spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải mẫu đơn Xin chuyển trường Tiểu học, trường THCS, THPT

Tải mẫu đơn Xin chuyển trường Tiểu học, trường THCS, THPT

Tải miễn phí: đơn xin chuyển trường tiểu học, mẫu đơn xin chuyển trường THPT, mẫu đơn xin chuyển trường THCS, mẫu đơn xin chuyển trường khác tỉnh/cùng tỉnh.

Đơn xin chuyển trường là gì?

Đơn xin chuyển trường là mẫu đơn thể hiện mong muốn được chuyển từ cơ sở giáo dục này sang cơ sở giáo dục khác mà phụ huynh hay học sinh là người thực hiện.

Đơn xin chuyển trường thường được áp dụng từ các bậc như mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Đối với các bậc từ đại học, cao đẳng, trường nghề sẽ không xét duyệt đơn xin chuyển trường.

Cùng Maudon.net tìm hiểu về mẫu đơn xin chuyển trường và tải mẫu miễn phí bạn nhé.

Mẫu đơn xin chuyển trường cho mọi cấp học

Tùy vào các trường học mà mẫu đơn xin chuyển trường sẽ có nhiều mẫu khác nhau.

1. Tải mẫu đơn xin chuyển trường mầm non

Phụ huynh của trẻ học tại trường mầm non sẽ là người thực hiện thủ tục và viết giấy xin chuyển trường.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non……………………………….….………..

Tôi tên là …………………...……………………………......………….………….

Là phụ huynh em: …………………...…………………...…………….…………..

Ngày tháng năm sinh: …………………...…………………...………...….……….

Địa chỉ: ………………...…………………...…………………...…………………..

Học sinh lớp…. của trường mầm non ………………………………………………

Quận/ Huyện: ………………..., tỉnh/thành phố:………………………………..….

 Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển về học lớp ..., tại Trường………

Lý do: …………………………...…………….………….…………

Rất mong sự chấp thuận Quý trường      …, ngày… tháng… năm…

                                                                                     Ký tên

  

 

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến):

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

2. Tải mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học (đơn xin chuyển trường cấp 1)

Học sinh tiểu học chưa thể tự quyết định việc xin chuyển trường chính vì thế việc viết giấy xin chuyển trường sẽ do phụ huynh quyết định.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

-         Hiệu trưởng Trường (đi):

-         Hiệu trưởng Trường (đến):

 Tôi tên là …………………...…………………...………………….………

Hiện trú tại: …………………...…………………...…………………..…

Số điện thoại: …………………...…………………...………………...…...

Là phụ huynh/ người giám hộ hợp của của:

……………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:..…………………..…………………..…..…………

Đang học lớp ……., năm học 20...-20... tại trường…………………...…

Kết quả cuối năm học: …………………...…………………...…….....…

Thuộc quận/ huyện: …………………, tỉnh …………………..………

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường………đến học lớp…...,năm học ..Thuộc quận/huyện: …, tỉnh………

Lý do: ……………………..…………………..……………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý trường      ……., ngày……. tháng……năm…….

                                                                                                   Ký tên

  

 Ý kiến tiếp nhận của trường (đến):

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

3. Tải mẫu đơn xin chuyển trường thcs (đơn xin chuyển trường cấp 2)

Tương tự như mẫu đơn xin chuyển trường cấp 1 và tiểu học, mẫu đơn xin chuyển trường trung học cơ sở cũng sẽ do phụ huynh là người làm đơn.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

-         Hiệu trưởng Trường (đi):

-         Hiệu trưởng Trường (đến):

 Tôi tên là …………………..., là phụ huynh của học sinh…………..………….

Đang học lớp ……., năm học 20...-20... tại trường………………..…………..….

Thuộc quận/ huyện: …………………, tỉnh …………………..…………..………

Nay xin chuyển đến học lớp ……..., năm học 20… - 20…  tại trường…………..…

Thuộc quận/huyện: ………………… Tỉnh: ..…………………..………………

Lý do: ……………………..………………………..…………………..…..

