):

(Phần này nêu một số thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình)

 • Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

(Ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng)

3.Các hồ sơ, thiết bị bàn giao

+ Các hồ sơ bàn giao: (i) Quy định vận hành và bảo trì công trình;  (ii) hồ sơ thiết kế; (iii) Bản vẽ hoàn công.

+ Các thiết bị bàn giao:

 1. Kết luận:

- Kể từ ngày…… tháng….. năm ……, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 chính thức bàn giao……..(ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình) cho…………(Ghi tên đơn vị tiếp nhận quản lý khai thác) đưa vào khai thác, sử dụng.

- Các Nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo hành công trình theo qui định đã ghi trong hợp đồng.

- Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình kể từ thời điểm hết hạn thời gian bảo hành theo qui định của Nhà nước.

- Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý khai thác tham gia bảo vệ công trình trên địa bàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

BÊN GIAO
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN
ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN
(Ghi tên đơn vị tiếp nhận)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ghi tên nhà thầu xây lắp )

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI.

- Đại diện Sở

- UBND huyện

- Đơn vị tư vấn thiết kế:

- Đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

Ghi chú: Toàn bộ nội dung biên bản này phải được đánh máy (không được viết tay). 

 

Các quy định về công tác bàn giao công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng

Các nội dung liên quan đến công tác bàn giao công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như sau:

 • Về các thành phần tham gia
   • Đại diện của bên tổ chức đầu tư làm chủ trì;
   • Đại diện của bên tổ chức nhận thầu xây dựng, lắp đặt;
   • Đại diện của bên tổ chức nhận thầu thiết kế công trình;
   • Đại diện của các bên tổ chức nhận thâu phụ xây dựng, lắp đặt, thiết kế;
   • Đại diện của tổ chức sử dụng công trình;
   • Đối với các công trình xây dựng hợp tác với nước ngoài và có tổ chức lễ bàn giao giữa hai quốc gia thì các thành phần tham dự sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 • Các hạng mục công việc cần thực hiện khi bàn giao
   • Kiểm tra kỹ hồ sơ kỹ thuật, văn bản nghiệm thu của từng hạng mục;
   • Kiểm tra các hạng mục cần sửa chữa, đối với các hạng mục chưa hoàn thành, cần ấn định chính xác thời gian thực hiện, hoàn thành và thống nhất các vấn đề về kinh phí;
   • Kiểm tra chất lượng công trình, xác định rõ các trách nhiệm liên quan giữa các bên để đưa ra giải pháp xử lý nếu có vấn đề phát sinh;
   • Lập biên bản bàn giao công trình hoàn thành;
 • Các quy định quan trọng về giấy tờ, tài liệu

Khi tiến hành bàn giao công trình đã hoàn thành, bên giao thầu phải có trách nhiệm giao cho chủ đầu tư những loại giấy tờ, tài liệu như sau:

   • Danh sách các đơn vị đã tham gia vào quá trình xây dựng công trình;
   • Catalog và hướng dẫn cách vận hành các trang thiết bị lắp đặt trong công trình;
   • Các quy định về chế độ vận hành, biên bản vận hành thử các thiết bị có tải, không tải;
   • Danh sách các loại vật tư dự trữ, các thiết bị chưa lắp đặt, chưa sử dụng;
   • Bản vẽ công trình hoàn thành, biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình;
   • Các giấy tờ liên quan đến vấn đề thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng;
   • Nhật ký công trình;
   • Các chứng chỉ liên quan đến chất lượng công trình, vật liệu, dụng cụ.

Tải biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

 • Các quy định có liên quan khác 
   • Chủ đầu tư công trình có quyền sử dụng và có nghĩa vụ phải bảo quản công trình, các hạng mục sau khi đã đưuọc bàn giao biên bản và ký kết;
   • Đối với các công trình, hạng mục bàn giao chậm hơn thời điểm đã quy định và gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng của chủ đầu tư thì khi bàn giao công trình các bên sẽ xác định trách nhiệm theo quy định và xử lý theo pháp lệnh của hợp đồng kinh tế;
   • Đối với các hạng mục công trình đã nghiệm thu kỹ thuật, bên nhận thầu xây dựng được phép sử dụng để phục vụ thi công, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng kinh tế trước khi bàn giao.

Trong quá trình sử dụng để thi công, nếu có hỏng hóc, thiệt hại, bên nhận thầu có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hậu quả và bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng quy định.

