spot_img
HomeKhiếu nại - Tố cáoTổng hợp 6 Mẫu đơn khiếu nại - Cách viết đơn khiếu...

Tổng hợp 6 Mẫu đơn khiếu nại – Cách viết đơn khiếu nại mới

Tải miễn phí mẫu đơn khiếu nại: khiếu nại tranh chấp đất đai, khiếu nại công an/hành chính… Cách viết đơn khiếu nại, thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính.

Đơn khiếu nại/đơn kiến nghị là gì?

Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội thì khiếu nại được hiểu như sau:

Khiếu nại là quyền của mọi công dân đề nghị tổ chức cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định của công chức cán bộ nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và kỷ luật khi quyết định đó trái pháp luật hay xâm phạm quyền/lợi ích hợp pháp của mình.

Vậy, đơn khiếu nại là mẫu đơn mà người viết muốn trình bày với cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết (theo quy định của pháp luật) về nội dung cần khiếu nại. Người làm đơn có thể viết đơn rồi gửi đến cơ quan tổ chức hoặc khiếu nại trực tiếp.

Khiếu nại và tố cáo có giống nhau không?

Khiếu nại và tố cáo có một số điểm giống và khác nhau, cụ thể:

➤ Giống nhau:

 • Là quyền của mọi công dân đã quy định trong hiến pháp;
 • Là công cụ để bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của công dân;
 • Là phương tiện công dân tham gia góp phần quản lý nhà nước và xã hội.

➤ Khác nhau:

 • Khiếu nại là mình trực tiếp bị hại;
 • Tố cáo là mọi công dân đều có quyền để ngăn chặn hành vi xâm phạm lợi ích cơ quan, tổ chức, nhà nước hay cũng có thể là bản thân mà không cần phải trực tiếp bị hại.

Lưu ý: Bất cứ ai cũng không được trả thù người tố cáo khiếu nại hay lợi dụng quyền tố cáo khiếu nại để vu cáo, vu khống làm hại cho người khác.

>> Xem thêm: Đơn tố cáo là gì – Tải mẫu miễn phí

Tải miễn phí mẫu đơn khiếu nại đầy đủ nhất

Khi có nhu cầu muốn trình bày với cơ quan tổ chức có thẩm quyền về việc cần khiếu nại, bạn có thể viết đơn rồi gửi đến cơ quan tổ chức hoặc khiếu nại trực tiếp. Tại Maudon.net, bạn có thể tham khảo chi tiết cách viết đơn khiếu nại và tải về miễn phí file word mẫu đơn khiếu nại đầy đủ nhất.

1. Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Mẫu đơn khiếu nại hành chính là mẫu đơn khiếu nại chung nhất được dùng cho tất cả các trường hợp muốn khiếu nại cho dù mục đích muốn khiếu nại là gì. Chẳng hạn như: khiếu nại lấn chiếm đất nông nghiệp, khiếu nại lấn chiếm lối đi chung, khiếu nại công ty không trả sổ bảo hiểm, khiếu nại hàng xóm làm phiền…

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………………, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI 

(Đ/v: Quyết định hành chính…………………)

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

 

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………………

 • Sinh năm : ……………………………………………………………
 • CMND số : …….   Ngày cấp: ……     Nơi cấp: …..
 • Địa chỉ  thường trú : ……………………………………………………………
 • Điện thoại liên hệ : ……………………………………………………………

Nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

Họ và tên người bị khiếu nại: ……………………………………………………… 

 • Chức vụ: ………………………………………………………………………………
 • Địa chỉ làm việc: …………………………………………………………………
 • ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI: 

Khiếu nại quyết định

Phải ghi cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

………………………………………………………………………………

 • GIẢI TRÌNH KHIẾU NẠI:
 • Tóm tắt nội dung vụ việc: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại;
 • Căn cứ pháp lý chứng minh quyết định hành chính có sự vi phạm (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư);
 • Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình;
 • Chứng minh sự thiệt hại,…
 • Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại (nếu đây không phải là khiếu nại lần đầu): Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 • YÊU CẦU KHIẾU NẠI:

Căn cứ vào những gì tôi đã trình bày ở trên, bằng văn bản này tôi kính đề nghị ……………….. xem xét giải quyết những vấn đề sau:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những những nội dung trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình đưa thông tin sai.

Tài liệu chứng cứ kèm theo:

…………………………………………

…………………………………………

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai 

Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai là mẫu đơn khiếu nại chuyên dành cho vấn đề về đất đai như tranh chấp đất, lấn chiếm đất…

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

----------------------------------

……………, ngày ......tháng ....... năm .......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

v/v: Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

 

Kính gửi:  - UBND phường (xã, thị trấn)........................................................

Họ và tên:............................................................Sinh năm:.....................................

CMND số: ........................Ngày cấp: .....................Nơi cấp:....................................

HKTT:.......................................................................................................................

Địa chỉ nơi ở:.............................................................................................................

Nội dung vụ việc tranh chấp:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Từ những nội dung nêu trên tôi (chúng tôi) đề nghị UBND phường (xã, thị trấn)................................. tổ chức buổi hòa giải để giải quyết tranh chấp đất đai tại phường/xã/thị trấn đối với quyền sử dụng đất tại thửa đất số: ..............................., tờ bản đồ số..........., địa chỉ: ....................................................................................

Trong buổi họp hòa giải, đề nghị lập biên bản hòa giải để chúng tôi tiếp tục thực hiện việc yêu cầu ...................................................................................................đối với thửa đất nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương là mẫu đơn dùng để người lao động viết nhằm khiếu nại công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp… nợ lương của người lao động hoặc không trả lương cho người lao động.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Địa danh, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v Không trả lương)

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 ;

Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ…

Kính gửi: (Ghi rõ tên chủ thể /bộ phận có thẩm quyền: trưởng Phòng Kế toán/ Phòng Tài chính)

Tôi là:……………………………………………………………………..……………….

Sinh ngày:………………………………………………………………….………………

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ làm việc : ………………………………………………………………………………..……………

Chức vụ : …………………………………………………………………………………………..

Nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc công ty chậm trả lương: thời gian chậm trả, số tiền lương, những sự việc có liên quan…)

(Ví dụ : Tôi làm việc tại bộ phận…………của Công ty………………… từ thời điểm…………….đến nay. Trong thời gian……………………., tôi đã làm việc tổng cộng là….ngày. Tuy nhiên, công ty đã không trả lương cho tôi. Công ty không đưa ra bất kỳ thông báo hoặc lý do nào cho sự chậm trễ này. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi và gia đình.)

Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nguyên tắc trả lương:

” Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và  người sử dụng lao động  phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

Theo đó, hành vi không trả lương của công ty đã vi phạm quy định này. Vậy, căn cứ vào Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi không trả lương của công ty ……………………………………………………………………………………………… tại địa chỉ ………………..………………………………………………………………. trong thời gian…………………………………………

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm làm ô nhiễm môi trường

Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm làm ô nhiễm môi trường là mẫu đơn dành cho mọi người muốn khiếu nại về các vấn đề liên quan đến hàng xóm xung quanh làm ảnh hưởng tiêu cực đến mình, cụ thể là làm ô nhiễm môi trường như đổ rác không đúng nơi quy định, không xử lý rác thải…

Nếu muốn khiếu nại hàng xóm vì lý do khác như: hát karaoke làm ồn, lấn chiếm sân trước nhà… thì quý độc giả vẫn có thể dùng mẫu đơn này, chỉ cần bấm vào chỉnh sửa ở phần mẫu đơn bên dưới hoặc có thể tải về để chỉnh sửa.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v hành vi gây ô nhiễm môi trường)

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020;

Kính gửi: …….………..……………………………….

Họ tên người tố cáo: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

SĐT liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

CMND (CCCD) số: ………………………………, cấp ngày ……………………..….., tại …………………………………………………….

Cá nhân/ Cơ quan/ Tổ chức bị tố cáo: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

SĐT liên hệ: ………………………………………………………………………………………..

CMND (CCCD) số: ………………………………, cấp ngày ………….., tại ……………………

Nội dung tố cáo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Địa điểm xảy ra hành vi ô nhiễm
 • Loại ô nhiễm gì?
 • Bắt đầu khi nào, kéo dài bao lâu?
 • Quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm?

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của ……………… có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tôi xin cam đoan những nội dung được trình bày trong đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những nội dung đó.

Tài liệu kèm theo:

1/……………………………………………………………………………………………………………………………

2/……………………………………………………………………………………………………………………………

3/……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                             

                                                                                                                   (Ký tên hoặc điểm chỉ)

                                                                                                                            (Họ và tên)

5. Mẫu đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính là mẫu đơn được dùng khi người làm đơn xét thấy có biểu hiện xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật.

Xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức xử phạt với tổ chức/cá nhân vi phạm hành chính trái với pháp luật quy định về xử lý hành vi vi phạm hành chính. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       ……., ngày…….tháng…….năm…..

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v hành vi xử phạt hành chính trái luật)

Kính gửi: Trưởng công an huyện ……………………………..….., tỉnh…………………….

Tên tôi là:  ……………………………………… Sinh ngày: …… tháng ….. năm…………..

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD:………….., cấp ngày…………………. tại Công an tỉnh…………………

Ngày …./…../20….., tôi điều khiển xe máy mang biển số : …Z… – …. (mang tên chủ xe là ………………… – vợ tôi).

Tôi viết đơn này khiếu nại lần đầu đối với hành vi hành chính của hai cán bộ công an kiểm soát trật tự tại khu công nghiệp ………..– xã ……, huyện …….., tỉnh ……… và hành vi lập biên bản quy kết lỗi vi phạm về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP như sau:

            Thứ nhất là khiếu nại đối với hành vi yêu cầu tôi dừng xe lại nhưng lại không xuất trình những giấy tờ chứng minh việc đang thi hành công vụ, không đeo biển hiệu.

            Tôi đang điều khiển xe máy đi câu cá từ đoạn cổng sau Nhà máy thiết bị điện về nhà. Khi đến đoạn ngã ba cổng chính Nhà máy thiết bị điện trong khu công nghiệp nghiệp ………..– xã ……, huyện …….., tỉnh ……… thì hai đồng chí công an kiểm soát trật tự mặc áo xanh đã yêu cầu tôi dừng xe lại, và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.  Khi có hiệu  lệnh dừng xe, dù chưa xác định đó có phải là công an kiểm soát trật tự là thực hay có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không (thời điểm tôi điều khiển xe là lúc 17h30 phút ngày …./…./20….- trời chập choạng tối, đường vắng ít người đi lại), tôi vẫn chấp hành hiệu lệnh, dừng xe, nhưng tôi khóa cổ xe ngay khi dừng (việc khóa cổ xe nhằm bảo vệ tài sản theo thói quen).

Theo khoản 2, điều 8, Nghị định 27/2010/NĐ- CP của Chính Phủ có quy định về thẩm quyền của các lực lượng cảnh sát khác như sau:“Các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà không có Cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng thì phải thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thường xuyên thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ về việc tuần tra, kiểm soát của mình”. Như vậy việc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông của hai đồng chí công an thuộc đội công an kiểm soát trật tự huyện Tiên Du chỉ đúng thẩm quyền khi thực hiện công việc này có kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và việc thực hiện đó phải đảm bảo được các quy định về việc thực hiện thẩm quyền của minh như: trình giấy tờ trước khi có yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ , thu giữ xe. Tuy nhiên ở đây hai đồng chí này đều không xuất trình những giấy tờ chứng minh việc mình đang thi hành công vụ với tôi khi họ yêu cầu tôi dừng xe, yêu cầu tôi cho kiểm tra giấy tờ. Thậm chí họ còn không đeo biển hiệu trên áo. Do vậy không thể khẳng định được là hai đồng chí công an kiểm soát trật tự khu vực này đang thực hiện công việc đúng thẩm quyền của mình. Vì vậy, việc yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe như trên là không đúng theo quy định của Pháp luật.

            Thứ hai là khiếu nại đối với hành vi của hai cán bộ công an kiểm soát trật tự đưa xe của tôi về trụ sở cơ quan có thẩm quyền mà không lập biên bản về hành vi vi phạm của tôi và không lập biên bản tạm giữ xe của tôi tại địa điểm thu giữ xe của tôi.

Một là khiếu nại hành vi không lập biên bản về hành vi vi phạm của tôi. Khi tôi điều khiển xe máy trong khu công nghiệp không mang theo giấy tờ xe và không đội mũ bảo hiểm. Hành vi không đội mũ bảo hiểm theo “ Điểm i) khoản 3, Điều 9, Nghị định 71/2012/NĐ-CP quy định : Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ” có mức phạt tiền là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Hành vi không mang theo giấy tờ xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới vi phạm quy định tại điểm a, b, c, khoản 2, Điều 24, Nghị định 71/2012 theo đó mức phạt đối với từng hành vi phạm này của tôi là 80.000 đồng đến 120.000 đồng.