Rất mong sự chấp thuận Quý trường                          …, ngày… tháng… năm…

                                                                                                                Ký tên

 

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến):

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

4. Tải mẫu đơn xin chuyển trường thpt (đơn xin chuyển trường cấp 3)

Mặc dù học sinh cấp 3 đã có thể tự viết cho mình đơn xin chuyển trường tuy nhiên phụ huynh cần trao đổi thêm với các em và ký tên trên đơn xin chuyển trường.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

-         Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi):

-         Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến):

-         Hiệu trưởng Trường (đi):

-         Hiệu trưởng Trường (đến):

 Tôi tên là …………………...………...…………………......……………

Là phụ huynh em: …………………...…………………..………………….

Ngày tháng năm sinh:, …………………...…………………...…………..

Đang học lớp……., năm học 20...-20... tại trường…………,thuộc quận/huyện………….., tỉnh ……………………..…………………..……

Kết quả cuối năm học: ………………….……...……...…………….……..

Thuộc quận/ huyện: …………………, tỉnh ……………………………….

 Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường…………. đến học lớp……….,năm học………, tại trường………………………………….

Thuộc quận/huyện: ………………… Tỉnh: …………….………….…..

Lý do: ……………………………….…………….…………….……….

Rất mong sự chấp thuận Quý trường      …, ngày… tháng… năm…

                                                                                        Ký tên

Tải mẫu đơn xin chuyển trường cùng tỉnh

Đơn xin chuyển trường cùng tỉnh có thể dùng được cho rất nhiều cấp học khác nhau như: cấp tiểu học, cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……………….;

- Hiệu trưởng trường (đi)………………..……………………

- Hiệu trưởng trường (đến)…………..…………………..

Tôi tên là: ………………………………… phụ huynh của học sinh…………………............................................sinh ngày ...…/…../…........

đang học lớp…………năm học: 20…..-20…..  tại trường ………………………

thuộc huyện ………………………… tỉnh……………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ….. năm học: 20….-20…..tại trường ……………...

…………………… thuộc huyện ………………… tỉnh…………………………

Lý do: ……………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

          …..……, ngày ….. tháng …… năm 20….

    Ký tên

 

Ý kiến tiếp nhận hiệu trưởng trường

Ý kiến tiếp nhận hiệu trường trường

(Nơi chuyển đến)

(Nơi chuyển đi)

   

Tải mẫu đơn xin chuyển trường khác tỉnh

Tương tự như đơn xin chuyển trường cùng tỉnh đơn xin chuyển trường khác tỉnh cũng có thể sử dụng được cho mọi cấp học như: cấp tiểu học, cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

( Học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)………………………………

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)….………………………

- Hiệu trưởng trường (đi)…………………………………………

- Hiệu trưởng trường (đến)…………………….…………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học sinh ………………….............................. sinh ngày ……/……./…...............

đang học lớp ….. năm học: 20….. - 20…..  tại trường ………………………......

thuộc huyện ………………… tỉnh ………………………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp …. năm học: 20….. - 20….. tại trường ……………

…………………… thuộc huyện ………………… tỉnh ………………………...

Lý do: …………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

….….…, ngày ….. tháng …… năm 20….

    Ký tên

 

Ý kiến tiếp nhận hiệu trưởng trường

Ý kiến tiếp nhận hiệu trường trường

(Nơi chuyển đến)

(Nơi chuyển đi)

   

