spot_img
HomeXây dựng - Nhà đấtTải Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở, công trình,...

Tải Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở, công trình, dự án

Đơn xin phép xây dựng là gì? Khi nào phải viết mẫu đơn cấp phép xây dựng? Tải mẫu đơn xin phép xây dựng ở đâu? Cách viết mẫu đơn xin cấp phép xây dựng.

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng là đơn gì?

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng là loại đơn mà người có nhu cầu xây dựng công trình phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy phép xây dựng. Đơn này phải có đầy đủ các thông tin về người xin cấp, vị trí, quy mô, thiết kế, thời gian và chi phí của công trình.

Đặc biệt, phần thiết kế công trình phải nêu rõ các yếu tố như kiến trúc, kỹ thuật, hệ thống điện nước, an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Đơn này cũng phải kèm theo các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng đất, bản vẽ thiết kế công trình, báo cáo nghiên cứu khả thi và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Tải Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở, công trình, dự án

Tải mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tại đây

Tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng bản cập nhật mới nhất năm 2023. Bạn có thể tùy chỉnh thêm để phù hợp với mục đích xây dựng nhà ở, dự án…

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/ ửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: ..............................................................

 

 1. Thông tin về chủ đầu tư

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ........................................................................

- Người đại diện: ....................................Chức vụ (nếu có): .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường/phố ....................Phường/xã ......................................

- Quận/huyện .....................................Tỉnh/thành phố: .........................................

- Số điện thoại: .................................................................................................
2. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng: ...............................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.

- Tại số nhà: ................. Đường/phố ....................

- Phường/xã ..........................................Quận/huyện .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................
3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng: …….m

- Tổng diện tích sàn:…… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất,
tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 - Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Tổng chiều dài công trình:……m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua
từng địa giới hành chính x , phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ........m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: .............m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)
3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng: .........m2. 110 - Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình: .....m
3.4. Đối với công trình quảng cáo:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng: .........m2. - Cốt xây dựng:...........m - Chiều cao công trình: .....m - Nội dung quảng cáo:..........................
3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

- Cấp công trình: .......................

 - Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): .........m2. - Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 - Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):: .........m2. - Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất,
tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). - Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt
đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến: - Giai đoạn 1:
+ Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................
+ Diện tích xây dựng: .........m2.
+ Cốt xây dựng:...........m + Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng) - Giai đoạn 2:
+ Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt
đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
+ Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt
đất, tầng lửng, tum).
+ Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn:….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu
vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính x , phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ........m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

 - Độ sâu công trình: ...........m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)
3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

 - Tên dự án:........................................................
+ Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày............

 - Gồm: (n) công trình
Trong đó: + Công trình số (1-n): (tên công trình)
* Loại công trình: ....................................Cấp công trình: .......................
* Các thông tin chủ yếu của công trình: ................... ...................
3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

- Công trình cần di dời: - Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... - Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ...........................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: ......................................................................................m.

- Địa điểm công trình di dời đến: ……………………………………………….

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2.

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..................................................................................................

- Số tầng: ..................................................................................................................
4. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Tên đơn vị thiết kế: ...................................................

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………… - Tên chủ nhiệm thiết kế: ................................................... - Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ...............do ……. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: ............................................................................................. - Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 1 - 2 - ......... ngày ......... tháng ......... năm .......

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Tại sao mẫu đơn xin phép xây dựng?

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng là một trong những thủ tục bắt buộc khi bạn dự định xây dựng một công trình mới hoặc sửa chữa, cải tạo một công trình đã có. Quá trình xử lý hồ sơ và cấp giấy phép xây dựng có thể mất từ 15 đến 30 ngày làm việc, tùy thuộc vào loại công trình và địa phương.

Các lý do nên làm đơn xin đề nghị cấp giấy phép xây dựng: 

 • Đơn đề nghị cấp phép xây dựng giúp xác định rõ quyền sở hữu và phạm vi xây dựng cho từng dự án. Điều này đảm bảo rằng chủ sở hữu được bảo vệ và có quyền kiểm soát quá trình xây dựng;
 • Giấy phép xây dựng đảm bảo rằng dự án xây dựng đã tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn, môi trường, cơ sở hạ tầng, và quy định xây dựng;
 • Xây dựng mà không có giấy phép có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Chủ sở hữu có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, bị buộc tháo dỡ công trình, hoặc thậm chí chấm dứt dự án.