6. Mẫu đơn khiếu nại công an

Mẫu đơn khiếu nại công an là mẫu đơn mà công dân viết để khiếu nại hành vi hành chính/quyết định hành chính của đơn vị, cơ quan, chiến sĩ, cán bộ Công an (trong đó có có cảnh sát giao thông) với mong muốn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại hành vi hành chính/quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi hành chính/quyết định hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

>> Xem thêm: Đơn khiếu nại công an – Thủ tục chi tiết.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       ……., ngày…….tháng…….năm…..

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v hành vi xử phạt hành chính trái luật)

Kính gửi: Trưởng công an huyện ……………………………..….., tỉnh…………………….

Tên tôi là:  ……………………………………… Sinh ngày: …… tháng ….. năm…………..

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD:………….., cấp ngày…………………. tại Công an tỉnh…………………

Ngày …./…../20….., tôi điều khiển xe máy mang biển số : …Z… – …. (mang tên chủ xe là ………………… – vợ tôi).

Tôi viết đơn này khiếu nại lần đầu đối với hành vi hành chính của hai cán bộ công an kiểm soát trật tự tại khu công nghiệp ………..– xã ……, huyện …….., tỉnh ……… và hành vi lập biên bản quy kết lỗi vi phạm về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP như sau:

            Thứ nhất là khiếu nại đối với hành vi yêu cầu tôi dừng xe lại nhưng lại không xuất trình những giấy tờ chứng minh việc đang thi hành công vụ, không đeo biển hiệu.

            Tôi đang điều khiển xe máy đi câu cá từ đoạn cổng sau Nhà máy thiết bị điện về nhà. Khi đến đoạn ngã ba cổng chính Nhà máy thiết bị điện trong khu công nghiệp nghiệp ………..– xã ……, huyện …….., tỉnh ……… thì hai đồng chí công an kiểm soát trật tự mặc áo xanh đã yêu cầu tôi dừng xe lại, và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.  Khi có hiệu  lệnh dừng xe, dù chưa xác định đó có phải là công an kiểm soát trật tự là thực hay có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không (thời điểm tôi điều khiển xe là lúc 17h30 phút ngày …./…./20….- trời chập choạng tối, đường vắng ít người đi lại), tôi vẫn chấp hành hiệu lệnh, dừng xe, nhưng tôi khóa cổ xe ngay khi dừng (việc khóa cổ xe nhằm bảo vệ tài sản theo thói quen).

Theo khoản 2, điều 8, Nghị định 27/2010/NĐ- CP của Chính Phủ có quy định về thẩm quyền của các lực lượng cảnh sát khác như sau:“Các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà không có Cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng thì phải thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thường xuyên thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ về việc tuần tra, kiểm soát của mình”. Như vậy việc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông của hai đồng chí công an thuộc đội công an kiểm soát trật tự huyện Tiên Du chỉ đúng thẩm quyền khi thực hiện công việc này có kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và việc thực hiện đó phải đảm bảo được các quy định về việc thực hiện thẩm quyền của minh như: trình giấy tờ trước khi có yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ , thu giữ xe. Tuy nhiên ở đây hai đồng chí này đều không xuất trình những giấy tờ chứng minh việc mình đang thi hành công vụ với tôi khi họ yêu cầu tôi dừng xe, yêu cầu tôi cho kiểm tra giấy tờ. Thậm chí họ còn không đeo biển hiệu trên áo. Do vậy không thể khẳng định được là hai đồng chí công an kiểm soát trật tự khu vực này đang thực hiện công việc đúng thẩm quyền của mình. Vì vậy, việc yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe như trên là không đúng theo quy định của Pháp luật.

            Thứ hai là khiếu nại đối với hành vi của hai cán bộ công an kiểm soát trật tự đưa xe của tôi về trụ sở cơ quan có thẩm quyền mà không lập biên bản về hành vi vi phạm của tôi và không lập biên bản tạm giữ xe của tôi tại địa điểm thu giữ xe của tôi.

Một là khiếu nại hành vi không lập biên bản về hành vi vi phạm của tôi. Khi tôi điều khiển xe máy trong khu công nghiệp không mang theo giấy tờ xe và không đội mũ bảo hiểm. Hành vi không đội mũ bảo hiểm theo “ Điểm i) khoản 3, Điều 9, Nghị định 71/2012/NĐ-CP quy định : Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ” có mức phạt tiền là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Hành vi không mang theo giấy tờ xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới vi phạm quy định tại điểm a, b, c, khoản 2, Điều 24, Nghị định 71/2012 theo đó mức phạt đối với từng hành vi phạm này của tôi là 80.000 đồng đến 120.000 đồng.

Cách viết đơn khiếu nại

Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội, Điều 8 về hình thức viết đơn khiếu nại như sau:

1. Trường hợp khiếu nại bằng đơn do một cá nhân viết

Trường hợp khiếu nại do một cá nhân viết thì trong đơn phải có những thông tin sau:

➤ Tên cá nhân cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

➤ Họ tên và địa chỉ của người làm đơn:

 • Nếu là người đại diện cho tổ chức, cơ quan thực hiện việc khiếu nại (trong trường hợp nhiều người muốn khiếu nại cùng một nội dung) thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, chức danh mà mình được đại diện;
 • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cá nhân, cơ quan, tổ chức ủy quyền;
 • Nếu người khiếu nại không có Thẻ căn cước công dân (CCCD)/CMND/Hộ chiếu thì ghi thông tin theo giấy tờ tùy thân.

➤ Tên và địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị khiếu nại.

➤ Khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần thứ mấy, lần đầu hoặc lần thứ hai).

➤ Viết tóm tắt nội dung muốn khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

2. Trường hợp khiếu nại trực tiếp

➤ Trường hợp một cá nhân đến khiếu nại trực tiếp thì:

 • Một là, người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn người khiếu nại viết đơn
 • Hai là, người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký tên, trong đó ghi rõ thông tin như mục 1 phía trên.

➤ Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp cùng một nội dung thì:

 • Một là, cơ quan có thẩm quyền tổ chức sẽ tiếp và hướng dẫn những người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại;
 • Hai là, người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu những người khiếu nại ký tên, trong đó ghi rõ thông tin như mục 1 phía trên.

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính

Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội, Điều 9 về thời hiệu khiếu nại như sau:

 • Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc nhận được quyết định hành chính.
 • Thời gian có trở ngại sẽ không tính vào thời hiệu khiếu nại nếu người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì những nguyên nhân khách quan như: ốm đau, đi công tác, học tập ở nơi xa, thiên tai, địch họa…

Các câu hỏi liên quan đến đơn khiếu nại

1. Tôi có thể tải đơn khiếu nại đất đai tại đâu?

Bạn có thể ghé thăm Maudon.net để tải miễn phí file word mẫu đơn khiếu nại đất đai đầy đủ nhất. Dưới đây là link tham khảo chi tiết hơn về khiếu nại tranh chấp đất đai.

>> ĐỌC THÊM TẠI: Mẫu đơn khiếu nại đất đai.

2. Có mẫu đơn khiếu nại hàng xóm hát karaoke làm ồn không?

Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm hát karaoke làm ồn là mẫu đơn dành cho mọi người muốn khiếu nại về các vấn đề liên quan đến hàng xóm xung quanh làm ảnh hưởng tiêu cực đến mình như: hát karaoke làm ồn, lấn chiếm sân trước nhà, xả rác bừa bãi… thì quý độc giả vẫn có thể dùng mẫu đơn khiếu nại hàng xóm làm ô nhiễm môi trường, chỉ tải về và chỉnh sửa.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm làm ô nhiễm môi trường.

3. Tôi muốn khiếu nại công ty vì không trả lương thì làm như thế nào?

Bạn có thể viết đơn khiếu nại công ty không trả lương và tìm hiểu chi tiết về vấn đề này tại đường link bên dưới.

>> ĐỌC THÊM TẠI: Đơn khiếu nại nợ lương.

4. Cách viết đơn khi nhiều người muốn khiếu nại 

Trường hợp nhiều người đến khiếu nại cùng một nội dung thì sẽ có một người đại diện viết đơn và trong đơn phải có những thông tin sau:

➤ Tên cá nhân cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

➤ Họ tên và địa chỉ của người đại diện cho tổ chức, cơ quan thực hiện việc khiếu nại (trong trường hợp nhiều người muốn khiếu nại cùng một nội dung) thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, chức danh mà mình được đại diện;

➤ Tên và địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị khiếu nại.

➤ Khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần thứ mấy, lần đầu hoặc lần thứ hai).

➤ Viết tóm tắt nội dung muốn khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.