Những lưu ý khi viết đơn xin chuyển trường

Khi làm đơn xin chuyển trường, học sinh và phụ huynh cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Nêu rõ lý do chuyển trường: trình bày một cách rõ ràng và chân thành về lý do muốn chuyển trường;
 • Tìm hiểu quy trình chuyển trường: điều này giúp bạn biết được các yêu cầu và thủ tục cần thiết để nhập học vào trường mới;
 • Lựa chọn trường phù hợp: tìm hiểu về các trường mà bạn muốn chuyển đến, bao gồm chất lượng giảng dạy, chương trình học, môi trường học tập, cơ hội nghiên cứu và sự phù hợp với ước mơ và mục tiêu của bạn;
 • Gửi đơn đúng hạn: xác định thời hạn nộp đơn chuyển trường và đảm bảo rằng bạn gửi đơn trong thời gian quy định. Điều này giúp đảm bảo rằng đơn xin của bạn sẽ được xem xét và xử lý theo đúng quy trình;
 • Viết đơn xin chuyển trường: đảm bảo rằng đơn xin chuyển trường của bạn được viết một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và dễ hiểu. Các phần nội dung trong đơn xin chuyển trường được sắp xếp theo thứ tự logic và tuân thủ các quy tắc ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu;
 • Ghi rõ thông tin liên hệ:cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ như số điện thoại, hoặc địa chỉ nhà. 

Những lưu ý khi viết đơn xin chuyển trường

Tại sao phải viết đơn xin chuyển trường?

Việc viết đơn xin chuyển trường là một phần quan trọng trong quá trình chuyển trường vì các lý do sau đây:

 • Yêu cầu của trường mới: trường mới mà bạn muốn chuyển đến có thể yêu cầu bạn gửi đơn xin chuyển trường để được xem xét và xác nhận yêu cầu nhập học;
 • Thông báo cho trường hiện tại: viết đơn xin chuyển trường giúp bạn chính thức thông báo với trường hiện tại rằng bạn muốn chuyển đến một trường khác. Trường cũ sẽ cập nhật hồ sơ của bạn và chuẩn bị các thủ tục liên quan;
 • Giải quyết thủ tục hành chính: gửi đơn xin chuyển trường giúp bạn đăng ký và điều chỉnh các thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận chuyển trường, cập nhật hồ sơ, hoặc xác nhận quyền lợi học tập mới. Đảm bảo các thông tin và tài liệu của bạn được chính xác và đầy đủ;
 • Tùy chỉnh kế hoạch học tập: viết đơn xin chuyển trường giúp bạn thể hiện ý định và mong muốn của mình với trường mới. Bạn có thể điều chỉnh kế hoạch học tập, chọn chương trình phù hợp hơn với ước mơ và mục tiêu của mình;
 • Viết đơn xin chuyển trường giúp bạn chủ động trong quá trình chuyển trường và đảm bảo rằng mọi thủ tục được hoàn thành một cách chính xác và thuận lợi.

>> Xem thêm: Cách viết đơn xin miễn giảm học phí.

Những câu hỏi liên quan đến mẫu đơn xin chuyển trường

1. Nộp đơn xin chuyển trường cho ai?

Bạn cần nộp đơn xin chuyển trường cho các bên liên quan sau đây:

 • Trường hiện tại: để chính thức xin chuyển trường tại trường hiện tại;
 • Trường mới: để hoàn tất thủ tục chuyển trường;
 • Phòng hành chính của trường: bạn cần gửi một bản sao của đơn xin chuyển trường đến phòng hành chính của trường để bảo đảm rằng quy trình và tài liệu liên quan được xử lý chính xác.

2. Thời gian xử lý mẫu xin chuyển trường là bao lâu?

Thời gian xử lý đơn xin chuyển trường có thể khác nhau tùy thuộc vào quy trình và yêu cầu của từng trường. Thông thường, trường sẽ có một thời hạn riêng để nộp đơn xin chuyển trường và sau đó tiến hành xem xét và giải quyết. Trong một số trường hợp, việc xử lý đơn xin chuyển trường có thể mất từ vài tuần đến vài tháng.

3. Đơn xin chuyển trường có cần công chứng không?

Việc có cần công chứng đơn xin chuyển trường phụ thuộc vào yêu cầu của trường mà bạn muốn chuyển đến. Một số trường sẽ yêu cầu công chứng các tài liệu, đơn xin chuyển trường để đảm bảo tính xác thực và hợp pháp của chúng.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Đơn xin chuyển trường – Cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.