Trong trường hợp bạn cần sửa chữa cải tạo nhà xuống cấp có thể tải mẫu đơn miễn phí tại:

>> Đơn xin sửa chữa nhà ở – Mới nhất.

Cách viết đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng chi tiết

 • Đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Ví dụ:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, hoặc thành phố thuộc tỉnh hoặc trực thuộc trung ương, nơi mà lô đất dự định xây dựng nhà ở địa điểm (ví dụ: Ủy ban nhân dân quận XYZ).

 • Thông tin về công trình

Dựa vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tài liệu hợp pháp khác liên quan đến quyền sử dụng đất, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về số lô đất.

 • Yêu cầu cấp phép

Theo các hướng dẫn trong Phụ lục II của Thông tư 03/2016/TT-BXD và mục 2.1 trong Phụ lục 2 của Thông tư 07/2019/TT-BXD, công trình xây dựng được xác định theo quy mô kết cấu dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như chiều cao, số tầng, tổng diện tích sàn… Trong số đó, tiêu chí phổ biến nhất là chiều cao của công trình.

Nếu chiều cao ≤ 6 mét: Loại công trình là cấp IV.

Nếu chiều cao từ 6 mét đến 28 mét: Loại công trình là cấp III.

Tải Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở, công trình, dự án

 • Dự án xây dựng yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt) tính bằng mét vuông, và bao gồm cả tổng diện tích sàn ở các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng gác và các tầng khác;
 • Chiều cao của công trình cũng cần được thể hiện tổng cộng và theo từng tầng, bao gồm chiều cao tại các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum và các tầng khác. Đặc biệt, đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chiều cao của mỗi tầng;
 • Thông tin về số tầng cũng rất quan trọng. Vui lòng cung cấp chi tiết về tổng số lượng tầng, bao gồm số tầng tại tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng để đảm bảo việc cấp phép diễn ra dễ dàng và chính xác.

Lưu ý:

Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư cũng cần ghi chép nhật ký thi công theo quy định của pháp luật.

Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng là một quy trình pháp lý quan trọng mà bất kỳ chủ đầu tư nào cũng cần thực hiện khi muốn xây dựng một công trình mới hoặc sửa chữa, cải tạo một công trình đã có.

Thủ tục cần tuân theo điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, bao gồm các giấy tờ: 

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bằng chứng hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của người làm đơn;
 • Bản vẽ thiết kế công trình, kèm theo giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, trong trường hợp yêu cầu của pháp luật về an toàn phòng cháy và chữa cháy;
 • Giấy tờ báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, trong trường hợp yêu cầu của pháp luật về xây dựng, bao gồm: bản vẽ mặt bằng công trình, bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt cắt, bản vẽ mặt bằng và mặt cắt móng và sơ đồ đường ống điện nước cũng cần kèm theo;
 • Đối với công trình xây dựng trong khu dân cư, hoặc có công trình sát gần kề thì cần có cam kết đảm bảo an toàn xây dựng.

Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo địa phương, thường là sở xây dựng hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt hồ sơ. Thời gian xử lý hồ sơ tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Nhận giấy phép xây dựng và các giấy tờ liên quan từ cơ quan có thẩm quyền. Giấy phép xây dựng có hiệu lực trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn một lần nếu chủ đầu tư có lý do chính đáng.

Tải Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở, công trình, dự án

Câu hỏi liên quan đến đơn xin cấp giấy phép xây dựng

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng là đơn gì?

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng là loại đơn mà người có nhu cầu xây dựng công trình phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy phép xây dựng.

2. Tại sao cần làm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng? 

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng là một trong những thủ tục bắt buộc khi bạn dự định xây dựng một công trình mới hoặc sửa chữa, cải tạo một công trình đã có. Khi được cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở, dự án đơn vị thi cấp mới đủ điều kiện để bắt đầu xây dựng.

3. Ai là người làm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng?

Chủ đầu tư hoặc người đại diện pháp lý của dự án, công trình sẽ là người làm đơn đề nghị cấp phép xây dựng. 

4. Nên tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại:

>> Tải đơn xin phép xây dựng nhà ở.

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng và các thông tin cần nắm khi làm đơn. Mọi thắc mắc về các mẫu đơn bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.