   • Đối với các công trình, hạng mục đã đáp ứng đầy đủ điều kiện nhưng chủ đầu tư chưa nhận bàn giao do các vấn đề khác thì các bên phải ký hợp đồng để bảo dưỡng công trình cho đến khi có thể hoàn tất thủ tục bàn giao;
   • Tổ chức nhận thầu xây lắp công trình, thiết bị phải bàn giao lại toàn bộ các thiết bị, phụ tùng, vật tư được cấp nhưng chưa sử dụng cho nhà đầu tư;
   • Về vấn đề quyết toán sẽ dựa trên thỏa thuận giữa các bên nhận thầu và chủ đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng và đồng thời với việc bàn giao công trình;
   • Tất cả các hồ sơ liên quan đến thiết kế, thi công công trình, các hạng mục phải được thống kê, bảo quản, đồng thời đảm bảo các quy định về lưu trữ của nhà nước.

Lưu ý khi làm biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

 • Thông tin về công trình xây dựng bàn giao: 

Biên bản bàn giao công trình cần thể hiện rõ chi tiết tên, hạng mục công trình bàn giao, địa điểm đã xây dựng, thời gian và nơi bàn giao.

Các thông tin này cần đảm bảo chính xác, chi tiết để việc quản lý hồ sơ xây dựng được minh bạch, rõ ràng, dễ dàng truy cứu, xử lý khi có các vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng. 

 • Các thành phần tham gia bàn giao công trình hoàn thành:
   • Biên bản bàn giao công trình thể hiện danh sách tham gia của bên nhận, bên bàn giao công trình cũng như các bên chứng kiến bàn giao. Bên nhận bàn giao công trình hoàn thành sẽ là chủ đầu tư, bên giao sẽ là đơn vị thầu, thi công, bên chứng kiến là các đơn vị tư vấn thiết kế công trình hoặc các đơn vị chứng kiến, đơn vị khách mời khác;
   • Sự có mặt đầy đủ của tất cả các bên liên quan đến công trình xây dựng sẽ ký xác nhận trong biên bản bàn giao rằng sẽ đảm bảo trách nhiệm, nghĩa vụ khi giải quyết vấn đề phát sinh nếu có của công trình trước pháp luật. 
 • Nội dung bàn giao đầy đủ, chi tiết:
   • Biên bản bàn giao cần được liệt kê chi tiết, đầy đủ về các thông tin liên quan đến công trình hoàn thành và bàn giao như các tài liệu giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế, thi công, biên bản nghiệm thu công trình…;
   • Quy mô và chất lượng sau khi hoàn thành xây dựng của công trình; thiết bị, hồ sơ bàn giao… Các nội dung này cần phải tuân thủ đúng với quy định của pháp luật về vấn đề bàn giao công trình xây dựng.

Tải biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

 • Biên bản bàn giao thể hiện rõ thỏa thuận về trách nhiệm của mỗi bên:

Các bên có liên quan đến việc bàn giao công trình hoàn thành sẽ phải thống nhất và thỏa thuận với nhau về trách nhiệm của từng bên theo đúng chức năng, nghĩa vụ của mình.

Đây là điểm vô cùng quan trọng không thể thiếu trong biên bản bàn giao công trình và sẽ là căn cứ để làm rõ trách nhiệm của từng bên khi công trình có sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng.

 • Biên bản cần có chữ ký và số bản của biên bản bàn giao được lập ra:

Mỗi bên tham gia quá trình bàn giao công trình hoàn thành sẽ phải giữa một bản chính của biên bản bàn giao và chữ ký thật của các bên. Đối với các biên bản copy sẽ không có giá trị pháp lý.

Số lượng biên bản bàn giao công trình được lập từ hai bản trở lên để các bên đều sở hữu biên bản này. Đây sẽ là căn cứ để chứng mình quá trình thi công, xây dựng công trình đã hoàn thành, đã nghiệm thu hoàn chính và có thể đưa công trình vào sử dụng.

Các câu hỏi có liên quan biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

1. Biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là gì? Khi nào cần lập biên bản này?

Biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là một loại biên bản được lập ra để ghi nhận việc các công trình xây dựng đã được hoàn thành, đã được tiến hành nghiệm thu và có thể đưa vào khai thác, sử dụng với đúng công năng và mục đích trong thực tế.

Biên bản này được lập với đầy đủ thông tin chính xác về công trình, đại điểm xây dựng, các hạng mục, thời gian và nội dung bàn giao nhằm xác nhận về trách nhiệm, nghĩa vụ giữa các bên liên quan để làm cơ sở giải quyết những ván đề phát sinh đối với công trình sau này. 

2. Tải biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ở đâu?

Khi có nhu cầu sử dụng, bạn có thể tham khảo và tải miễn phí biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trên Maudon.net.

>> Tải miễn phí: Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành.

3. Các thông tin quan trọng nào cần phải  lưu ý khi lập biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng?

 • Thông tin về công trình xây dựng bàn giao;
 • Các thành phần tham gia bàn giao công trình hoàn thành;
 • Biên bản bàn giao thể hiện rõ thỏa thuận về trách nhiệm của mỗi bên;
 • Biên bản cần có chữ ký và số bản của biên bản bàn giao được lập ra.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng